Ba culvttUetdzft wze. MMtcoudecs. Hel Schavernek een levendig centrum 'T KLEINE KRANTSJE Wie niet adverteert wordt vergeten PALFRENIER I Het Groot Schavernek, dat we op deze zestig jaar oude foto zien afgebeeld, is altijd een levendig centrum geweest: de mensen, die I er vroeger woonden hadden allen wat te maken met de handel en het vervoer. Het waren hotelhouders, logement- of slaapstee- I houders, zadelmakers, eigenaars van stalhouderijen. Wie persé als hotelgast aan het Groot Schavernek de nacht wou doorbrengen, I kon een keus maken uit niet minder dan drie hotels, want behalve het nu nog altijd bestaande Nieuw Duinkerken waren er ook I nog Hotel Het Wapen van Friesland en Hotel Elzinga. Vooral het Wapen van Friesland was in de provincie alom bekend. Hier ging in 1912 de eerste door Mr. M. E. Hepkema georganiseerde Friese Elfstedentocht van start, waarbij de deelnemers zelf door hand opsteken mochten bepalen of de tocht al of niet door zou gaan, want het regende en dooide op deze eerste officiële Elfstedendag. Men verlangt tegen augustus of vroeger: Een palfrenier of stalknecht, P.G., die goed met PAARDEN kan omgaan en van goede getuig schriften is voorzien. Adres franco, onder de letters M. R. aan J. Balt, Noorderweg Leeu warden. KOOPJES. BED, PEUL, en TWEE KUSSENS, gevuld met 32 halve Ned. ponden geverst, gezuiverd en geknipt ZEEGRAS, voor 7 GULDEN bij M. STERK, Bed en Matras maker, leverancier van zeegras en toerebout. Boterhoek, E 383, Leeuwarden. Paard en Rijtuigen. A. G. Orie te Leeuwarden zal op Vrijdag den 28 April bij J. J. van de Geest, in de Schrans bij Leeuwarden, precies 12 uur, verkoopen: Een best TTLBURYPAARD, zwart, smalle bles met één wit voet, mak en in alle tuig bereden, beste kamer, 6 jaar oud. Een nieuw model BAROUCHETTE voor 6 per sonen met losse knechten-achterzitting, kan voor vier personen verzet worden. Een dito JACHTWAGEN voor vier personen, zeer ruim, beiden zo goed als nieuw. Benevens eene krom zij dige Groninger CHAIS. Te zien in den stal van dr. A. Wartena aldaar. G. de Chateau. STROO- EN HOEDENFABRIKANT, VERHUISD in de Weerdt, van letter G. no. 28 naar letter G. no. 31, zelfde straat twee huizen verder. EEN MESTHOOP UIT DE HAND TE KOOP, bij S. S. Hoekstra, kastelein in de Schrans onder Leeuwarden. Weerglazen van J. H. ARZONI Zijn in zeer ruime mate voorhanden bij den ondergetekende, door wien tevens de gelegen heid is geopend tot het verruilen of zuiver herstellen van beschadigde THERMOME TERS, BAROMETERS etc. bij Th. POSTMA, Over de Kelders Leeuwarden. HARDRIJDERIJ op SCHAATSEN door manspersoonen, te HARLINGEN op maandag den 21 Januarij 1850. 's Morgens ten 10 ure precies. Tot prijs HON- DERTVIJFTIG GULDENS en tot premie DER TIG GULDENS. (Weder en ijs dienende). De inschrijving zal geschieden op Zondag den 20 dezer, des avonds van 6 tot 7 ure, in 't Lo gement Roma, waarna loting zal plaatsheb ben. De directie houdt zich 't regt 't getal rij ders te bepalen. i Van een ietwat andere allure was het Hotel Elzinga, waar niemand wist wat stromend water was en men de gasten nog rustig met een kaarsje naar boven liet gaan. In het hotel Het Wapen van Friesland is later de Kweekschool ondergebracht, in het pand van Hotel Elzinga zit nu de Firma Cramm en waar nu het Chinees Restaurant Kota Radja is, was vroeger een schildersbedrijf: Huis- en Rijtuigschilder staat er op het bord boven de deur.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 3