DUITSERS LIETEN JOODSE GEVANGENE ONGEMOEID ■I Bokma HIJ MOCHT OORLOG OVERLEVEN 1 1 ■Wl ENAULT OSIER MOOI WINTERTJE VOOR JAN CHARISIUS Witte Kousenbuurt verdwijnt 'T KLEINE KRANTSJE [Toen de Duitsers in de oorlog de joden achtervolgden en I Israëlieten van alle leeftijden, mannen vrouwen en kinde- [ren naar de gaskamers transporteerden, zijn de muren van 1 de gevangenis in Leeuwarden de veiligste beschutting ge- I bleken voor een joodse lustmoordenaar. Wie de bezetters ook grepen en naar het oosten sleepten, de dader van een gruwelijke moord in de Amsterdamse jodenbuurt in 1934 lieten ze ongemoeid: Sally Z. had in onze strafgevangenis de veiligst denkbare plaats - gezond en wel is hij de oorlog doorgekomen. In maart 1935 veroordeelde de Rechtbank te Amsterdam Sally Z. overeenkomstig de eis van de I Officier van Justitie tot een le venslange gevangenisstraf, welk I vonnis later door het Gerechts- J hof bevestigd werd. Daarmee [werd voor de buitenwacht een [van de verschrikkelijkste voor oorlogse criminele tragedies af gerond - voor Sally Z. zelf is het doek bij dit drama nog steeds niet gevallen, want zijn we goed ingelicht, dan zijn de deuren naar de vrijheid nog niet voor hem opengegaan. Het was in het laatst van de augustusmaand van 1934, dat de De laatste dagen van de Wittekousenbuurt zijn geteld. Over enkele weken zal het enige huis, dat er nog staat, worden afgebroken en we hebben ons gehaast het pand te vereeuwi gen met de bewoonster, de weduwe Van der Meulen op de stoep ervoor. Aan de Oldehove, die z'n kop net boven de daken uitsteekt, kunt u zien, waar u de Witte Kousenbuurt kunt vinden, zo u al niet mocht weten, waar ze is: ten zuiden van het Oldehoofster Kerkhof, waarmee het met een korte steeg verbonden is. Tot voor enkele jaren stonden er nog meer van deze onder- en bovenwoningen aan de Witte Kou senbuurt, maar ze zijn al afgebroken in verband met een komende uitbreiding van de kantoren van de Algemeene Friesche, die ook de Garage Minks in de Burmaniastraat heeft aangekocht en - o.a. - het Veerhuis Van Wijk aan het Oldehoofster Kerkhof, dat per 10 maart ontruimd moet zijn en dan wel gauw tegen de grond zal gaan. Er staan ons dus grote veranderingen te wachten in dit deel van de stad - over enkele jaren zal de zuidelijke wand van het Oldehoof ster Kerkhof er wel heel anders uitzien dan nu. SPANJAA8DSLAAM 163 LI* UWARDIN -TSUU. QSW04004) ACHTER DE TRALIES IN LEEUWARDEN Tientallen beruchte fi guren uit de criminele geschiedenis van Ne derland hebben in Leeuwarden achter de tralies gezeten. Zij zijn tegen wil en dank onze stadgenoten geweest, maar aan de meeste Leeuwarders is hun gedwongen verblijf in de stad voorbijgegaan. In dit en toekomstige nummers van 't Kleine Krantsje zullen wij de herinnering ophalen aan de euveldaden, die zij bedreven hebben. In de meeste gevallen zul len wij ons, voor wat de gevangenen zelf be treft, van gefingeerde namen bedienen. We gaan van start met het merkwaardige verhaal van de man, die dank zij een moord de oorlog kon overleven - in dit nummer leest u over de lustmoordenaar van het Amsterdamse Wa- terlooplein, Sally Z. Amsterdamse jodenbuurt in rep en roer werd gebracht door het nieuws van de verdwijning van de achtjarige Sonja Beugeltas, een joods meisje, dat om half twee haar ouderlijke woning aan de Jodenbreestraat had ver laten om naar haar schooltje aan het Waterlooplein te gaan. Met haar vriendinnetje, Jetty Brilleslijper, heeft ze nog even op het schoolplein gespeeld, maar in haar Idas is Sonja niet verschenen - Jetty was de laat ste, die haar had gezien. Ongerust geworden doorzocht Sonja's vader uren later het ba- nanenpakhuis van de Firma Groenteman en Bolle aan het Waterlooplein, omdat hij de ge dachte maar niet van zich kon afzetten, dat Sonja in het pak huis was. De speurtocht in alle hoeken en gaten van het donke re pand leverde evenwel niets op. Toen het meisje de volgende morgen nog steeds niet was ko men opdagen, richtte de politie nog eens alle belangstelling op het bananenpalchuis; ook al, omdat men een verdenking koesterde tegen de knecht Sally Z., een jongen van een en twin tig, die nog niet lang daarvoor veroordeeld was tot een gevan genisstraf van drie maanden wegens ontucht met een jongen van tien jaar in hetzelfde pak huis. Door de politie aan de tand gevoeld ontkende Sally hardnekkig iets van het ver dwenen meisje te weten. Met medewerking van het tien man sterke personeel van de bana- nenfirma begon de politie nu nog eens systematisch het hele pand te doorzoeken en even na het middaguur kwam men op de vliering, waar vader Beugel tas de vorige middag bij zijn speurtocht niet was geweest. Gewurgd Net waren de mannen boven of ze zagen een kist met daarbo ven uitstekend de beentjes van het gezochte meisje: Sonja was gewurgd en gruwelijk verminkt. Het droeve bericht van de vondst bracht duizenden men- Het heeft in De Telegraaf ge staan en daarom moest het wel waar zijn: onze stadgenoot Jan Charisius is met zijn familie naar Moskou geweest voor het bijwonen van de vijflandenwed- strijd schaatsenrijden: vrijdag van Schiphol vertrokken, dins dag weer in ons land gearri veerd. We hebben hem opge beld om hem naar zijn indruk ken te vragen en het heeft moeite gekost een eind te ma ken aan het gesprek. Kortom: de heer Charisius is er opgetogen vandaan gekomen en hij niet alleen - ook zijn vrouw en zijn ouders hebben er onver getelijke indrukken opgedaan. Moskou - „enorm groots", zei Jan, „je moet het gezien heb ben om er een voorstelling van te kunnen maken: een hotel met 29 verdiepingen en 1026 kamers (geen bedden, maar ka mers Universiteit - 30.000 stu denten, boulevards met acht auto's naast elkaar, geen voet gangersoversteekplaatsen, maar alles er onderdoor, metro 109 kilometer lang, rondweg om de stad ook zo'n honderd kilome ter, Kremlin gezien, Rode Plein, Cathedraal, musea, allemaal even indrukwekkend, zeven miljoen inwoners en vier mil joen maken dagelijks gebruik van de ondergrondse, één zee van mensen elke dag, groots, groots, groots, maar ik ben geen communist geworden, dat niet". Jan Charisius, was privé in Mos kou, maar in Laihti was hij lei der (deftig gezegd: Chef d'équi- pe| van de Nederlandse schaats ploeg, evenals in Oslo bij de wereldkampioenschappen. Donderdag stapt hij weer in het vliegtuig om naar Inzeil te gaan: op verzoek van de Duitse schaatsbond scheidsrechter bij de internationale wedstrijden daar. Een mooi wintertje dus voor stadgenoot-belastingambte naar Jan Charisius. sen naar het Waterlooplein en slechts met de grootste moeite konden acht man van de bere den politie met hun paarden de woedende massa in bedwang houden - Sally zou gelyncht zijn wanneer de politie de razende menigte had laten gaan. Twee dagen later legde de jonge verdachte een volledige beken tenis af: hij had het meisje aan gerand en gewurgd, toen het om hulp was gaan roepen. Zo wel Rechtbank als Gerechtshof oordeelden, dat Sally niet langer in onze samenleving kon wor den geduld en spraken het zwaarste vonnis uit, dat onze wetgeving kent. Sally bleef Sally Z. werd opgesloten in de strafgevangenis in Leeuwarden en hij zat hier nog, toen de Duitsers vijf jaar later met het wegslepen van de Nederlandse joden begonnen. Ook in Leeu warden moest de hele joodse bevolking verdwijnen, maar Sally bleef - de Duitsers lieten hem ongemoeid: hij mocht de oorlog overleven Na de bevrijding is de lustmoor denaar van het Waterlooplein nog vele jaren als bewoner van de gevangenis onze stadgenoot geweest, tot hij, nog niet zo lang geleden, werd onderge bracht in een inrichting, elders in het land. MEN ZAL DENKEN OAJ U persoonlijke RELAJ'ES ONDERHOUDT WEJ DE BESJE Buitenlandse huizen..! t Man oud5 Wigersmo sinds 1855 DAMES- EN HERENMODE NaauwB Tel.27984 Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 5