LEEUWARDEN laat de LEEUWEN brullen WIE NIET BETER WEET ZOU KUNNEN DENKEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar v. h. buitenland f 7,50 per jaar OSSE NUMMERS CENT DERDE JAARGANG - NUMMER 64 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 22 MAART 1967 Zekere stadgenoot met nogal wat cijfers op de Bank wandel de door Amsterdam en zag in omgeving Kalverstraat voor de deur van een textielwinkel grote Amerikaanse auto staan. Nie mand weet of z'n blik op de wagen getuigde van een liefde op 't eerste gezicht, maar niet zodra bemerkte de joodse eige naar van textielwinkel en auto de iets meer dan gewone be langstelling van de provinciaal, of hij schoot z'n winkel uit: „Kope meneer „Wat mot ie kosse vroeg onze stadgenoot. //Drie mille" dacht de koopman. „Vekocht antwoordde de Li- wadder en zonder ook nog maar een hand naar die auto uit te steken, trok hij z'n portefeuille en deed een greep naar een be scheiden stapeltje duizendjes. „Kijk", zei hij, „da's een, da's twee en da's drie, maar nou mot je me der nog een pakje kleren bij cadeau geve „Dat is goed meneer", reageerde de wel wat verraste koopman en beide he ren gingen de winkel binnen. Enkele minuten later kwam on ze stadgenoot weer naar buiten, mèt z'n pakje kleren onder de arm. Toen ging hij achter 't stuur van die auto zitten en startte de slee. „Hoe bestaat het" mompelde de koopman verbluft. „Hij doet het - en dat bij de eerste keer...." Daarna begon de wagen te rol len en triomfantelijk begon on ze stadgenoot aan de terugreis naar Liwadden. dat het wapen van Leeuwarden de beeltenis bevat van een koe: wordt de Friese stamboek koe niet glorieus geëerd op z'n sokkel aan het Zuiderplein - in het hartje van de stad Het wapen van Leeuwarden bevat evenwel geen koe, maar een leeuw - dezelfde leeuw, die ook in elk nummer in de kop van 't Kleine Krantsje prijkt. Dank zij de dit jaar jubilerende Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (70) is de leeuw plotseling in een bijzondere be langstelling komen te staan: de jarige vereniging wil de stad door middel van een actie een leeuwenkuil aanbieden, die zeer waarschijnlijk zal verrijzen aan de Dammelaan op het stuk grond tussen de Kinderboerderij en de Jelsumerstraat. Op dit moment wordt op alle mogelijke manieren voor deze actie geld ingezameld - natuurlijk zal de actie slagen. Leeu wen in Leeuwarden; het is haast onvermijdelijk zou je zeggen. Toch heeft Leeuwarden z'n naam niet aan leeuwen te danken. Een juiste verklaring van de naam van onze stad kunnen de lezers vinden in het hoofdverhaal in dit Kleine Krantsje op de pagina's 6 en 7.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1