Stad met nog veel bekoorlijke plekjes VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a. d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties: Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG NUMMER 19 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 16 JUNI 1965 Een dezer dagen stond de Leeuwarder kunstschilder Piet Hein van Asperen pal voor 't kantoor van 't Kleine Krantsje te schilderen. Op de Emmakade dus, waar hij de machtige, met de gracht vergroeide schepen overbracht op een stukje doek, dat niet groter was dan een kloek boek. Veel passan ten, die de grijze kunstschilder hier bezig zagen, zullen misschien even verbaasd hun hoofd hebben geschud, want wie ter wereld haalde het nou in z'n knar om op dit saaie punt, zo ver verwijderd van Oldehove en Waag, een stads gezicht te gaan schilderen Voor Van Asperen zelf was dit stuk stadsgracht tussen Eerste en Tweede Kanaalbrug evenwel verre van saai en we konden merken, dat hij een vleugje mu ziek in de oren kreeg, toen we over z'n schouder heen op merkten: „een machtig mooi onderwerp.... als je het maar ziet »AAAAAAAAAAA/VNAAA/V Echtpaar, omgeving Fontein straat, in het gelukkige bezit van tweeling-in-de-dienstplichtige- leeftijd, kreeg zaterdagmiddag bezoek van werkelijk schone jongedame - pas veroverde buit van Jan, een van de tweeling zoons. Ouders, wel op de hoogte van de eveneens zeer recente liefdesbetrekkingen van twee lingzoon Joop, maar nog niet van die van Jan, meenden in het lieve kind, dat een speciale reis van Deventer naar Leeu warden had gemaakt, de aan staande verloofde van Joop te zien en - wat een tegenvaller nu - Joop was nog geen kwar tier geleden op de trein gestapt naar Amsterdam - nader adres onbekend. Dit nieuws („Heus, hij is er niet stelde het meisje zichtbaar teleur, maar er zat niets anders op dan maar weer naar Deventer terug te gaan - het leven heeft nu eenmaal pijnlijke verrassingen. Een uur later - de trein met de teleurgestelde geliefde zal toen ongeveer ter hoogte van Heeren veen zijn geweest - kwam zoon Jan stralend thuis met verlof. Hij had zich weliswaar ander half uur verlaat, maar wat mocht dat hinderen, nu hij heel lief bezoek te verwachten had Of - vroeg hij, toen hij pa en ma wat vreemd zag kijken - is ze misschien al geweest En toen kwam, na nog wat ge hakketak over en weer, de rampspoed aan het licht. „Ach jong," zei papa, „as we dat ge weten hadden. De stad Leeuwarden is waarlijk niet alleen mooi op de punten, die de fabrikanten van de an sichtkaarten zestig jaar geleden al tot vervelens toe lieten foto graferen - er is hier heus meer de moeite van het bewonderen waard dan alleen de Oldehove, de oude Waag, de Kanselarij en zelfs plaatsen, waar weinig ste denschoon wordt vermoed kun nen boeien door een bijzondere sfeer en intimiteit. Wie hier geboren en getogen is, wie hier woont en werkt, wie van z'n stad houdt, zal de stille plekjes in het stille Leeuwarden eerder en meer waarderen dan hij, wiens wieg elders heeft ge staan, al zijn er dan ook buiten Leeuwarden geboren Leeuwar ders, die nu met meer geestdrift en overtuiging kunnen pleiten voor het behoud van gevaar lopend stedeschoon, dan vele rasechte Leeuwarders, die vrij onverschillig blijven staan te genover de plannen van het slopen van een historische ge bouw of het dempen van een oude vestinggracht. De gracht langs de Noordersin gel met de half, maar gelukkig niet geheel geslechte bastions, met de schilderachtige mole naarshuisjes (ze stonden op de krottenlijst en ze zouden gega randeerd zijn gesloopt, wanneer twee Leeuwarder journalisten er niet voor in de bres gesprongen waren en met de Oldehove als machtig decor heeft, althans voor wat het stuk tussen Vrou- wenpoortsbrug en Prinsentuin betreft, in ons land z'n gelijke niet en ongeëvenaard mooi is ook de Nieuwestad als winkel straat en hart van de stad - hebt u daar eigenlijk wel eens bij stil gestaan Maar haast alle punten van de stad kunnen hun bekoring heb ben - als je het maar ziet. Hebt u wel eens een wandeling ge maakt door de stad in het uur voor en na het opkomen van de zon Dat is een belevenis, die u op elke dag, die u wenst, kunt ondergaan. En het verdriet van het vroege opstaan vergeet u dan snel, dat garanderen wij U Van deze kant van de gevangenis is bij ons weten nog nooit een prentbriefkaart gemaakt, maar op een schemerige avond met wat lichte mist kan ook dit punt van de stad roman tisch zijn. Alleen: je moet het zien

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1