CITAX BELL TELEPHOON MAATSCHAPPIJ HEEFT AL 500 GEABONNEERDEN C\jó^rU ibtit my[ jftaqz.... 'T KLEINE KRANTSJE Het wonder van de telephonische correspondentie Lezers klommen in de pen Paardehoofd In het Kleine Krantsje van as januari no. 60 las ik een artikel over: „Aardig boekje over Leger des Heils, waar o.a. in staat: ka pitein zat verkeerd op het paard met de rug naar de KOP van het dier. Volgens mij heeft een paard toch een hoofd. Het is toch een KOPtelefoon en een paardenHOOFDstel Vandaar voor de aardigheid de ze prentbriefkaart met een paar dehoofd. Leeuwarden C. F. BOERSMA Het hoofd loopt ons om van al die koppigheden. Voetbal- leis zijn beroemd om htm kopballen, bokseis om hun kopstoten. Sommige mensen zijn koppig, maai sommige paarden ook - hebt u wel eens van een hoofdig paard gehoord 1 Red. 't KI. Kr. SI De Oosterbuurt Als lezer van het Kleine Krant sje vind ik daar veel in van vroeger, ook oude bekenden. Ik ken ze haast allemaal. Ik ben 64 jaar en een geboren Leeuwarder. In de Oosterbuurt aan de Grachtswal zag ik voor het eerst mijn oud Leeuwarden. Toen ik ouder werd wou ik de Oosterbuurt ook wel eens uit en ging wel met vrienden op stap. De Oosterbuurt was in mijn jongensjaren een pracht van een buurt. Eenmaal per jaar hadden wij een buurtfeest. Dan gingen enkele ouders bij de huizen langs om geld te verza melen. Dan was 't voor ons 's middags feest en voor de ouders 's avonds feest bij kaarslicht. Dat was echt gezellig. Het is net of konden zulke buurten vroeger veel meer plezier maken dan nu. Mijn vrienden die ik toen had zijn op latere leeftijd her en der gegaan. Om de Oosterbuurt liep een oude sloot, die begon waar nu het verzekeringsgebouw staat en uitkwam in de Wijbrand de Geeststraat, waar toen nog een schutting stond. Vroeger was de Oosterbuurt een doodlopende straat, nu een doorlopende. Draakje vliegen Voor de Ambachtsschool was in die jaren een open terrein, waar we altijd gingen draakje vliegen. Ook waren er altijd veel soldaten, zodat het wel de naam van soldatenland had. Zondags was er voetballen, gezellig was het daar dan. De Ruiter en Zoethout stonden er met een kar snoep en appelen en ook bier werd er verkocht. De broekjes van de spelers wa ren langer dan die van nu, ze kwamen toen over de knieën. Wij waren ook veel in de stad te vinden. Vaak in het oude spoordok. Daar losten ze dan wortelen en rapenwat natuur lijk erg aantrekkelijk voor ons was. Wij hadden dan meestal een zak bij ons en viel er wat naast, dan kwam dat natuurlijk in de zak. Lekkere spullen Aan de Westersingel was nog niet een stenen wal maar een aarden berm, waar ze ook altijd aan het lossen en laden waren, maar daar vielen de lekkere spullen meestal in het water. Ook was daar de oude broodfa briek van Van Dalen. Dat brood was goedkoop, voor kwartje een kussensloop vol. Verderop was het oude tramstation. Wij zaten veel in de wachtkamer, maar werden er meestal uitgejaagd. De tram liep van de veemarkt, door de Sophialaan, langs de Willemskade, achter het Vosse- parkje langs naar het station. Daar vandaan via de Harlinger- singel met een grote bocht de Harlingerstraatweg op, richting Marssum. Appeltje pikken Wij gingen ook veel naar de Oosterkade, naar de groentevei ling, waar altijd veel mensen om de korven appels en peren stonden. Maar wij konden er ook altijd wel een appeltje machtig worden. Een lange stok met een spijker er in en zo door De geabonneerden toch zijn geen van allen blijvend met el kaar verbonden, aangezien dit, wegens het overgroote aantal telephoondraden, dat men dan zou moeten aanleggen, eenvou dig onuitvoerbaar zou zijn. Daarom heeft men een andere manier uitgedacht, welke zeer praktisch is en het aantal dra den tot een minimum - name lijk voor elke geabonneerde slechts één - beperkt; volgens deze inrichting heeft elke abon nee een eigen draad, waarmede hij met het centraalbureau ver bonden is. In correspondentie Wil nu bijvoorbeeld de geabon neerde A met geabonneerde B in telephonische corresponden tie treden, dan maakt hij, door middel van een instrument de aandacht gaande van een van de vrouwelijke beambten, die de benen van de kooplui en je had er een Bij de oude Vismarkt kon je ook mooi spelen. Het was vlak bij huis. Dan liepen wij over de smalle brug, waar Postma brug wachter was en zo gingen wij de Oosterbuurt weer in. M. I. D. I. zich, zoals op de plaat is aan geduid, op het centraalbureau bij de tafels bevinden. Aan haar deelt hij zijn wensch mede om met B verbonden te worden. Wanneer nu de lijn naar B vrij is, wordt deze gewaarschuwd en de draden van A en B door een bepaalde inrichting op het zoo genaamde wisselbord verbonden; deze verbinding wordt niet door de beambte opgeheven, voordat zulks door A of B wordt ver zocht. Door deze eenvoudige in richting is het dus mogelijk iederen geabonneerde met een ander, welken ook telephonisch te verbinden. ]a, zelfs moet het niet uitge sloten worden geacht, dat in de toekomst de mogelijkheid wordt geschapen, telephonische ver bindingen tot stand te brengen met geabonneerden buiten Am sterdam Bij een gelukkig voortschrijden de techniek kan het nog eens 1SI Oude namen In uw zeer lezenswaardige ru briek „Hier verkoopt men na men voor dagelijksch gebruik", komen we herhaaldelijk namen van kleinere straten en steegjes tegen, die ter plaatse niet meer op straatnaambordjes te vinden zijn. Zou het niet aardig zijn, wanneer deze namen zoveel mo gelijk bleven bewaard en wan neer de gemeente wat meer aan dacht schonk aan deze zaak Nog maar pas is het bord Ritsu- mastraat aangebracht, maar nu is het alweer verdwenen. Dit is zo maar een voorbeeld uit vele. Leeuwarden A. de L. Amsterdam, 22 februari 1881 zo ver komen, dat wij vanuit Amsterdam een bericht als dit telephonisch naar de redactie van 't Kleine Krantsje in Leeu warden doorgeven, waarvan wij op dit ogenblik overigens nog niet durven droomen. Maar ja, wie weet. Onschatbaar. Van het centraalbureau in Am sterdam wordt nu reeds door een honderdtal geabonneerden gebruik gemaakt en zij, die eenmaal met het bureau en dus ook met een aantal andere ge abonneerden verbonden zijn, toonen door het groote aantal aanvragen om verbinding, nu eens met dezen, dan met genen geabonneerde, dat deze soort van correspondentie onschat baar is wegens het groote ge mak, waarmede zij plaats heeft, en den tijd, die daarmede uitge wonnen wordt. TELEFOON 2 3 4 3 4 STANDPLAATS STATION Ook telefonisch te ontbieden voor stads- en buitenrittea S Hart Tijdens een verjaardagsfeestje j kwam het gesprek op 't Kleine Krantsje en op de" verschillende stadstypen, die we in Leeuwar den hebben gehad. Sommigen beweerden, dat er helemaal geen „echte stadstypen" meer zijn en dat de laatste, Ouwe Hatte, al een tijd geleden uit de stad naar j een andere plaats is verhuisd. Anderen zeiden, dat Ouwe Hat- f te nog wel in Leeuwarden I woont, maar nooit meer op zijn I harmonica speelt, Zoals vroeger, F toen we hem ook vaak zagen met een oude grammofoon op z'n fiets gemonteerd of op een 1 j klein handkarretje. We hebben een klein weddenschapje afge sloten en zouden graag 't Klei ne Krantsje willen vragen om in deze zaak de scheidsrechter te zijn. Wij menen, dat u al eerder J over Ouwe Hatte het een en ander geschreven heeft. Leeuwarden J. VAN DER VEEN en H. HOEKSTRA Jzn. Hart de Vries, subliem straat- muzikant in vroeger jaren, is nog springlevend en woont I ook nog altijd in Leeuwar den, tot voor kort in de Eek- hoffstraat, na het afbreken van de huizen daar in de J evenwijdig aan de Eekhoff- straat lopende Van Blom straat. Of Hart nog muziek instrumenten bespeelt weten we niet; de foto, die we hier bij afdrukken hebben we een jaar of acht geleden op de Nieuwestad tegenover het Politiebureau gemaakt. Het was de laatste keer, dat we Hart met z'n harmonica heb ben gesignaleerd. De aan duiding „Ouwe" Hart lijkt ons wat misplaatst, want zó stokoud is Hart nog niet. Twee jaar geleden hebben we hem z'n leeftijd gevraagd. „Sawntig 1" zei hij toen. „Ze ventig 1' vroegen we ongelo vig. „ja, sawntig", zei hij, „op tolf jier nei (Red. 't KI. Kr.) OUDE TIJDSCHRIFTEN 't Kleine Krantsje is er blij mee (Van onze speciale verslaggever) Het gaat goed met de Nederlandsche Bell Teiephoon-maatschappij Zij heeft nu reeds om streeks vijfhonderd geabonneerden en op den hoek van den Dam en de Kalverstraat heeft de maatschappij nu een centraalbureau ingericht en daar de verschillende toestellen, zoo als wisselborden, telephonen en dergelijke opgesteld. Gelijk bekend mag worden veronder steld dient een centraalbureau tot het verbinden van de telephoondraden der geabonneer den onderling, al naar dat zulks door laatstgenoemden verlangd wordt. uiitori

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 4