VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Interessante W. Wierstra Th. zn: vervolg op pagina Radactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEIDE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG - NUMMER 23 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 11 AUGUSTUS 1965 Interessante Leeuwarders, over wier doen en laten vele jaren na hun vaak bewogen leven nog wordt gepraat, waren er niet al leen vroeger, ze zijn er nu nóg. Vandaag wil 't Kleine Krantsje aandacht vragen voor een inte ressante stadgenoot, die we nog dagelijks op straat kunnen te genkomen. Z'n (halve) portret staat hiernaast, z'n (hele) levens verhaal staat op de pagina's 6 en 7. Het was na een lange, lange reis, dat het Leeuwarder mid denstandsgezin - vader, moeder en twee dochters plus verloof den - eindelijk in Italië aan kwam en halt kon houden bij de poort van een ogenschijnlijk aantrekkelijke camping. Alleen de taalbarrière bleef nog even voor de wielen van hun auto liggen, maar spoedig kwamen de Leeuwarders er achter, dat de charmante dame, die kennelijk bij het toegangshek de scepter zwaaide, alleen maar wilde we ten of de gasten uit het verre land wel aangesloten waren bij „de Club". Welzeker betoogde het hoofd van het gezin, we zijn lid hoor, lid van de ANWB Toen dat voldoende bleek kon de auto doorrijden en begerig keken on ze stadgenoten al naar een aar dig kampplaatsje uit. Na een vijftig meter rijden en het passeren van een bocht ont dekte het gezelschap tot z'n niet geringe verbazing in plaats van een kampplaatsje een geheel ontklede dame - een pan met aardappelen in de hand. „Die het zeker net zwommen" dach ten de argeloze Leeuwarders nog maar deze veronderstelling bleek onjuist, toen nu ook een volkomen ontbloot echtpaar van tegen de tachtig, elkaar steu nend om op de been te blijven, uit het struweel te voorschijn trad. Het onmiddellijk daarna ver schijnen in het gezichtsveld van een groepje onbetwist aan trekkelijke jongedames zonder ook maar het geringste kleding stuk, deed de Leeuwarders plot seling beseffen te zijn terecht gekomen in een nudistenkamp, oftewel „in een naaktloperij", zoals ze 't Kleine Krantsje ver telden. De eerste reactie van onze chaufferende stadgenoot was het abrupt tot stilstand brengen van z'n auto, maar niet zodra verstierf het motorgeruis of de wagen werd door enkele tientallen even hulpvaardige als blote jongens en meisjes om ringd - paraat om op het eerste sein de Hollanders van hun ba gage en wellicht ook nog van hun overtollige kledij te ont doen. Deze laatste sensatie niet afwachtend startten de Leeuwar ders de wagen weer en maakten gehaast rechtsomkeert - alles wat bloot was in opperste ver bazing achterlatend

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1