JUBILEUM OP DE VRIJDAGMARKT 'T KLEINE KRANTSJE 4 STADSNIEUWS VAN VROEGER PLIESJE FETTER als „tuunpliesje" gedeacheeid in het Rengerspark. Het pla gen van deze ambtenaar-in- functie was geen uitzonder lijke zaak - „eerbied voor jouw grijze haren" was er niet bij. Tegenwoordig komt het frequente pesten en ach- temaroepen van ietwat op vallende stadgenoten geluk kig niet meer voor. Red. 't KL. Kr. S Kouwe Ries Bij alle bekende Leeuwarders, die we al met naam en bijnaam in 't Kleine Krantsje hebben ontmoet, kwamen we Kouwe Ries nog niet tegen. Kouwe Ries was een zuster van Hete Koffie. Waar beide dames ge bleven zijn weet ik niet. Leeuwarden D. VAN DIJK Heel veel bekende Liwadders bleven nog ongenoemd. Maar 't Kleine Krantsje is ook nog (lang) niet uitgepraat Red. 't Kl. Kr. PAARD TE WATER Het was twaalf uur geworden en dus schafttijd. Een knecht van den expediteur Klamstra aan den Groningerstraatweg alhier kwam met een paard in losse leidsels van Camstraburen. Het paard, anders zo mak als een lam, scheen haast te hebben, zijn geleider misschien ook wel een beetje. En daardoor gebeur de het onverwachte. Het paard liep met achterwaartse passen naar de walkant en plofte bij de stenen wal neer in de gracht. Toen moest er raad geschaft. Achter een bootje aan - paarden zijn goede zwemmers - ging het op een glooiwal af. Onder de Noorderbrug door kwam men bij de Prinsentuin terecht waar het dier al gauw vaste grond onder de voeten kreeg. Bij onderzoek bleek dat het dier zich niet bezeerd had en rustig stapte het achter de geleider op stal aan, waar het zich kort daarna vergastte »>aa 1 een pluk heerlijk hooi en een vrije middag. (1930) HUWELIJKS-AANVRAAG Een fatsoenlijk JONG MENSCH, omstreeks 27 jaar oud, zoekt langs dezen weg in kennis te komen met eene JONGE VROUW, van den zelfden leeftijd, ten einde, na onderling goed vinden, een WETTIG HUWELIJK aan te gaan Zij, die in het bezit van eenig fortuin of eene Affaire zijn, komen het meest in aanmerking. Adres franco, liefst met bijvoeging van por tret, onder letters F.D. aan J. BALT, Noorder- weg, Leeuwarden. Stipte geheimhouding wordt verzekerd en de brieven worden desverlangd terug gezonden. (1871) Oktober 1927 op de vrijdagmarkt in Leeuwarden: de marktkoopman Hartog Cohen jubileert. Vijf en dertig jaar heeft hij met zijn kraam op de markten gestaan, eerst op de Brol, later op het Wilhelminaplein. Alle aanleiding dus om z'n kraampje te versieren en de fotograaf te waarschuwen. Hier staat de jubilaris, niet zonder trots, tussen vrienden en be stuursleden van de Vereniging van Marktkooplieden. Rechts met platte pet en voorschoot visboer Woudstra, de man naast hem lijkt veel op wijlen de heer IJlst, dachten wij. De andere heren zijn ons onbekend. We hebben de foto aan verscheidene oudere Liwadders voorgelegd, maar niemand, die ze (her)kende. Lezers klommen in de pen in de rubriek „Hier verkoopt men namen voor dagelijksch gebruik" dat De Kuil een vijftig jaar geleden de populaire naam was voor het Oranje Bierhuis aan het Raadhuisplein. Maar dat is niet juist. De Kuil heette indertijd het café op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Pijlsteeg. Het werd zo genoemd, omdat er onmiddellijk achter de deur een trapje naar beneden ging - het was dus letterlijk een kuil. Dit hoogteverschil tussen de straat en het vloeroppervlak van het café werd veroorzaakt door de sterk hellende Pijlsteeg. Wildervank W. WESTRA In een gesprek met oudere Liwadders hoorden wij De Kuil noemen als een andere naam voor het Oranjebier huis. Maar we zullen ons wel hebben vergist. Red. 't Kl. Ki. IS Oranjewerf In 't Kleine Krantsje no. 65 las ik over de Oranjewerf, die in deze achttiende eeuw is geweest aan het Cambuursterpad. Nu was er of is er misschien nog wel een pad, lopende van het Vliet naar de Cambuurstraat, een pad dat heette het Oranje- waltje, dat evenwijdig liep met een pad dat iets meer naar de voormalige trapjesbrug lag, en uit kwam bij de sigarenfabriek van Tromp; die heette de Lijn baan. Ik heb tenminste nooit anders geweten. De eerste 20 jaar heb ik in die buurt ge woond. Is dat Oranjewaltje ont leend aan de door u genoemde Oranjewerf Arnhem K. TIEMERSMA De namen Oranjewerf en Oranjewaltje houden zeker verband met elkaar. We zouden alleen niet kunnen zeggen of de naam van de werf ontleend is aan het waltje of de naam van het waltje aan de werf. Waar schijnlijk is de werf er eer der geweest en zullen de huizen aan het waltsje later zijn gebouwd. Dan zou het straatje dus naar de werf zijn genoemd. Red. 't Kl. Kz. S Loos alarm Het hier volgende stukje vond ik in. een oude krant. Misschien is 't wat voor 't Kleine Krantsje. Het dorpje Zaamslag werd op 20 januari 1938, kort voor de geboorte van Prinses Beatrix, op geschrikt door klokgelui van de Nederlands Hervormde Kerk. Dit gebouw was het enige in het dorp met een klok. Bij de ge boorte van de prinses zou dus alleen die klok luiden. Iedereen snelde naar buiten en men feliciteerde elkaar met de heuglijke gebeurtenis. Maar toen niemand kon bevestigen dat er werkelijk een prinsenkind was geboren, werd men argwanend en begaf men zich naar de kerk waar nog steeds geluid werd. Bij de kerk aangekomen vond men de deuren op slot, zodat men onraad begon te vermoe den. Intussen was het luiden gestaakt en toen men de deur geopend- had, bleek de klokke- luider gevlogen De feeststemming verdween als bij toverslag en teleurgesteld ging iedereen naar huis. De klokkeluidende grappemaker is nooit gevonden. Leeuwarden J. v. d. VEEN Si Plies je Fetter Een tijdje geleden moet er in het Kleine Krantsje een verhaal tje hebben gestaan over de po litieman Guus(?) Fetter met een foto er bij. Maar ik meen toch dat Fetter geen gewone politie man was, maar wat wij vroeger noemden „een tuunpliesje" en wel in het Rengerspark aan de Spanjaardslaan. Fetter was een doodgoeie kerel of liever gezegd een kereltsje, want hij was be paald niet groot en als jongens wisten we hem wel te plagen, ik schaam me nog als ik er aan denk. Het moet wel gebeurd wezen, dat opgeschoten jongens Fetter in de sloot gegooid hebben, want vooral de groteren waren niet bang voor hem. Ik herinner me een oud Liwadder zegje uit die tijd, het luidde: „Fetter, gaat voor alle jonges oppe klet ter". Leeuwarden H. VAN DER MEER De heer Fetter is bij de ge meente Leeuwarden in po litiedienst geweest en heeft aanvankelijk als straatagent dienst gedaan. Later werd hij s Kaatsen in 't krantsje In het laatste Krantsje stond iets over de wandelsport en al eer der hebt u over alle mogelijke takken van sport geschreven: voetballen, zwemmen, schaat sen niet te vergeten, kegelen, wielrennen, nou noem maar op. Maar ik kan met niet herinne ren in het Kleine Krantsje ooit iets over het kaatsen te hebben gelezen. Daar bent u zeker geen liefhebber van. Dat is dan jam mer, want er zou toch wel wat interessants over te vertellen zijn Leeuwarden J. VAN DER WOUDE Foeihoe durft u te ver onderstellen, dat wij geen liefhebber van de kaatssport zouden zijn 't Kleine Krant sje is ieder jaar bij de grote P.C. kaatswedstrijd in Frane- ker present en komt daar dan met een geheel aan het kaatsen gewijde extra editie uit, die gratis aan alle be zoekers van dit evenement wordt uitgereikt. Dat bete kent overigens nog niet, dat we alle kaatswetenswaardig heden opzettelijk bewaren voor die krant. Ook in het „gewone" Kleine Krantsje willen we wel eens aandacht aan het kaatsen schenken. Red. 't Kl. Kr. IS De Kuil In het laatste Kleine Krantsje stond een dikke fout. U schreef

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 4