io> adwdwcdeti owze, wMMu LIWADDERS, WAAR IS DIT Lief en leed in Leeuwarden 'T KLEINE KRANTSJE Wie niet adverteert wordt vergeten Deze foto, gemaakt in een tijd, toen iedereen het nog een hele attractie vond om even te poseren voor de fotograaf, laat ons een hoekje zien van de oude Sint Jacobsstraat en wel van het laatste stuk voor het Hofplein. Het winkel tje, met de mooie gekleurde parapluie aan de pui, stond op de hoek van de Sint Jacobsstraat en het Raadhuisstraatje dat nu Auckemastraatje heet. Het was de Fabriek van Parapluie's van Gaudenzio Begnudini, een Zwitser, die heel wat pijlen op z'n boog had, want behalve fabrikant van parapluie's was hij „schoorsteenveger en rookverdrijver" en bovendien verkocht hij nog brillen en lorgnets. Begnudini kwam hier in 1880, samen met een andere Italiaanse Zwitser (of Zwitserse Italiaan 1) met een welluidende naam: Carlo Laloli. Begnudini keerde later weer naar z'n va derland terug, maar Laloli bleef achter met een aantal jonge landgenootjes, die hier de kunst van het schoorsteen vegen moesten leren. Ook zij hadden allen bijzonder goed klinkende namen: Bazzio Attilio Baldassare, Clemente Solaro, Georgio Pietro Carolina, Carlo Zanolli, Guiseppe Fachinetti, Antonio Giovannetti en Antonio Ramelli - heel wat anders dus dan Hoekstra en Broekstra en Woudstra en Schoustra Al deze klinkerrijke namen zijn langzamerhand uit het Leeuwarder adresboek verdwenen, tenminste, die welke we zojuist noemden, want andere Zwitserse rookverdrijvers zijn er nog wel: de Delea's bijvoorbeeld en die wonen nog steeds in deze buurt.- In het pand naast dat van Begnudini en Laloli heeft vroeger de Commissaris van Politie Augustinus Primus Heg gewoond. Men praesenteerde bij besloten briefjes te verhuren: twee greideplaatsen, als een op de hem bij Sjoerd Wybrens Wartena in gebruik groot 75 pondematen; een tweede Klein Oenema, gelegen aan de Wirdu- merdijk; groot 76 Pondematen te beschrijven per pondemaate en wel op Roop, Dak, Spijker, Kost, Drank en Arbeidsloon, halen en brengen van ma terialen, glas, dak en vensterdigt onderhouden, zul lende alle de lands lasten blijven ten laste van de verhuurder, blijvende daar en tegens personeel, dorps- en deelslasten voor de huurder,- die hierin gading maakt bezorgt de brieven franco in de Wijnberg op de Wirdumerdijk te Leeuwarden, voor den 23 maart eerstkomende. (i8ro) De gecommitteerden tot het maken van een voet pad op de Heerweg van Leeuwarden na Stiens, als dan daartoe door den Heere Burgemeester van ge melde stad gequalificeerd, gedenken op maandag den 26 van Lentemaand i8ro, des voor de middags ten 10 uren, ten huize van Castelein Pieter Durks, in De Bonte Koe onder de jurisdictie van Leeuwar den, aan de minstaannemende publicq by Perchee- len te Besteeden: het graven van een greppel op de hooge Heereweg tot aan de Bontekoe, ter lengte van ongeveer 700 roeden, en het slaan van beno digde paalwerken alles breder omschreven in Con ditiën van besteedinge, welke op voorzeide tijd en plaats aan de belanghebbende worden voorgelezen. (1810) Na lange onzekerheid ontvingen wij heden de treurige tijding, dat onze geliefde zoon en stiefzoon Adrianus Nicolaas van Overveldt lieutenant in Holl. Dienst, in de ouderdom van 21 Jaren in Spanjen aan de gevolgen van bekomene wonden in de slag van Occama was overleden. Hoe dubbel treurig het is, een geliefd kind ver van zijn vader land en onder Vreemden te verliezen, bezeffe elk gevoelig hart en dele onze droefheid. Leeuwarden, 13 maart r8io W. L. van Vierssen J. G. van Vierssen geb. Scheltinga Wegens het voortdurende slechte weder gedurende onze gewone voorjaarsopruiming zullen wij de nog resterende artikelen opruimen op maandag r4, dinsdag 15 en woensdag 16 februari. Marcus v. d. Linden (1910) Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden ge denken op woensdag den 25 april e.k. des middags te twaalf ure, ten Raadhuize, in het openbaar, voor den tijd van twee jaar en twee maanden in te gaan den 1 mei i860, te verpachten de opkomsten van het pontveer over de Stadsgracht tusschen de Oos terkade en den Grachtswal tegenover de Ooster straat. Burgemeester en Wethouders voornoemd OVERLEDEN: 16 juni: Salvatore Sterck, Bleeklaan 53, 70 jaar. Was veertig jaar actief bij het muziekleven in onze stad. Als alt- en viola da gamba-violist vele jaren medewerker in het Frysk Orkest. Ook als muziekpedagoog heeft hij velen de beginselen van de muziek bijgebracht. r6 juni: Wiebe Karsten, Ibisstraat 37, 62 jaar. Was voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de K.N.V.B. afdeling Friesland en lid van verdienste van de bond. De heer Karsten was werkzaam op de inspectie der Dir. Be lastingen te Leeuwarden. 23 juni: Bouwe Smeding, Pieterselie walt je 8, 67 jaar oud, begiftigd met het Pauselijk Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. Oud-voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond van de districtsraad Friesland. Erevoorzitter van de N.K.V. centrale. Actief in tal van katholieke organisaties in Leeuwarden. JUBILEA: 12 juni: vond de viering plaats van het zestig jarig bestaan van de voetbalvereniging „Friesland" As elk op him seis past, wurdt nimmen wei. Wanneer ieder op zichzelf past, raakt er niemand zoek (gaat er niemand verloren). As it slimste oer is, bettert it wer. Als het ergste voorbij is, betert het weer. As der sawn sneinen yn 'e wike komme. Als er zeven zondagen in de week zijn (dus: nooit) Hy wol twa rêggen ut ien baerch snije. Hij wil twee ruggen uit een varken snijden (dubbel voor deel trachten te behalen). Men arbeidet sa wol foar de rok as foar de brok. Men werkt zowel voor de rok als voor het brood As it spul op syn bést is, moat men opbélde. Wanneer de zaak op zijn best is, moet men ermee ophouden. J. H. Beucker Andreae De secretaris M. S. de Wal (i860) Café Restaurant DE GROENE WEIDE Harlingersingel n v/h Albers. Uitstekende gelegen heid voor vergaderingen, verkoopingen enz. ie klas billard. Logies met ontbijt vanaf f 1,2s. Goede consumptie. Billijke prijzen. Aanbevelend W. de Jong Bz. (1910) J de Haan, leeraar in Talen, handelswetenschappen en accountant. Opleiding voor examens in het boekhouden m.o. en de practijk, handelscorrespon dentie, klerk aan een der ministeries etc. belast zich met het inrichten en controleren van alle administratien. (1910) HOUTBOELGOED op morgen den 28 van Lentemaand 1810, 's mor gens om tien uur op de Aarnsentuin te Leeuwarden van ongeveer 200 stuks IJperen, Esken, Abelien en Eskenstammen, waaronder extra zware zijnde alles zeer mooi en glad geschikt voor wieldraayers, wa genmakers en timmerlieden. (1810) Vergulde oorijzers te bekomen bij M. VISSER op de Berlikumermarkt 273 te Leeuwarden. (i860) RUNDERHAZEN te bekomen bij den vleesch- houwer J. DE VRIES bij de Dubbele Pijp te Leeu warden. (i860)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 5