Maar toen z'n beddegoed vlam vatte bleek de slaapkamerdeur op slot en moeder was niet thuis Drie broertjes vonden verschrikkelijke dood in de vlammen Betaling van abonnementsgeld d «A Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302| Postgiro 98 1 0 62 Bankrelaties Raiffeisenbank Amsterdamsche Bank N.V. 'T KLEINE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade - Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h buitenland f 7,50 per jaar Losse nummers 40 cent EERSTE JAARGANG - NUMMER 26 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 22 SEPTEMBER 1965 J'l Kleine Catrinus speelde zo graag met vuur Ruim een half jaar geleden ont dekte een tuinder tot z'n grote teleurstelling, dat de knecht, die hij al zeven jaar had gehad, niet bepaald eerlijk was: hij bleek jarenlang flinke hoeveel heden fruit uit z'n tuin en kas sen te hebben verkocht, zonder aan het afdragen van de ont vangen gelden te denken. De tuinder ontsloeg de schelm op staande voet, hoorde maanden lang niets meer van de man, maar keek een dezer dagen vreemd op, toen de ontslagene hem om een aanbeveling vroeg. „Een aanbeveling vroeg de tuinder verbaasd. „Ja", ant woordde de knecht, die al voel de dat het moeilijk werd: „U hoeft niets te tekenen, wat u niet verantwoorden kan. Ik ben al zo vrij geweest om wat op te schrijvenEn toen begon de kerel het volgende fraaie ge tuigenis voor te dragen: „De ondergetekende verklaart hierbij dat Jan Jansen (zullen we maar zeggen) hem zeven jaar als tuinman diende en in die tijd meer uit z'n tuin heeft gehaald, dan hij ooit dacht, dat het mo gelijk was Zijn we goed inge licht, dan heeft de tuinder er vlot z'n handtekening onder ge zet Gelukkig worden we niet vaak geconfronteerd met de verschrik king van een ramp als die van de brand aan de Eebuurt in Leeuwarden, waarbij drie kinde ren om het leven kwamen: branden met zulke ernstige ge volgen horen gelukkig tot de uitzonderingen - althans gere kend naar de aantallen malen, dat de Leeuwarder brandweer jaarlijks voor branden gewaar schuwd wordt en ook de brand weerkazerne verlaat. Toch zijn er in de twintig na oorlogse jaren in Leeuwarden al drie van deze catastrofe's ge weest, waarbij in totaal negen mensen het leven verloren. Bij een brand aan de Brédyk onder Wirdum kwam enkele jaren ge leden de hulp voor twee kinde ren te laat en een brand in de Kleine Kerkstraat kostte na de oorlog het leven aan een moe der en twee kinderen. Over de oorzaak en achtergronden van het jongste drama, de brand aan de Eebuurt, kunt u meer lezen in dit Kleine Krantsje op de pagina's 6 en 7. Abonnee's op 't Kleine Krantsje kunnen hun verschuldigde abonnementsgeld (fl. 2,90 voor een half jaar, fl. 5,80 voor een heel jaar) altijd storten op onze girorekening nummer 98 10 62 of zelf aan ons kantoor in de Vredeman de Vriesstraat 1 vol doen. In beide gevallen ontloopt men de incassokosten a 25 cent. Van verschillende van de tot dusver verschenen num mers van 't Kleine Krantsje zijn nog een klein aantal exem plaren verkrijgbaar dertig cent voor onze abonnee's; niet abonnee's betalen veertig cent per exemplaar.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1