VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoox Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KKAHTSJE if i'iss n J Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar KRANTEN v. h. buitenland f 7,50 per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT fcERDE JAARGANG 1967 A NUMMER 72 VIERT FEEST: 100 JAAR

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1