vervol£T~ verhaal 'T KLEINE KRANTSJE 10 In de achter ons liggende weken hebben we al even gememoreerd, dat de L.V.V. Friesland, opgericht als de voetbalver eniging Snel, later omgedoopt in Voor waarts en tenslotte van naam veranderd in de Leewarder Voetbal Vereniging Friesland in het seizoen 1911-1912 haar intrede kon doen in de grote Neder landse Voetbal Bond. Eerder had de ac tieve vereniging al bezit kunnen nemen van het door het opheffen van de eens zo roemruchte voetbalvereniging L.V.V. vrijgekomen terrein aan de Schrans en het was daar, dat de club met de stads kleuren blauw-geel precies tien jaar la ter het prachtige succes kon boeken van een promotie naar de eerste klas. Vier kampioenschappen van Frisia in tweede klas 't Kleine klasje wordt een klas Droom wordt werkelijkheid: het noorden krijgt een eerste klas Het pu bliek krijgt er genoeg van Anton Dal- huysen maakt glorieus debuut Acht doelpunten tegen Forward De hoofden worden kaler, de buikjes worden dikker; veteranen van Frisia laten zich fotogra feren „op de baan". Voorste rij: Welsh, Plant enga, Valkema, Van der Meulen, De Groote, Snijder en Wassenaar; achterste rij: Hepkema, Heeger, Van Keyzerswaard en Van der Velde. elftal <fe competitiestrijd in te sturen, had het bestuur reeds in 't begin van Septem ber Alcmaria Victrix naar Leeuwarden laten komen. Maar jawel! Op 't afgespro ken uur stonden de kaasstede lingen in 't veld, maar de Frisianen Een deel van hen was in Grouw aan 't zeilen en een ander deel pre fereerde nog de tennissport en had lak aan de Alkmaar- sche victories. Zoo kwam een zeer gebroken team, waarin slechts een paar eerste elftal- Iers, tegenover de gasten te staan, 't Verloor dan ook sma delijk met 80 De mobilisatie van deze tijd bracht met zich mee, dat Fri sia zo nu en dan nieuwe ge zichten in z'n ploeg liet zien de Windt, Quant, Steen bergen, Meurkens, Stolz en Stortebeker om maar een paar voorbeelden te noemen er stond tegenover, dat tijdelijk het gemis van enkele bekwa me krachten sterk werd ge voeld. Het was in deze zelfde mobi lisatietijd, dat eindelijk een droom van velen werkelijk heid werd; het noorden zou nu niet langer meer bij het westen achter blijven, maar kreeg zelf een eerste klas: al le clubs uit de tweede klas promoveerden automatisch naar de eerste, of beter ge zegd: d,e tweede klas werd voortaan eerste klas genoemd, want verder bleef alles bij het oude, behalve het spel peil, want dat werd er niet beter, maar juist minder op: „het enige verschil" zegt het gedenkboek d,at we net ook al citeerden, „was dat dit jaar in de eerste klas een spel werd vertoond, dat ongeveer een heele klas lager stond dan dat, hetwelk om en om 1910 de tweede klassers te zien ga- Pfln De slechte treinverbindingen in deze dagen waren er de hoofdoorzaak van, dat de noordelijke voetballers weinig aardigheid aan de competitie hadden en met de animo van de spelers daalde de interesse van het publiek, althans van het publiek bij de wedstrijden van Frisia, waarvan het spel veel toeschouwers niet langer meer kon bekoren. „Als het volgend jaar mocht blijken" zo schreef het Leeuwarder Nieuwsblad op de 29e ver jaardag van Frisia, „dat de publieke belangstelling weer minder is geworden en dat kan een vereeniging met zwa re financiële lasten niet on verschillig zijn, dan zal Fri sia dit voor een goed deel aan zich zelve te wijten hebben". Toch sloeg Frisia in de fon kelnieuwe eerste klas geen gek figuur en mede dank zij klinkende overwinningen op Veendam (7-2), W.V.V. (4-0) en Achilles (5-1) kon de lang zamerhand traditioneel ge worden derde plaats worden bereikt achter Be Quick, dat toen oppermachtig was en het nog jaren zou blijven ook en achter Velocitas, Be Quicks grote concurrent. Voor het seizoen 1917-1918 kreeg Frisia er enkele ge duchte krachten bij: Guus Vergnes, Nanne Wassenaar, Henny Snijder, die door de mobilisatie tijdelijk afwezig was geweest en niet te verge ten Anton Dalhuysen. Vooral het debuut van Dalhuysen als middenvoor bij Frisia was on voorstelbaar briljant, want in de eerste competitiewedstrijd tegen Forward scoorde hij maar liefst achtmaal, waar door Frisia dit treffen met de prettige cijfers 10-2 won- Het was een topprestatie, waar over in het gezellige Leeu warden van deze dagen nog weet hoe lang werd, nage kaart Die eerste klas, waarin de L. V.V. Friesland in 1922 te rechtkwam, bestond voor de eerste wereldoorlog nog niet. In 1895 we hebben het al eerder in deze rubriek ver teld werd de L.A.C. Frisia als de enige (en toen al drie en twintig jaar oude) club van naam en faam met het Asser Achilles en het Gro ningse Be Quick ingedeeld in een nieuw gevormde noorde lijke tweede klas, die zes jaar lang uit slechts deze drie clubs zou bestaan. In 1902 werd het klasje uit gebreid met het Zwolse Z.A.- C„ later kwamen ook Quick uit Kampen, W.V.V. uit Win schoten en Velocitas uit Gro ningen erbij en van 1907 tot 1911 konden de Leeuwarders genieten van de plaatselijke derby's Frisia-L.V.V., toen ook deze laatste club tot het noordelijke voetbal walhalla doorgedrongen was. Na twee Groningse en vier Asser kampioenschappen kon Frisia in 1904 het grote suc ces boeken van een kam pioenschap in deze tweede klas, welk wapenfeit in 1908, in 1909 en in 1911 werd her haald. Daarna bleef Frisia ja renlang een sterke midden- mootploeg zonder veel kans op het verwerven van een vijfde kampioenstitel: derde plaats in 1913, vierde plaats in 1914, derde plaats in 1915, derde plaats in 1916 In dit laatste jaar bestond de noordelijke tweede klas uit de ploegen Be Quick, Forward, Frisia, Veendam, Achilles, Ve locitas en W.V.V. en teke nend voor de gemoedelijke toestanden in die tijd was een mededeling in het gedenk boek van Frisia van 1923 over de wijze, waarop Frisia zich voorbereidde voor het nieuwe seizoen '15-'16: „met het plan om eens flink van wal te ste ken en een goed geoefend Plezier in de Jan Plezier: we schrijven 1911, Frisia krijgt Engelse voetballers op bezoek en dat gebeurt niet élke dag. Eerst nog even (op de Wilhelminabaan) poseren voor de fotograaf en dan vooruit maar koetsier: de zweep erover!

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 10