Hier lachten opa en oma om als het om sparen gaat Qj MIlfliMlB Ger. v. d. Meulen ORDAN 'T KLEINE KRANTSJE UW ADRES RIJWIELEN my[ jftaqz.... 't Kostlukke Skone Interessant voor EN REPARATIE RUITERSKWARTIER (t.o. Harmonie) De kleine zaak met grote service Telefoon 2 46 28 Je leze so wellus in un krant of un bladsje, Van Luwadden is maar un achterlijk stadsje Voor vermaak of vetier lokken Groninger oorden Je weet wel „de stad", metropool fannet Noorden. Moeilijk geval. Dokter „Dus voor uw rheumatiek veel groenten, weinig vleesch." Patiënt„En voor mijn bloedarmoede Dokter „Veel groenten, weinig vleesch." Bandietenlist. Onlangs werd een haveloos gekleed individu voor den rech ter gebracht, verdacht van diefstal van een damesbeurs. De aangehoudene verdedigde zich met een listigheid, een advocaat en een betere zaak waardig. „Ik stal die beurs niet, edelachtbare," merkte de man op. „De dame liet het ding op den grond vallen." „Zag jij den beurs toen vallen „Ja." „En waarom gaf je ze toen niet aan de rechthebbende?" „Omdat ik niet wist, wie de rechthebbende was. Zeker, de dame verloor de beurs, maar dat feit had toch met den eigen dom van de beurs als zoodanig niets uitstaande." „Wat bedoel je „Wel, edelachtbare, als u aanneemt, dat ik die beurs liet val len, zou dat feit alléén u dan de overtuiging hebben gegeven, dat ik ook de eigenaar was „Neen, zeker niet „Nu, juist, dat is precies mijn idee, edelachtbare. En daarom meende ik hier niet te moeten ingrijpen, en niets te moeten teruggeven." 'n Bezorgd jongmensch. Kabeltje„Pa-a-a Vader „Wat is er jongen?" Kareltje „Wonen er menschen op de maan Vader „Ja jongen." Kareltje „Wonen er veel menschen op de maan Vader „Dat geloof ik wel." Kareltje (eenige ogenblikken later) „Pa-a-a!" Vader „Wat is er noui weer, jongen Kareltje„Wat zal dat dan een gedrang wezen, als het nieuwe maan is." Aan de telefoon. Juffrouw Snips (opgewonden) „Mijn man een beetje vlug asjeblieft." Telefoonjuffrouw „Welk nummer Juffrouw S. „Welk nummer Denk je soms, dat ik er vijf en twintig heb?" Ondeugende raad. Zij. Zeg vent, dit meelschoteltje heb ik zelf bedacht. Hoe zullen we dat nu eens noemen. Hij. „Zoet geheim" lijkt mij wel geschikt. Afkoeling Heer (tot een bejaarde, maar nog zeer trouwlustige wedu we) „Zonder gekheid, mevrouw, u/w vele voortreffelijke ei genschappen, uw edel hart, uw buitengewoon sympathiek ui terlijk, verzekeren mijn hoogste achting en verering, en ik koester slechts één wensch, die echter, helaas, onvervulbaar is." Weduwe„En die is Spreek hem gerust en met vertrou wen uit, mijnheer Jansen." Heer „Nu dan, ik zou willen, dat u een dochter had dan zou zij vast en zeker mijn vrouw worden Vriendelijk. Juffrouw (verhalend) „Ten slotte verzocht een der stu denten mij om mijn pantoffel, vulde die met bier en dronk ze toen achter elkaajr leeg," Vriendin „Sapperloot, die kon wat verdragen, hoor Op de Voorstreek is, alweer een hele tijd geleden, door het slopen van enkele winkelpanden een enorm gat ontstaan. De fotograaf, die het terrein opliep kreeg dit beeld te zien: op de achtergrond de winkelpanden van de Voorstreek oostzijde. As Luwadder wil ik dit even weerlegge En daar sogeseit dan ut volgende op segge: Waar fien je die grachjes waarover feul bonje; Omdat se niet rüke naar Ouwekollonje? Waar hewwe je een Kelder met griezelfeguren En sim „singeltsje om" van genotvolle uren, Sun fijn Prinsetuuntsje voor Hij'en en Zij'en, Met sien smoekfolle plakjes voor skarrelen en f rij en? Sun historische Waag tot un tiedlijk verkeren Voor. in seer ,hoge nood' sijnde Dames en Heren? Al dit kostlukke skone en er volgt méér in dit bladsje Dat kanne jim fiene in jim Luwadder stadsje! S.I.V.I. schoenreparaties DE VAKMAN Grote Hoogstraat 12 Leeuwarden Telefoon 25482 U hebt mijn briefkaart aan U van 1 maart afgedrukt en beantwoord, heb ik gezien. Nu zegt U wel: over 5 jaar moet ,,'t Kleine Krantsje" nog interessant zijn, maar ik zou haast willen voorstellen: U maakt een nieuwe rubriek voor de lezers onder 't motto: „Lok se de tent üt", vraag de lezers om stof uit de oude doos, en U zult zien dat ,,'t Kleine Krantsje" over 50 jaar nog interessant is Amsterdam H. C. G. HOLTKAMP Bijdragen van abonnee's stel len wij natuurlijk bijzonder op prijs, maar over een ge brek aan medeleven en me dewerking van de lezers heb ben we ook allerminst te kla gen! We hebben al verschei dene verhaaltjes van lezers kunnen plaatsen en hopen dat ook in de toekomst nog dik wijls te kunnen doen. Red. 't K. K. MEER DAN 1000 BANKEN EN BIJKANTOREN aangesloten bij de coöperatieve centrale raiffeisen-bank te utrecht

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 9