Vergaan van 't skip had nog meer mooie bijnamen BETALING ABONNEMENTSGELDEN iiv/jii WIE IS WIE IN LEEUWARDEN grote actie voor het werven op 't Kleine Krantsje VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM HE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT VIERDE JAARGANG 1967 NUMMER 76 Vog steeds zijn er een aantal buiten Leeuwarden wonende abonnee's, die nog niet hebben voldaan aan hun verplichting tot het betalen van het abonnementsgeld over 1967. Zo juist lebben wij deze trage betalers voor de derde maal een kaartje gestuurd met het vriende- ijke verzoek het luttele bedragje van f 2,90 voor het tweede half jaar of f 5,80 voor het gehele jaar 1967 aan ons over te maken. Wij doen nu nogmaals een beroep op deze abon nee's het abonnementsgeld onmiddellijk te voldoen. Abonnee's, die wij wegens wanbeta ling schrappen, zullen wij later niet opnieuw kunnen inschrijven als abonnee. Onze andere, goedwillende, abonnee's willen wij verzoeken het abonnementsgeld over 1968 tijdig over te maken. Het kan overgeschreven worden op onze giro (nummer 9810 62), f 3,75 voor het eerste half jaar van 1968 of f 7,50 voor het gehele jaar 1988, het kan ook contant aan ons kantoor worden betaald. Door deze wijze van betalen (per giro of contant) voorkomt men de gebruikelijke incassokosten. Bovendien wordt ons dan veel onnodig werk bespaard. U wilt toch ook, dat 't Kleine Krantsje kan blijven bestaan Welnu, betaalt u dan direct, wan neer u dit al niet hebt gedaan. Mogen wij op u rekenen EELCO HENDRIKUS JANSSEN, Eewal ji, geboren 30 <a- nuari 1936 te Leeuwarden, zoon van een makelaar, eigenaar van het Hotel- Pension Centrum aan de Eewal sinds 1961. Weet in zijn zaak aparte sfeer te scheppen; veel van zijn gasten komen van binten Leeuwarden en van bui ten ons land. Is toegewr/d modelbouwer en maakte in zijn zaak indrukwek kend spoorwegmodel. Is ook bijzonder geïnteres seerd in journalistieke („actuele") fotografie, be weegt zich bij branden in de stad graag tussen foto journalisten om pakkende platen te maken. Portoro- nist bij de Bescherming Burgerbevolking. O. WIJBENGA, Swammerdamstraat 51, geboren 4 april 1915 te Wirdum, broer van de vooraanstaande verzets man in de Tweede We reldoorlog GealeDoor liep de Ambachtsschool in Leeuwarden en werkte als smid in verschillende plaatsen op het Friese platteland. Was geduren de de oorlog als tuinder werkzaam in Bergum-, maakte ook deel uit van de Nederlandse Binnen landse Strijdkrachten. Trad in mei 1945 toe tot het corps van de gemeen tepolitie te Leeuwarden; is nu hoofdagent. Ge trouwd en vader van twee dochters, van wie de jongste zo juist cum laude geslaagd is voor haar candidaatsexamen econo mie. Heeft één grote hob by: genealogie. C. REITSMA, De Gealanden 20 VII, ge boren 23 maart 192-j te Menaldum, vroeger teke naar bij de P.T.T., nu tekenaar bij de N.V. Frie se Pers en werkzaam op de clichéafdeling van dit bedrijf. Grote hobby: het verzamelen van docu mentatie en curiosa be treffende W.O. II. Bracht in nog geen tien jaar enorme collectie bijeen: onderscheidingstekens, emblemen, insignes, oor- logsvlaggen etc. Bezit unieke verzameling wandtegels met zeer zeld zame exemplaren, die tijdens en vlak na de oor log zijn uitgegeven. Is lid van de Documentatie- groep '40—'45 met enkele honderden leden en vele internationale contacten. Er ligt geld voor U klaar. En prachtige foto's van oud Leeuwarden. En een unieke plattegrond van de stad van voor vierhonderd jaar Na onze berichtgeving over „Vergaan van 't skip" in het vo rige nummer van 't Kleine Krantsje, hebben wij nog ver schillende bijzonderinteressante reacties gekregen en mede dank zij deze inlichtingen zijn we weer gevorderd met onze pogingen het geheim van deze mysterieuze vrouw te ont raadselen. Binnen zeer afzienbare tijd hopen wij de lezers van onze krant te kunnen vertellen dooi; welk verschrikke lijk drama deze vrouw in haar jeugd beroerd is geweest en hoe haar overschaduwde leven verliep na haar vertrek uit Leeuwarden naar Holland in het begin van de dertiger jaren. Voorlopig blijven we over haar lot nog even in het duister tasten: was Vergaan van 't skip werkelijk de enige overle vende van een scheepsramp, waarbij zij haar hele gezin verloor Intussen is het ons wel duidelijk geworden, dat Vergaan van 't skip, die officieel Geertsje heet te, nog meer fraaie bijnamen heeft gehad. Sommige stadge noten noemden haar kortweg Skip, anderen spraken van Skip in nood, een briefschrijfster maakte gewag van de aandui ding Geertsje Zeeskip en ook moet de vrouw wel Kofferke zijn genoemd naar het kleine koffertje met negotie, dat zij bij zich droeg, wanneer ze in Leeu warden langs de deuren ging. „Geertsje Zeeskip", zo schreef ons mevrouw A. Edens—Van Al- berda uit Enschede, kwam om streeks 1921 bij ons op het Hoeksterplein zonder negotie. Ze was niet uit Leeuwarden af komstig, naar schatting veertig jaar oud en ze woonde ook vol gens mij in de Philantroop, een huis voor daklozen. De heer J. Glastra uit Leeuwar den herinnerde zich, dat Ver gaan van 't skip af en toe over haar schouder keek alsof ze wou zien of ze soms ook gaten in de kousen had. Volgens hem moet de vrouw ook in Goutum heb ben gewoond. Belangwekkend was een tele foontje van mevrouw Nieuwen- huis uit Utrecht, die ons vertelde, dat zij omstreeks 1929 logeerde bij haar zuster in Ha- mersveld, een kilometer of vier achter Amersfoort. Op een goe de dag kwam daar een vrouw met negotie het erf op en tot grote verbazing van de beide uit Leeuwarden afkomstige dames bleek dat Kofferke alias Vergaan van 't skip te zijn Kofferke De beide dames boden Vergaan van 't skip een kopje koffie aan en op hun vraag wat ze hele maal in Hamersveld kwam doen antwoordde ze, dat ze bij haar man in Leeuwarden was wegge lopen („Die sloeg mie so en dat ze nu met een andere man in een wagen op het woonwa genkamp bij Amersfoort stond. Ook volgens mevrouw Nieu- wenhuis zou de vrouw op de Zuiderzee schipbreuk hebben geleden, waarbij ze drie dagen in de mast moet hebben geze ten, vandaar de uitroep van Skip: „Bast - bast - bast - drie dagen in de mast Mevrouw C. de Vries-Drijver uit Spijk bij Lobith schreef ons: „Omstreeks het jaar 1930 zat haar schip bij ons op de helling. Ik meende dat er ook een man was en één of meer kinderen. Ze woonde dus inderdaad in een schip. Er werd toen ook ver teld dat ze die tic gekregen had met een schipbreuk die ze ge leden had met haar ouders. Er hadden er meer in de mast ge zeten, broers en zusters. Zij was de enige die zich had weten vast te houden en werd toen ge red. Haar hele lichaam schudde en ze stootte dan een klank uit. Het leek door het schokken dat het over één schouder geroepen werd en of dit werkelijk skip was betwijfel ik. Ook weet ik niet of dit drama op de Amelander gronden of bij Makkum gebeurd is. Beide ver halen werden verteld. Deze mensen zaten meestal op ge- meentekosten met hun schip op de helling. Ik dacht nu daar kunt u misschien wijzer wor den. De naam van deze mensen is bij mij ook niet bekend". Alemaal komedie De heer Maurits uit Leeuwarden evenwel vertelde ons weinig ge loof te hechten aan het verhaal van de ramp op zee. „Ach dat was kwats, dat was komedie" zei hij. „Die verhalen vertelde ze om medelijden op te wekken, zoals dat vroeger wel meer ge beurde. Hoe meer de mensen medelijden kregen hoe eerder ze geneigd waren haar negotie te kopen". Hij herinnerde zich, dat de vrouw de mensen dik wijls danig aan het schrikken maakte: zodra de deur openging nadat ze had gebeld riep ze: „Skip - Kien - Vuur - Mast Over haar uiterlijk zei de heer Maurits: ze was een rijzige vrouw met wilde haren en een gezicht als Buster Keaton - die lachte ook nooit". De heer H. de Boer uit Leeuwar- Vervolg op pag. 5)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1