Wat voorspellen de sterren voor maart? 'T KLEINE KRANTSJE V.V. LEEUWARDEN VOOR VEERTIG JAAR De redactie van 't Kleine Krantsje zou niet graag wil len beweren, dat het zulke ouwe knarsebijters worden, maar wanneer we pensioen gerechtigde heren als Dirk Steenbergen, Anton Del Grosso en Teade Wijtsma door de stad zien lopen, kun nen we ons moeilijk voor stellen, dat ze betrekkelijk kort geleden nog als jonge veulens over de groene gras mat draafden - wie even de ogen dicht doet en zich goed concentreert, ziet nóg de daverende kanonskogels van Dirk Steenbergen, ziet nóg die handige schijnbeweging van Anton Del Grosso, ziet nóg het fijne trucje, waar mee Teade Wijtsma een te genstander verschalkte. De tijd draait toch blijkbaar sneller dan de herinnering vervaagt en die herinnering verscherpt zich wanneer we de beelden van vroeger weer eens door middel van film of foto naar voren halen. Van daag reproduceren wij een plaat van het eerste elftal van Leeuwarden, dat een goeie veertig jaar geleden zijn partijtje wist mee te bla zen in de noordelijke eerste klas; het is het team, dat in maart 1928 op het sportter rein Sonnenborgh de altijd wat lastig te bespelen ploeg van Veendam met 2-0 ver sloeg. Het team, dat lil dat seizoen 1927-1928 in het Noordelijke voetbalwalhalla heer en meester was, was dat van Velocitas, de groenwitte Groningers, die al voor het voltooien van de com petitie de kampioensvlag kon den hijsen. Als verrassende tweede trad in dat jaar de L.V.V. Friesland op en op geringe afstand volgde Leeuwarden, dat in dit seizoen het genoegen kon smaken om het sterke Be Quick - veelvou dig kampioen in vroeger jaren - onder zich te houden. Het Veendamelftal kwam in de ze wedstrijd tegen Leeuwarden in het veld met bekende krach ten als (doelman) Rosies, Löhr, Snijders, de beide Wevers en Timmer Junior en Timmer Se nior. Leeuwarden verscheen met Kok onder de lat, Schaafsma en Del Grosso achter, Van der Veen, Vossenberg en Wijtsma midden en Mebius (Ekkelboom), Post, De Graaf, Steenbergen en Schaafsma voor. Voor de foto graaf hebben de heren zich wat anders opgesteld en daarom gaan we de rijen nog even langs: van links naar rechts staande: Tiemersma, Van der Wey, H. Schaafsma, Van der Veen, An ton Del Grosso, Kok, Vossen berg en (Engelse) trainer Cur- tiss; midden H. Schaafsma, De Graaf en Wijtsma, voor Post, Steenbergen en Mebius, die ook wel Ekkelboom werd genoemd. Of veel lezers zich het treffen van deze ploeg tegen Veendam zullen herinneren, menen we wel te mogen betwijfelen, want het ging hier niet om de eerste, noch om de laatste plaats - Leeuwarden was al lang in vei lige haven en het iets lager ge klasseerde Veendam had even min degradatiegevaar te duch ten; in dit seizoen deed zich het merkwaardige feit voor, dat GVAV lange tijd de onderste plaats bezette, een zeldzaam STIER 22 april—21 mei Nog steeds is u vatbaar voor kouvatten en infectie. U kunt op medewerking van anderen rekenen. Het is een periode waarin de liefde een belangrijke rol kan spelen en u belangrijke ontmoetingen kan verwachten. U moet diplomatiek te werk gaan en anderen niet teveel be loven. TWEELING 21 mei—21 juni Sommige veranderingen hebben zich al, of zullen zich nu vol trekken. In deze maand wordt op u een beroep gedaan om te helpen of te assisteren. U kunt veel voor anderen betekenen. Het is zo: „Wie goed doet goed ontmoet". In ieder geval is er veel waardering. Uw gezondheid is goed en u voelt zich vrolijk en bent optimist. KREEFT 23 juni—22 juli In uw werk moet u veel „geven en nemen". Er is zo nu en dan nog al eens wat wrijving met uw werkgever of medewerkers. Gelukkig is er een tegenwicht in uw hobby. Deze maand gaat u veel uit en voor enkelen on der u is er een drukke tijd in het verenigingsleven. Voor an deren korte reizen, die succesvol en prettig zullen verlopen. LEEUW 23 juli—22 aug. U dient doelbewust te zijn en zich dus niet van uw stuk laten brengen. Er is begrip van ande ren en veel medewerking. De maand zal rustig verlopen en wanneer u moeilijkheden meent te verwachten kan dat allemaal wel wat meevallen. Laat u dus niet in paniek brengen. Oppas sen voor kouvatten, kans op keelpijn. MAAGD 23 aug.—22 sept. Wie in de laatste week van augustus geboren is kan beter zijn plannen voorbereiden. Eind april is namelijk een betere pe riode dan deze maand. Anderen, die tussen 1 en 15 sept. jarig zijn, hebben in deze maand een kans op promotie of prettige mededeling. Voor enkelen onder u de mogelijkheid tot extra in komsten. Veel mensen willen u helpen en het is onverstandig om niet van aangeboden dien sten gebruik te maken. WEEGSCHAAL 22 sept.—23 okt. Over het algemeen geen gunsti ge periode. Het beginnen van iets nieuws moet wel heel goed overwogen worden. Laat u voor al goed adviseren en voorlich ten. In liefdesaangelegenheden echter wel gunstig. Morele steun van vrienden is te ver wachten. Enige spanning in de direkte omgeving. Men moet zich niet op de voorgrond stel len. SCHORPIOEN 24 okt.—22 nov. Maart is een goede maand. Vooral voor schrijvers en kun stenaars die onder dit teken zijn geboren. Ook voor degenen die huwelijksplannen hebben en de mogelijkheid krijgen om deze definitief te verwezenlijken. An deren kunnen zich op een of andere wijze verbeteren. Er doen zich promotiekansen voor of buitenkansen. SCHUTTER 23 nov.—21 dec. Een gunstige periode om aan plannen te werken of u voor te bereiden voor een examen. Het is een tijd waarin u veel inspi ratie opdoet. Verder zijn er en kelen onder u die betrokken worden bij de organisatie van fancy-fairs of feestavonden. An deren zullen dit ervaren als en kele dagen intens, dus op top- spanning te werken. In alle ge vallen geeft een en ander vol doening, door een goede samen werking. STEENBOK 22 dec.—20 jan. Over het algemeen bent u wat gedrukt en voelt u zich onzeker. De saturnus-invloeden zijn hier debet aan. U moet beslist niet toegeven aan depressies en ne gatieve stemmingen. Doe alle correspondentie af en laat op drachten niet liggen. Anderen willen u graag helpen. Liefde en vriendschap is volop aanwezig. Zoek afwisseling en gezonde ontspanning met optimistische vrolijke mensen. WATERMAN 21 jan.—18 febr. Een lastige periode waarin veel werk verzet moet worden wat nogal wat inspanning vereist. Vaak is het moeilijk om zich te concentreren en lukt een en an der niet zo goed. Het is aan te bevelen om bijtijds naar bed te gaan. Gelukkig beschikt u over energie om een en ander het verschijnsel, want gewoonlijl vertoefden deze Groningers op de ranglijst in de bovenste helft. In de eerste helft zette Leeu warden Veendam op een achter stand van 1-0, toen aanvalsleider De Graaf de bal bij een aarze ling van de Veendam achter hoede hard in het net knalde. Kort na het hervatten van de tweede helft kon Steenbergen („Steentje") de zege voor Leeu warden met een bijzonder mooi tweede doelpunt al veilig stel len. hoofd te kunnen bieden. Daar bij komt een intuitief weten dat na dit alles een rustiger tijd aanbreekt. VISSEN 19 febr.—21 maart U kunt geen twee dingen tege lijk doen. Het is daarom heel verstandig om in bepaalde ge vallen „iets te laten vallen", want heus u neemt te veel hooi op uw vork. Vooral in de eerste week van maart geborenen die nen gewaarschuwd. In uw om geving heeft men er al eens op gewezen dat u maar eens iets aan anderen moet overlaten - doe dat nu. Daarbij komt het uw gezondheid ten goede. Pas op voor overspanning en hoofd pijn. RAM 21 maart—21 april Gelukkig is er veel hulp en me dewerking. Ook gunstige liefdes aspecten worden duidelijk aan gegeven. Het is ook in dit teken het deprimerende vanuit de sa- turnusinvloed. Dit brengt bo vendien kans op moeilijkheden en tegenwerking. Wanneer u zich echter wat op de vlakte houdt en door allerlei activitei ten uit de weg te gaan, kunt u zichzelf en uw omgeving veel narigheid besparen. Ook span ningen hebben invloed op uw gezondheid. (Copyright 't Kleine Krantsje)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 10