15 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Zolder opruimen? NIET TE GAUW AAN 'T ASVAT DENKEN Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Baiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs; f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar ffeMlfTN v* buitenland 9 f 7,50 per jaar iOSSE NUMMERS CENT O Vi Q V 40 DERDE JAARGANG - NUMMER 61 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 8 FEBRUARI 1967 BEGON Nu het voorjaar weer in aan tocht is zullen veel huisvrou wen aan de slag gaan om de zolder op te ruimen. In hun en thousiaste streven naar schone hoeken en gaten willen ze dan nog wel eens spullen in het as- vat smijten, waarvan het bezit door anderen nog wel op prijs wordt gesteld, 't Kleine Krant- sje blijft zich aanbevolen hou den voor oude tijdschriften als Fen Fryske Groun, Het Leven, Panorama, De Spiegel enzo voort. Ook met oude prentbrief kaarten en oude foto's van Leeuwarden kunt u de redactie van onze krant bijzonder ver blijden. Deze week werd de documenta tie van 't Kleine Krantsje be treffende de Eerste Wereldoor log belangrijk verrijkt door een abonnee, die een aantal perio diekjes uit die jaren wilde op ruimen: hij verraste ons met een stapel boekjes, waarvan de oudere lezers zich de titels nog wel zullen herinneren: De Oor log in beeld, een maandelijks verschenen uitgave, De Oorlog in april 1918 enzovoort, even eens uitgaven, die elke maand verschenen, Het Duitsche Of fensief in het westen in 1918, Vernielde Soldatengraven 1918, Deutsche Gefangene in England en De Wachter der Zeeën, „De onvermoeide waakzaamheid der Britsche Marine". Ook onze documentatie van de Tweede Wereldoorlog kon weer worden uitgebreid en wel met een map vol illegale krantjes en pas na de bevrijding verschenen pamfletten en kranten-ter-groot- te-van-een-zakdoek en een aan tal situatiekaartjes van het Tweede Front. Een verdere vermeldenswaardi ge aanwinst van de laatste da gen was een pak bruiloftsliedjes van vroeger dagen, waaruit - dachten wij - wel blijkt, dat het met de eerbied voor de ouders in de goeie ouwe tijd iets an ders gesteld was dan nu. Wij komen er binnenkort nog wel eens op terug, maar brengen u nu alvast even in de sfeer: „Wie roemt niet hoog het Gouden paar - dat ons hier samen bracht - Wie stemt niet in met het gevoel - dat liefde steeds maakt macht De macht om steeds elkaar te helpen, Waar helpe nodig is - Het leed van elkaar steeds te stelpen - Dat bleef hun doel gewis Dat bleef hun doel, dat bleef hun doel, Dat bleef hun doel altijd ge wis HOLLANDS SCHAATSVICTORIE Hollands schaatsvictorie, in dit jaar 1967 tot een prachtig hoogtepunt gekomen, is begon nen bij Leeuwarden. Twee en tachtig jaar geleden versloegen de sterkste Friese kortebaan- rijders op een ronde baan op de Groote Wielen onder de rook van Leeuwarden een ploeg schaatsambassadeurs uit Groot Brittannië en dat was de eerste internationale schaatswed strijd, die er in de wereld werd georganiseerd Uit deze eerste schaatswedstrijd op de Grote Wielen tussen rijders uit verschillende landen zijn alle grote schaatstoernooien gegroeid, de landenwedstrijden, de Europese kampioenschappen, de wereldkampioenschappen. Het was dus een zeer belangrijk evenement, die wedstrijd van 1885 en het is met veel genoegen, dat we er nu nog eens wat van vertellen - u vindt dit verhaal op de pagina's 6 en 7. Graag willen wij de abon- nee's, die nog steeds geen abonnementsgeld over 1966 betaalden, nog eens drin gend verzoeken dit direct alsnog te doen. Betaling kan geschieden op ons kantoor, Vredeman de Vriesstraat 1, of per giro door overschrij ving op girorekening num mer 98 10 62 t.n.v. 't Kleine Krantsje. Abonnee's die op 28 februari nog niet over 1966 hebben betaald, zullen wij moeten afvoeren. Een la tere hernieuwing van het abonnement is voor deze groep niet mogelijk. Abonnee's die buiten Leeu warden wonen, kunnen hun abonnementsgeld over 1967 eveneens tot 28 februari vol doen door overschrijving van f 2,90 (voor het eerste half jaar van 1967) of van f 5,80 voor het hele jaar 1967. BIJ LEEUWARDEN Dit is een geschiedenisje, dat zich enkele jaren geleden heeft afgespeeld en we hadden het de lezers van 't Kleine Krantsje graag midden in een barre win ter verteld, maar met die stoere schaatser hiernaast, moet het nu maar in de krant. Midden in dikke Elfstedenwin- ter van 1963 reed abonnee C. K., vertegenwoordiger uit Huizum, met z'n auto door zuidwest Friesland. In alle vaarten lag een meter ijs, overal werd druk geschaatst en al in geen weken hadden de brugwachters een hand hoeven uit te steken. Heel groot was dan ook de ver bazing van de heer K. toen hij, door Warns rijdend, plotseling een rood stoplicht zag aanfloe pen - het was het stoplicht van de brug en.boven het sterk ste paardenijs ging het brugdek statig omhoog Lichtelijk geïrriteerd door dit onverwachte oponthoud, maar meer nog bijzonder benieuwd naar de oorzaak van de plotse linge activiteit van de brug wachter van Warns verliet de heer K. z'n auto en liep naar de brag. En wat zag hij toen Heel langzaam, met de snelheid van een trekschuit, kwam er een grote vrachtauto door de brug - volbeladen met bussen chocola demelk voor de schaatsenrij ders....

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1