Elfstedenvaarders zijn weer thuis Hoe staat liet nu met liet toeristenbezoek? VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Mensen, wat een zomer! Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEINE KRAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG - NUMMER 22 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 29 JULI 1965 Donkere wolken, heftige windstoten, kletterende regen buien, weinig zon en een lage herfstige stemperatuur - we beginnen er in deze bar slechte zomer 1965 al een beetje aan gewend te raken. Nog maar een paar weken en de wer kelijke herfst staat voor de deur; dan zullen we weer min stens acht maanden moeten teren op het schamele beetje energie, dat de schaarse zonnewarmte ons in deze dagen schenkt. Hoe staat het nu eigenlijk met het toeristenbezoek aan Leeuwarden, stromen de musea vol bij een gebrek aan andere ontspanning, blijven de zwembaden leeg, omdat het badwater te koud is, staan de campings vol met water in- plaats van vol met tenten misschien Een klein onderzoekje heeft ons geleerd, dat het toeristenbezoek aan Leeuwarden weinig afwijkt van dat van het vorige jaar: er kan beslist niet gesproken wor den van een situatie, die uit zonderlijk is. Het Fries Museum aan de Ko ningsstraat meent zich te kun nen verheugen in een iets gro ter bezoek, al is er nog weinig van te zeggen, zolang eï nog geen cijfers zwart wit op tafel liggen. Het bezoek aan het Princessehof in de Grote Kerkstraat is iets groter dan anders en wat hier vooral merkbaar is: waterspor ters uit Grouw en Eernewoude, die bij stralend zomerweer de voorkeur zouden geven aan een zonnig plaatsje op het Pikmeer of het Zonsmeer, komen hier nu graag een kijkje nemen. Opval- Reeds bejaarde watersporter uit Leeuwarden deed enkele jaren geleden aan Friese Elfsteden- week mee, maar zag toen geen kans het einddoel te halen. Halverwege, dus ergens bij Bolsward, werd hij in z'n open boot overvallen door dikke plensbuien, die het vuur van z'n geestdrift voor dit evenement on middellijk doofden. Verkleumd tot op het bot koos hij de kort ste weg naar huis terug en af gemeerd in de Leeuwarder jacht haven bleek z'n startkaart een van de weinige dingen aan boord, die niet door het hemel water waren doordrenkt. Zelfde watersporter was dit maal, als gast van even bejaarde vriend, wéér in Elfstedenweek van de partij en wat had hij nu op zak Preciesde drooggeble- ven startkaart van de vorige tocht, die alleen de stempels van Dokkum, Franeker en Harlin- gen droeg. En wat was nou van beide heren het heerlijke plezier, direct na aankomst in weer een nieuwe Friese stad Oók een stempeltje halen voor die oude kaart, wat makkelijk kon, want zo'n vermetele verlakkerij had het Elfstedencomité niet voor zien: de stempelkaarten van de ze tocht leken sprekend op die van de vorige. En die beide heertjes maar gnuiven bij het verlaten van ieder gemeente huis. lend ook is hier het geringe be zoek van buitenlanders. Het Fries Natuurhistorisch Mu seum in de Heerestraat heeft tijdens deze bouwvakantie al een veel drukker bezoek gehad dan het vorig jaar - over het algemeen komen er trouwens meer mensen naar de collecties kijken dan in andere zomer seizoenen. Zijn deze drie musea bijzonder gevoelig voor het weer, ook het Kunstcentrum in de Prinsentuin is dat, maar dan op een tegen gestelde manier: is het mooi weer, dan komt er meer bezoek in de tuin en daarmee ook meer bezoek in 't Pier Pandermuseum. Het bezoek aan de bibliotheken wijkt ook al weinig af van dat van het vorige jaar: de Provin ciale Bibliotheek kan onmoge lijk zeggen of het nu iets druk ker of iets minder druk is dan in de zomer van het vorige jaar. Het nieuwe zwembad aan de Kleine Wielen heeft door het slechte weer duidelijk een slech te start gehad; is het goed weer, dan blijken de Leeuwarders er wel te willen komen: er zijn topdagen met twee- tot drie duizend bezoekers geweest. In de Overdekte is het deze we ken veel stiller dan in de andere maanden van het jaar, maar dat is een vanzelfspreken de zaak: er komen geen school- kinderen en de vaste zwemmers spartelen nu in het Vierwoud- stedenmeer of bij Zandvoort in zee. In vergelijking met de vo rige zomer is er geen verschil. Op de camping aan de Bleeker- straat hebben de laatste weken een kleine vierhonderd tenten gestaan, er staan nu nog zo'n tien tot twintig per nacht. Dat is duidelijk minder dan in voor gaande jaren, maar dat schijnt te gelden voor de kampeerderij in het hele land. Tenslotte: de kermis heeft het veel drukker gehad dan in 1964, toen het bezoek ronduit slecht moest worden genoemd. Deze slechte weersomstandigheden zijn juist goed voor de kermis geweest. Het dreigende weer hield de mensen 's morgens thuis en dan gingen ze 's mid dags, wanneer het toch droog bleef, de kermis maar op. En 's avonds herhaalde zich dat: was het nog droog, nou, dan nog maar eens even de kermis bezocht.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1