53 Een jaar... Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 aan de Emmakade Leeuwarden Abonnementsprijs f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar LOSSE NUMMERS 40 CENT TWEEDE JAARGANG - NUMMER 27 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 6 OKTOBER 1965 Het Vliet gaat verdwijnen - - -L Z'--"1 'f Kleine Krantsje gaat vandaag z'n tweede jaargang in: het was gisteren een jaar geleden, dat het eerste nummer verscheen. Het is met een gevoel van grote blijdschap en voldoening, dat wij bij de eerste verjaardag van onze krant even stil blijven staan: hoe goed de verwachtingen ook waren, die wij een jaar geleden ten aanzien van onze toch zeker gewaagde onderneming koester den, wij hadden niet kunnen denken, dat het succes van 't Kleine Krantsje zó buitengewoon groot zou zijn. De wijze waarop de Leeuwar Het Vliet wordt gedempt - er helpt geen lieve moedertje meer aan. De ambtelijke molens mogen nog zo langzaam malen - voor we het weten is deze oude buitenbuurt van z'n hart beroofd. Wie de machtige weerspiegeling van de Vlietster huizen in het water van de Vliet wil vereeuwigen, zoals de fotograaf dit net nog voor 't Kleine Krantsje deed, zal er vlug bij moeten zijn - het kan nu nog. Meer over de plan nen het Vliet te dempen op de pagina's 6 en 7 van dit Kleine Krantsje: „Het Vliet wordt gedempt - waar blijft de gezelligheid ders, duizenden oud Leeuwar ders en zelfs vele niet-Leeuwar- ders de komst van 't Kleine Krantsje hebben begroet, heeft ons eerlijk gezegd even perplex doen staan en het is in dit jaar een heerlijke ervaring geweest zo'n algemeen medeleven te mogen ondervinden, zo'n alge mene medewerking te mogen ontvangen. Zonder ons aan een onbeschei den grootspraak te bezondigen, mogen we nu wel zeggen, dat 't Kleine Krantsje de harten van de Leeuwarders veroverd heeft en bovendien in de rij van Ne derlandse periodieken een unie ke plaats inneemt - van hoeve- len mochten wij nu al niet ho ren, dat er geen tweede stad in ons land isdie een krant van een dergelijke aard en strekking heeft Nóg gaat er geen dag voorbij of de lezers van 't Kleine Krantsje geven blijken van hun sympa thie: sommigen reageren telefo nisch op de gepubliceerde ver halen, sommigen klimmen zelf in de pen, anderen komen ons oude foto's brengen, oude kran ten. oude tijdschriften - attende ren ons op vroegere gebeurte nissen, waarvan de herinnering wellicht nog eens in 't Kleine Krantsje worden opgehaald. Het is geen wonder, dat bij een zo duidelijk - ook naar buiten tredend - succes de animo van de Leeuwarder zakenwereld om in 't Kleine Krantsje te adverte ren langzamerhand sterk is toe genomen - vooral die adver teerders, die een jaar geleden in vol vertrouwen met ons van start zijn gegaan, willen wij nu dankbaar zijn. En nu begint dus ons tweede jaar, een jaar, waarin wij geest driftig zullen voortgaan met het brengen van leesstof, die bij de lezers het meest gewild bleek te zijnwaarin wij echter ook ge heel andere onderwerpen zullen aansnijden, waarvan wij nu wel zeker zijn, dat ze evenzeer in de smaak zullen vallen Red, 't KI. Kr.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 1