Aandacht voor Kees de Tippelaar ggfi£ K ïStft f», dp VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG - NUMMER 24 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 25 AUGUSTUS 1965 ----id r -~.il J --- r-u Vj Hoe vaak hij in z'n avontuurlijke leven Friesland bezocht en hoe goed of slecht hij Leeuwarden heeft gekend, weten we niet, maar duizenden stadgenoten moeten hem heel goed hebben gekend, want C. L. Dudok de Wit, alias Kees de Tippelaar was eens een vermaarde nationale figuur, aan wie nog velen zeer bijzondere herinneringen bewaren. Sommige Leeuwarders hebben hem wel op zijn wonderlij ke landgoed aan de Vecht bij Breukelen bezocht en voor het archief van 't Kleine Krantsje bewaard gebleven prent briefkaarten getuigen nog van de hoogst zonderlinge cor respondentie, die hij met sommige Leeuwarder jongedames heeft gevoerd. Al langer dan vijftig jaar geleden heeft hij dit land der levenden verlaten, maar in z'n woonplaats Breukelen is nóg geen kind, dat niet alles van Kees de Tippelaar weet. In een zestal afleveringen brengt 't Kleine Krantsje het haast ongeloofwaardige levensverhaal van deze zotte zonderling, wiens naam eens op aller lippen lag - het eerste verhaal vinden de lezers op pagina 10 in het nummer van vandaag.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1