WAAR BLIJVEN DE ""„"LEEUWARDERS? Ook dit is Leeuwarden Gekooide gevangenen in het hart van de stad de touwtjes Niet-Friezen trekken een VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emma kade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEINE KRANTS JE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden EERSTE JAARGANG NUMMER 17 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent 19 MEI 1965 Zie voor onze speciale fotoreportage pagina 13 van dit Kleine Krantsje Het was vermakelijk te horen, lue de radio- en televisieverslaggevers zon dag voor een week in him betogen over de Sportclub Cambuur spraken van de vinnige Friezen en de succesvolle Leeuwarders, want van de elf knapen, die onze stad Leeuwarden op de grasmat van het Apeldoornse sportveld zo waardig vertegenwoordigden, mochten alleen Kees Hiemstra en Jaap Mul der geboren en getogen Leeuwarders worden genoemd; de wieg van alle anderen heeft niet in Friesland gestaan. En bij de officiële ontvangst van de gepromoveerde voetbalploeg en haar leiders, een dag later door het Leeu warder gemeentebestuur in de raadzaal van het stadhuis, bleken de rasechte Leeuwarders ook al duidelijk in de minderheid te zijn - van de aanwezige bestuursleden, die de gelukwensen van onze vroede vaderen in ontvangst kwamen nemen, leek ons alleen de heer A. Dam een zuivere Liwadder te zijn Terwispel, opgegroeid in Heerenveen) en trainer Jan Bens dat zijn, terwijl de heren Hoekstra en Venema ook al met een te duidelijk accent spreken om voor Li- wadders te kunnen worden aangezien. Verder woont minister Vondeling, die voor Cambur (nog) vice- voorzitter is, weliswaar al jaren in Leeuwarden, maar wanneer hij in egn gezel schap echte ouwe Liwad- ders verzeild zou raken viel ook hij zonder enige twijfel door de mand. We kunnen dus wel stellen, dat de Sportclub Cambuur, die Leeuwarden zo fraai naar de eerste Divisie bracht, in feite geen echte Leeuwarder vereniging is, waarmee we niets kwaads willen zeggen, want van ons hóeven het bepaald geen Leeuwarders te zijn, die hier aan de touwtjes trekken, al is het wel eens interessant na te gaan, wie het zijn, die bij ons de be langrijkste positie's inne men en doorgaans uitblin ken door het ontplooien van activiteit zijn dat in hoofdzaak geboren of geto gen Leeuwarders, of zijn het juist niet-Leeuwarders Er heeft onlangs eens een verhaal in een krant ge staan over de leden van de Leeuwarder gemeenteraad, van wie er slechts enkelen in Leeuwarden zelf geboren bleken te zijn: bijna alle raadsleden waren van el ders naar Leeuwarden ge komen om hier te gaan uit blinken op het terrein van de gemeentepolitiek. Wie een dergelijk onder zoek ook zou toepassen op andere bestuurscollege's, op het verenigingsleven en op cultureel terrein zou waar schijnlijk tot een zelfde con clusie komen, want het lijkt ons zo toe, dat de op de voorgrond tredende gebo ren en getogen Leeuwar ders in vele sectoren van onze samenleving een dui delijke minderheid vormen wie bij een clubje of een grotere vereniging betrok ken is, weet maar al te goed, dat het vaak de niet- Friezen zijn, die de initia tieven nemen, die bestuurs functies op zich nemen, die leiding geven, die aan de touwtjes trekken. De vraag of de Friezen en met name Leeuwarders over het geheel genomen minder energiek zijn, min der inventief zijn dan de niet-Friezen, die hier ko men wonen en werken, kan met die wetenschap nog niet direct bevestigend be antwoord worden, maar een sociologisch onderzoek in die richting zou mis schien tot frappante conclu sies leiden. Laten we het er voorlopig maar op houden, dat het elders, buiten Friesland, in Holland, of waar dan ook vaak Leeuwarders zijn, die daar tot krachtige initiatie ven en leidinggevende func ties komen. En wat de Sportclub Cambuur betreft: nogmaals, van ons mogen het de niet Leeuwarders zijn, die de doelpunten ma ken, zoals het bij ons aller Frysk Orkest de niet-Frie zen zijn, die de toon aange ven, want wie daé,r het aan tal geboren en getogen Leeuwarders telt, komt ook geen vingers te kort Voorzitter Drs. A. Prange, die bij deze officiële ont vangst tot burgemeester en wethouders een vloeiend dankwoord sprak, komt menen wij uit Den Haag, evenals de heer Carsouw en dokter Hageman, Cambuur's clubarts, is net zomin een Leeuwarder als manager Sietze Westra (geboren in Toen het napraten wat lang duurde kregen de heren van de kegelclub trek aan „wat hatteluks". De sugges tie van een van hen om gauw even een potje harin gen van huis te halen werd met gejuich begroet, maar uiterste stilte was geboden, toen deze nachtbraker thuis de trap opsloop. Moe der de vrouw sliep immers al en er zou wat waaien, wanneer ze merkte, dat meneer thuiskwam en prompt wéér de deur uit ging! Daarom bleven ook alle lichten uit: tastend zocht meneer in de keuken kast de haringpot. Die stond gelukkig op de goeie plaats en terugkerend in de vriendenkring kwamen de held louter lofutingen tege moet. Er waren intussen al sneetjes brood gesmeerd, want van half werk hielden de heren niet. Maar hoe groot was de ontgoocheling, toen de vork in de pot kwam en slechts in 't zure water prikte.er zat geen enkel harinkje meer in! Meteen was de stemming stuk en lang durde het nu niet meer of de heren gin gen uiteen en naar huis. Al leen voor de gedegradeerde held stond daar op de tafel in de huiskamer nog een klein verrassinkje klaar: een boterhambordje met twee harinkjes, een lieve attentie van z'n vrouw

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1