LEEUWARDEN SINTERKLAAS OP DE VLUCHT Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 m Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank *T KLEINE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN Abonnementsprijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar LOSSE NUMMERS 40 CENT VIERDE JAARGANG NUMMER 77 :™;;5 WILD GEWORDEN JEUGD JAAGT Eet is de volgende maand precies vijftien jaar geleden, dat de goede stad Leeuwar den in het wereldnieuws kwam door het onthutsende feit, dat een horde van enke ls duizenden joelende en brullende kinderen hier de Goedheiligman en z'n zwar te Piet naar het leven had gestaan: bij een verschrik kelijke veldslag in de bene denzaal van het Beursge bouw werd een arme Sinter klaas bekogeld met de ap pels, die hij zo juist met gul le hand had uitgedeeld en zo veelvuldig aan de baard ge trokken, dat hem niets an ders restte dan snel op de vlucht te slaan. Nog nooit in z'n eeuwenlange leven had de goede Sint iets zo schan daligs meegemaakt en tot ver over de landsgrenzen kwam het drama van Leeu warden met vette koppen en cvitische commentaren in de kranten te staan: „Opgewon den jeugd belaagt Sinter klaas" - Goedheiligman in Leeuwarden door tierende massa op de vlucht gejaagd" Deze gruwelijke on onterende uiting van ondankbaarheid je gens de grote Kindervriend vond plaats op de middag van woens dag 3 december r952 in de Beurs aan de Wirdumerdijk, waar de Centrale Vereniging van Markt straat- en Rivierhandel de lieve jeugd van Leeuwarden een ple zier wou doen door het organi seren van een feestelijke Sinter klaasmiddag. Tongens en meisjes van alle leeftijden konden tegen een ge ringe entreeprijs toegang krij gen tot de benedenzaal van het Beursgebouw, waar een buik spreker zou optreden, waar een man met een poppenkast kwam en waar natuurlijk ook Sinter klaas met een aantal van zijn Zwarte Pieten zou verschijnen. Terwijl de Goede Sint eerst in Zalen Schaaf een bezoek bracht aan een gezelschap chronische patiënten, begon de Beurs al vol te lopen met tientallen, honder den, duizenden jongens en meis jes, die eerst nog wel enige aan dacht hadden voor de buikspre ker en de man van de poppen kast, maar die al gauw rumoe rig werden, toen een stel oude re belhamels begon te rennen, te joelen, te schreeuwen en te stoeien. Onder de voet Twee agenten van politie, aan wezig om de orde te bewaren, kregen geen schijn van kans om de zaken in goede banen te lei den en werden letterlijk onder de voet gelopen - ook nadat ter assistentie een derde agent ten tonele was verschenen: ze kon den slechts aan de kant gaan staan en moesten het machte- Wim van Wieringen na het incident met Sinterklaas in Het Vrije Volk: loos aanzien dat de stellage van de buikspreker genadeloos werd gekraakt en dat ook de hele poppenkast werd gevloerd. Intussen was de bekende markt- man Gerrit Visser begonnen met het uitdelen van appeltjes om de bende zoet te krijgen, maar zijn activiteit had een ave rechtse uitwerking: de belha mels begonnen ermee te smij ten of aten ze half op om elkaar met de klokhuizen om de oren te gooien. En toen, terwijl de rumoerige feestvreugde tot een hoogtepunt was gestegen, verschenen plotse ling Sinterklaas en Zwarte Piet. Woeste kreten Eerst glimlachte de Sint nog minzaam omdat hij het gejoel en gejuich hield voor een uiting van blijdschap over zijn komst, maar al spoedig vielen hem de schellen van de ogen, toen hem woeste en dreigende kreten be reikten en de eerste appels z'n tabberd troffen. Een moment later raakte de Goedheiligman in een troep vlegels terecht, die hem aan de haren trokken en zelfs bij de benen pakten, terwijl anderen Piet te pakken kregen en tot razernij vervielen, toen bleek, dat diens armen blank waren in plaats van zwart.Wild ruk ten ze hem de zak pepemoten uit de hand, scheurden het om hulsel aan flarden en begonnen elkaar en Sint en Piet met de noten te bekogelen. Deerlijk gehavend Na heel veel moeite slaagden Sinterklaas en Zwarte Piet er tenslotte in om deerlijk geha vend een uitgang te bereiken en de straat op te vluchten: uitge jouwd en met de laatste appels bekogeld door de wildgeworden jeugd. Daarna ontruimde de politie de zaal en dreef alles naar buiten, de belhamels, de vlegels, de opstokers, maar ook de ontgoochelde kleintjes, die hier niet wisten wat ze zagen en voor wie een heerlijke droom wreed was verstoord. Toen alles de deur uit was bleef er een karrevracht rommel achter op de vloer - appels en appelresten, flar den papier en flarden stof, platgetrapte pepernoten en resten van taaipoppen, brok stukken van het stalletje van de buikspreker en het puin van de poppenkast. En bij het sluiten van de Beurs kwam er, na deze wonderlij ke, woelige middag als slot- verrassing nog een jongen voor de dag, die bijna was platgedrukt tussen de deur en de muur; hij had een half uur met z'n jas aan de deur vastgezeten Drie december 1952: een Sin terklaasmiddag om nooit te vergeten En nu nog even naar Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1