EES „Fergaan van 't skip" ad schipbreuk geleden li'.'M:)»] De abonnementsgelden WIE IS WIE WIE IS WIE IN LEEUWARDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O M H EfclL Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Tragedie zorgde voor bijnaam Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 1ERDE JAARGANG 'T KLEINE KEANTSJE Men kan zich op 't Kleine Krantsje abonneren, maar het blad is ook per exemplaar te koop OSSE NUMMERS 40 CENT 1967 NUMMER 75 lln het vorige nummer van 't Kleine Krantsje hebben wij lonze lezers de vraag gesteld wie de vrouw is geweest, die [in vooroorlogse jaren in Leeuwarden met de wonderlijke [bijnaam „Vergaan van 't skip werd aangeduid of die, kort |gezegd, ook wel „Skip" werd genoemd. Verschillende abon- nee's hebben ons het genoegen gedaan op deze vraag te ant- Iwoorden en uit deze reacties hebben we kunnen opmaken, [dat Vergaan van 't skip inderdaad met een schip is vergaan. [Alleen: de lezingen lopen nogal wat uiteen en niemand heeft Ions precies kunnen vertellen, hoe de vrouw heette en waar [zij heeft gewoond. Daarom doen wij graag nogmaals een [beroep op de lezers van 't Kleine Krantsje om na het lezen [van de hiernavolgende reacties ons van verdere bijzonder- heden op de hoogte te stellen: er zullen toch wel Leeuwar ders zijn, die Vergaan van 't skip nóg beter hebben gekend [De heer Th. Verhoeve te Leeu- warden deelde ons telefonisch [mee, dat Vergaan van 't skip [haar bijnaam te danken had aan [een schipbreuk „op de Ame- J lander gronden" - daar moeten [man en kinderen zijn vergaan, [alleen de vrouw kon worden [gered. „Vergaan van 't skip werd |- aldus de heer Verhoeve - in de [dertiger jaren veel gezien in de omgeving van de Ambachts- school. [Een vrouwelijke abonnee uit [Holland vertelde ons, dat Ver- [gaan van 't skip heel diwijls [rijmde: „Bast bast bast - drie [dagen in de mast". Volgens haar [zou de vrouw drie dagen in de mast gezeten hebben van een schip, dat op de Zuiderzee moet zijn vergaan. Ook enkele briefschrijvers ma ken gewag van een schipbreuk op de Zuiderzee, maar mevrouw 1. C. Ettema-Keverkamp te Arn hem schreef ons, dat Skip of Mien Skip in een haventje bij het Nieuwe Kanaal met een scheepje moet hebben gelegen en dat schip zou tijdens een najaarsstorm gezonken zijn: In het kanaal I Naar aanleiding van uw vraag „Wie was fergaan van 't skip kan ik u het volgende meedelen. Omstreeks de jaren 1918—1920 kwam er min of meer geregeld in de Rembrandt-straten een vrouw bedelen. Veelal (dus niet altijd) kondigde zij zich aan, door af en toe luid te roepen: „Mien skip". Was zij nog ver af, dan kwam het eerste woord (Mien) niet goed door, alleen het woord „Skip werd dan duidelijk verstaan. De kinderen, maar ook volwassenen zeiden dan vaak tegen elkaar: Daar komt Skip weer aan. Het was ons bekend, dat zij twee of drie kinderen had. Haar woonschip moet hebben gele gen in een haventje nabij het (Nieuwe) Kanaal. Bij een na jaarsstorm moet dat schip eens zijn gezonken. Sindsdien moet zij malende zijn geworden, wat zij liet blijken door zo maar in het wilde weg te krijten: „Mien skip Later heeft zij kennis gekregen aan een schoenlapper, die ook in een woonscheepje in het zelfde haventje lag. Zij is Toen Elseviers Weekblad een paar weken geleden over 't Kleine Krantsje schreef, noemde het blad onze abonnementsprijs „vermoedelijk de laagste, die in ons land te vinden is". En zo is het ook: bij de start van 't Kleine Krantsje in oktober 1964 hebben wij de abonne mentsprijs zo laag mogelijk willen houden, slechts f 2,90 in een half jaar. Ondanks een voortdurende zéér belangrijke stijging van onze onkosten in de afgelopen drie jaren heb ben wij onze abonnementsprijs nimmer verhoogd, maar wil 't Kleine Krantsje blijven be staan, dan moeten wij het abonnementsgeld met ingang van 1 januari 1968 wel wat ver hogen. Het zal dan bedragen f 3,75 in een half jaar. Wij hebben het volste vertrouwen, dat alle abonnee's, die altijd zoveel plezier beleven aan ons blad, begrip zullen hebben voor de strikte noodzaak van deze verhoging. Abonnee's, die reeds in de komende weken hun abonnementsgeld voor het volgend jaar willen voldoen kunnen zich de incassokosten be sparen door aan kantoor of per giro te betalen: f 3,75 voor het eerste half jaar van 1968 of f 7,50 voor het gehele jaar 1968. Wie liever onze kwitantieloper afwacht kan voor het eerste half jaar betalen (f 3,75 plus 20 cent incassokosten is f 3,95) of voor het gehele jaar (f 7,50 plus 20 cent incassokosten is f 7,70). Abonnee's in het buitenland betalen met ingang van 1 januari 1968 f 10,- per jaar. Tenslotte: wie zich nu aanmeldt als abonnee ontvangt alle nog in dit jaar te verschijnen nummers gratis. daar mee getrouwd en er met haar kinderen ingetrokken. Toen die vrouw weer eens aan de deur kwam bedelen, werd haar gevraagd: „We hebben ge hoord dat je trouwplannen had, is dat juist Antwoord: Ja, ik ben vanmorgen getrouwd". „Waar is dan je man „Kiek daar loopt ie. Hij gaat naar zijn wijk om schoenen te vragen voor reparatie en ik loop mijn wijk, zo verdient het van twee kanten. De heer G. Brinck te Leeuwar den herinnert zich, dat de vrouw „Slcip zinkt" werd ge noemd; hij maakt gewag van een schipbreuk bij Makkum: In no. 74 wordt gevraagd naar inlichtingen omtrent een vrouw welke werd genaamd „Fergaan van 't skip". Ik heb deze vrouw gekend, maar wij noemden haar „Skip zinkt". Wanneer zij langs de straat liep, keek ze af en toe verschrikt om en schreeuwde dan iets wat op die uitroep leek. Ze woonde toen, tussen r922 en 1929 in de zogenaamde „Philantroop". Dit was een hou ten barak aan de Greunsweg, ongeveer daar waar nu de fa briek van de Fa. Mohrman staat. Hier waren toen „asociale" ge zinnen in gehuisvesd. Wat over de vrouw verteld werd, was dat ze schipbreuk had geleden in de buurt van Makkum. Ze moet lange tijd in de mast hebben gezeten van een gezon ken scheepje. Het is al meer dan veertig jaar geleden, doch ik meen me nog te herinneren dat er in de twintiger jaren inder daad een schipbreuk in de buurt van Maldrum is geweest. Mis schien kan het Kleine Krantsje dit nagaan, misschien ook we ten anderen er meer van. Schoenlapper. Evenals mevrouw Ettema be richtte mevrouw T. Boer—Sijt- sma uit Rotterdam, dat Vergaan van 't skip kennis aan een schoenlapper heeft gehad: Wie was „Fergaan van 't skip Haar naam weet ik niet, maar ik herinner me een vrouw, die met negotie langs de deuren ging. Dat was in de Schrans. (Vervolg op pag. n) JOHANNES HENDRIK GEJAS, Haniasteeg 7, geboren 30 januari 1874 te Leeuwar den als zoon van een barbier op de Eewal. Was afwisselend kelner en barbiersbediende en had ook wel beide functies tegelijk bij Elders aan het Kuiterskwartier, Pokkema in Gorredijk, Pitstra in de Poststraat, Regnery in de Oude Doelesteeg, Café Neuf aan de Voorstreek, Strooisma in de Oude Doelesteeg. Had eigen za ken in Hallum en Oen- kerk, kreeg, terug in Leeuwarden, bier- en li- monadehandel aan de Nieuwestad (pand Van Hulsen), was een tij die schrijver op het kadaster en vestigde zich tenslotte als kapper in de Baljee straat, waar hij 32 jaar als zodanig bleef. Was op zn 86e oudste kapper v,:n Nederland, woont sinds jaar of zes in Gemeente lijk Tehuis voor Beiaar den aan de Haniasteeg, speelt nog steeds voor treffelijke partij biljart en kan nog goochelen als in z'n jonge jaren. J. S. BRANDSMA, Nachtegaalstraat 1, gebo ren 7 april 1918 te Pin- kum, burgemeester van de gemeente Leeuwarden sinds 16 maart 1967. Werkte in de oorlog als hoofd van de afdeling Akkerbouw voor de voed selvoorziening, verrichtte na de bevrijding belang rijk werk voor de voedsel voorziening in de getrof fen gebieden. Werd direc teur van de Provinciale Aan- en Verkoopvereni ging voor akkerbouwpro ducten, vertrok in 1946 van Leeuwarden naar Den Haag en werd daar be last met het heroprichten van het Bedrijfschap voor granen, zaden en peul vruchten. Werd van dit bedrijfschap eerst adjunct directeur, later directeur en bekleedde deze functie nog toen hij als opvolger van de plotseling overle den heer W. Harmsma tot burgemeester van Leeu warden werd benoemd. De heer Brandsma be hoort tot de Nederlands Hervormde Kerk en is politiek de richting van de P.v.d.A. toegedaan. Is gehuwd en vader van drie kinderen, twee zoons (23 en 22) en een dochter (16) MEVROUW M. DE VRIES— FEDDEMA, Kwelderstraat 27 b, gebo ren te Marrum, huis vrouw, echtgenote van de heer de Vries, accoun tant, dochter van (vroege re) kapper S. Feddema van het Cambuursterpad. Bracht jeugd door in om geving Cambuursterpad, Bleeklaan, Koeplein, heeft hart verpand aan zingen en pianospel, studeert nog steeds zang en piano. Liefhebster van dieren,- geen functies in vereni gingsleven. Vandaag de eerste af levering van een nieu we rubriek in 't Kleine Krantsje: Wie is wie in Leeuwarden. Geen ru briek voor uitsluitend hoge heren, maar ook voor de gewone man en de gewone vrouw. Daarom komen we morgen misschien ook even bij U aan de deur - voor echte Leeu warders is iedere echte Leeuwarder interes sant

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1