OPEN PLEKKEN VRAGEN OM BEBOUWING Gevaarlijk ijs OUDE BINNENSTAD IS NET EEN SLECHT GEBIT Bos touw met duizend knopen I VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN i; Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEINE KRAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG - NUMMER 13 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 24 MAART 1965 Het aanzien van de binnenstad is te vergelijken met een slecht gebit. De borstel komt er nog wel aan te pas, maar dat kan de rotte plekken toch niet verheulen: de binnenstad kent bouwvallige panden en vele open plekken. De meest in het oog springende trieste lege plekken soms in een vuilnisbelt veranderd lig gen aan de hoofdstraten. Iedereen kent ze: op de Voorstreek naast Jamin, Hotel De Doelen en V. en D. op de Nieuwestad om enkele te noemen. Wanneer verrij zen achter de nu storende schuttingen en hekken nieuwe gebouwen? kunnen we ons afvragen. Voorlopig nog niet, moet het antwoord zijn. Daar waar eens het roem ruchte Hotel De Doelen, waar aan veel Leeuwarders plezie rige herinneringen hebben, stond is een rare lege plek, omheind door een houten schutting. De kranten meld den indertijd, dat Albert Heyn gading maakte naar de kost bare grond om er een grootse supermarket te stichten. De ze plannen zijn er ook ge weest, maar zijn voorlopig van de baan. Tot deze con clusie zijn we gekomen na een telefoontje met het Hoofdkantoor van dit Kruide niersconcern in Zaandam. ,,Een moeilijke affaire in Leeuwarden" zo vertelde men daar. „We zijn inderdaad van plan geweest hier een grote supermarket te stichten, maar omdat Leeuwarden die oude gracht, vergeef me de uit drukking, niet wil dempen, hangt voorlopig alles nog in de lucht" aldus onze zegsman in Zaandam. „U begrijpt dat een dergelijke grote winkel veel auto-klanten trekt en dat is in de Leeuwarder binnen stad niets gedaan. Daarom hebben we er ook maar van afgezien, tenzij de gemeente Leeuwarden ons aan parkeer ruimte kan helpen. Zioets als de oude Veemarkt zou voor ons ideaal zijn. Eb is vaak met de gemeente onderhandeld, maar dat heeft tot nu toe wei nig positiefs opgeleverd", al dus Albert Heyn. Op een vraag of er al een poging was ondernomen om de grond weer door te verkopen luidde het antwoord neen. Er is dus nog geen oplossing voor deze kwestie; niemand kan zeggen wanneer hier weer eens bebouwing komt. Iets minder in het gezicht, maar toch wel bij iedere rechtgeaarde Leeuwarder be kend is de open plek in de Poststraat hoek Gloppe. Ie der die hier kwam of geweest is zal zich geërgerd hebbenaan de vuilnisbelt.... Ieder die er nu komt hoort het er echter gonzen van activiteiten. Be gin maart is een begin ge maakt met de bouw van een nieuw perceel, waarin Nier- meijer, afdeling Centrale Ver warming een deel van zijn produktie en opslag zal over brengen. Eigenaar van het pand is de Fa. Van der Ploeg, die het op haar beurt dus verhuurt aan Niermeijer. Wanneer dit werk klaar is, zal blijken dat hier rekening is gehouden met de omgeving. Het wordt een echt ouder wets zakenpand, met schuin- dak en dakpannen, ramen met spijltjes en verder alles wat harmonieert met de omgeving van deze terp, waarop de Poststraat gelegen is. Een duur pand wordt het zeker. Er is niet geheid, maar de fundering staat op .sloffen' beton Dat alles zo lang duurde voordat het verwezenlijkt kon worden, kwam omdat er in een van de woninkjes nog een oude vrouw woonde. Zolang zij daar wilde blijven kon er niets gedaan worden. Wat dit pand betreft dus een minder sombere toekomst dan De Doelen. We gaan terug naar de Voor streek. Naast Jamin is weer een hekwerk en daarachter ligt een groot terrein braak. Zeker al een paar jaar. De Coöperatie Excelsior heeft be slag gelegd op de (kostbare) grond voor de bouw van een Supermarkt, zo stond, in de kranten te lezen. Een Super markt wordt het niet, wat wel kon men ons nog niet zeggen en wanneer was voorlopig ook nog een open vraag. De plannen zijn in een .bepaald' stadium en de Rijksgoedkeu ring hangt nog. Als hier over vijf jaar iets staat, is alles nog vlug in zijn werk gegaan. Voorlopig zijn de hekken de binnenstad nog niet uit dus. Op de Nieuwestad kennen we het door brand geteisterde pand van Vroom en Drees- mann. Tekeningen zijn be- steksklaar en het werk zou bij wijze van spreken morgen kunnen beginnen, wanneer er maar een rijksgoedkeuring was. Voor de directie is het ook nog een groot raadsel wanneer de geblakerde ruim te een nieuw gebouw krijgt. Er zijn nog veel meer open en lege plekken in de stad. Een paar lichtten we er uit. Conclusie: voorlopig zullen het gapende wonden blijven. Onze abonnementen-administratie moet geen bos touw met dui zend (onontwarbare) knopen worden. Daarom is het drin gend noodzakelijk, dat alle abonnee's hun abonnementsgeld hebben betaald tot 1 juli 1965 (óf tot 1 januari 1966). Daarom krijgen de abonnee's een kwitantie aangeboden voor een half jaarlijks abonnement én een kwitantie voor de losse nummers, die verschijnen in de rest van het tweede half jaar. En daar om willen we de abonnee's nogmaals graag huh medewerking vragen. Wie dus (bijvoorbeeld) op 7 oktober 1964 abonnee is gewor den betaalt 3,15 2,90 plus incassokosten) 1,40 voor 7 losse nummers a 20 cent. Hij heeft dan betaald tot 1 juli 1965. Wie op 5 november abonnee is geworden betaajt ook 3,15 2,90 plus incassokosten) 0,80 voor 4 losse nummers a 20 cent. Hij heeft dan eveneens betaald tot 1 juli 1965. Voor het tweede half jaar van 1965 wordt dan later een kwi tantie aangeboden a 3,15 2,90 plus incassokosten). Een aanvullende kwitantie is er dan dus niet meer bij. Wie per giro betaalt vermijdt de incassokosten. Wie buiten Leeuwarden woont betaalt per giro of per post wissel vooruit. De gemeente mag dan waarschuwen, dat het ijs gevaarlijk is wanneer je tien of twaalf bent, trek je je daar natuurlijk niks van aan en smul je er lekker van. Onze fotograaf verras te dit groepje lekkerbekken bij de Euterpestraat daar ston den ze al ijs-etend hun spiegelbeeld te bekijken in het water van de vijver. Wat zegt U? Ach, we hebben het allemaal (te) druk de gemeentelijke Dienst van Openbare Werken na tuurlijk ook!

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1