Juwelier van der Zee OLMA Fa. J. Otma Fa. K. Paassen en Zn ZWARE REDDING NA RAMP OP ZUIDERZEE LEEUWARDEN IN OUDE ANSICHTEN BOEKHANDEL VAN DER VELDE KwinT VAN RADIO BOUWMAN UW T.V. daar doet u altijd voordeel mee! BIJ DE PUT' GASverwarming F.van der Heide Gereedschap voor jarenO TM A DEKKLEDEN VERHUUR 'T KLEINE KRANTSJE 1 uurwerken goud en zilver Schrans 88 GEREEDSCHAPPEN GASVERWARMING gasconvectors „Etnagas" capaciteit Leeuwarden in oude ansichten OOK VERKOOP Volledige kollektie SEA-CUP HORLOGES K E L T U M - DE ALEE Wirdumerdijk 21, Leeuwarden Telefoon 23115 Voor (fasuetwactnUity hét adres ERKEND GASFITTER G. Japloxstr. 38, Leeuwarden - TeL 21559-22371 (Vervolg van pag. i) men verstijfd van de kou, vier mensen waarvan men de ouder dom moeilijk kon schatten, maar wel ziet men dat er twee kinderen bij zijn. Met veel moeite ziet mijn vader kans, de schipbreukelingen, die zo goed als bewusteloos zijn, naar bene den te krijgen, waar zij door de andere redders worden overge nomen en aan boord gebracht. Toegedekt met de oliekleding, die de mannen zelf hebben uit getrokken, wordt de terugreis aanvaard en met veel zeeman schap slaagt men er in, de Hin- delooper haven te bereiken. Ijlings worden de geredden overgebracht naar Café „De Zwaan", waar ze worden ver zorgd en van droge kleren voor zien. Het jongste meisje, Annie, 7 jaar, komt het eerst bij en vraagt naar Heit en Mem en haar broertje. Dan pas blijkt dat er zich een drama heeft afge speeld, waarbij 3 mensenlevens verloren zijn gegaan. De namen van de andere geredden waren, Jo, meisje, 21 jaar, Joost en Gof- fe, jongens resp. 19 en 14 jaar. Naderhand blijkt, dat de schip breuk zich als volgt heeft toe gedragen. De dag tevoren was het schip zeilende onderweg naar Harlingen. Het weer ver slechterde toen zo vlug, dat de schipper van de goed 100 ton metende tjalk besloot een haven binnen te lopen. Toen het reeds donker was geworden kwam het schip voor de haven van Wor- kum, maar inplaats van de ha- vendam aan stuurboord te hou den, hield de schipper, door de duisternis misleid, deze aan bak boord, zodat hij beneden de dam op het strand liep. Men beschikte niet over het materi aal voor het geven van nood seinen en toen het water snel opkwam, de sloep was losgesla gen en de toestand gevaarlijk werd, besloot de schipper een stellage in de mast te maken en daarop de nacht door te bren gen. Het was bitter koud, het vroor hard en de storm nam nog in kracht toe. In de vroege mor genuren kon de schipper zich niet langer vasthouden en viel spoedig gevolgd door zijn vrouw die een vierjarig jongetje op schoot had. Voor de ogen van de andere kinderen, die niet in staat waren te helpen, sloegen zij over boord en verdronken. De lichamen werden later onder Workum geborgen. De oudsste dochter had de red dende boot nog zien aankomen en de anderen aangespoord, noj even vol te houden. Hieruii blijkt wel dat de redding op hel nippertje plaats had. De twee jongste kinderen zijt later opgenomen in het Stad: Weeshuis te Leeuwarden, heeft jaren lang gediend bij Vat der Velde's Boekhandel et Joost is blijven varen, eerst als knecht, later als schipper op zijn eigen schip. De vier redders zijn door de koningin onderscheiden met de eremedaille voor „menslievend hulpbetoon". Het was dubbel en dwars verdiend. Alle vier red ders zijn intussen overleden. Het zal de lezers van 't Kleine Krantsje, die zozeer zijn inge steld op het oude Leeuwarden, genoegen hebben gedaan te ver nemen, dat er zojuist een boek je is verschenen met een keur van afbeeldingen van oud Leeu warden: „Leeuwarden in oude ansichten", een uitgave van de Europese Bibliotheek te Zalt- bommel, samengesteld door de wetenschappelijk ambtenaar aan het Gemeentearchief van Leeu warden W. Dolk. „Leeuwarden in oude ansich ten" is een uitgave in een reeks van dergelijke boekjes, die al aan andere plaatsen in ons land zijn gewijd: het bevat een hon derdvijftigtal afbeeldingen van prentbriefkaarten uit de eerste jaren na de eeuwwisseling, in alle gevallen van voor 1914. De door de heer Dolk toege voegde summiere tekst is ge heel op die tijd afgestemd, hij geeft - dikwijls zeer treffende - citaten uit de kranten van die dagen en uit rapporten van commissie's, die zich toen druk maakten over feiten en omstan digheden, die nu in onze ogen verschrikkelijk ver achter ons liggen. Een deel van de afbeeldingen hebben de lezers van onze krant vroeg of laat al onder ogen ge had, maar er staan ook tiental len nog niet door ons gepubli ceerde en deels nog zo schilder achtige hoekjes in van Leeuwar den van voor een zestig jaar. Door de zeer variabele kwali teit van het beschikbare prent briefkaartenmateriaal moest de kwaliteit van de foto's in dit boekje ook wel wisselend zijn, maar de aandachtige beschou wer ontkomt toch niet aan de indruk, dat de uitgave in grote haast tot stand is gebracht. Toch zal „Leeuwarden in oude ansichten", gebonden in een omslag van ouderwets degelijke kwaliteit, door allen die ge boeid worden door het oude Leeuwarden in woord en beeld een boeiend bezit kunnen zijn. „Leeuwarden in oude ansich ten" is verkrijgbaar in de boek handel; de prijs van het boek is f 16,90. WEET JE NOG WEL OUDJE? De romantiek van vroeger op de grammo foonplaat vastgelegd. Oude liedjes op nieuwe platen RICHARD TAUBER WILLY DERBY LOUIS DAVIDS Gramofoonplaten- handel Wirdumerdijk 30 Leeuwarden Bagijnestr.42 Tel.25414 Leeuwarden 8.000 k.cal./u. EEN KOSTELIJK BEZIT VOOR ALLE LEEUWARDERS EN OUD LEEU WARDERS. Verkrijgbaar bij: NIEUWESTAD 90 - LEEUWARDEN NAAUW 16 - LEEUWARDEN Telefoon 05100 - 23885 van nieuwe kleden in alle afmetingen, o.a. van katoendoek, hennep- en nylondoek Scherpe prijzen Ao 1880 Zuidergrachtswal 24 Tel. 25315, na 18 u. 27324 LEEUWARDEN /VVt/VVV\/V\AaAa«VV\AAA/VWVWWV\/«/V\/\AAA/VVVyWVWWVM/yyWVVVW\/\A/VVVV\A/VWy«AAA/yVyVMA/\/V\A/W\A/VW\/VW\AA/XAAAAAA/W«/M Wortelhaven 87 Leeuwarden Telefoon 28214 WVXA/yVVVVXAaa/yvyVMA/WVWVMA/VVWVWXA/VVWVVVVVVVVVVVWWVMA/WM/WVMAAAA/yWVVyMA/VVVWVVVVVVVM/VVVVVM/WWWMAAA/

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 12