Leeftijdsverschil tussen groot vader en kleinkind: 115 jaar T KLEINE KRANTSJE 4 radiotoestellen televisietoestellen stereo-muziekmeubelen transistorradio's (Ad Jou tfwt my[ fatefe.... Madammeke leeft niet meer Lezers klommen in de pen bij de Put Telef. 331 25 en 231 72 SI Kara el Hammed Met jouw stukje „Kara el Ham med (twee weken leden sturven) liet de meensen as katten skut- teltsjes melk uutlikke" in 't fo- rige Kleine Krantsje hewwe jou, Amekpyr, mij oergrieselijk nijs- kierig maakt, want op een ge geven moment skrieve jou: Faak sei Amekpyr teugen mij: „se (de meensen) musten es we- te hoettet ging Beste Amek pyr, wat bedoele jou daarmet Dat het allemaal nep weest het met Kara el Hammed Dat Ka- ra ons altied bij de poot had het Jou suden mie een groot genoegen doen deur hier nog es even op terug te kommen Leewadden J. DE HAAN SI Skoolfoto Eefstens wu ik jim fan harte filicitere met ut feit dat de grooste krant fan Nederland ut de moeite weerd fonnen het bij monde fan de heer L. Huizinga wat over „De kleinste krant" te skrieven. Persoonlijk bin ik niet so gek op Huizinga, maar hij het ut wel aardig seit, ofskoon hij oek dit keer niet nalate kon de een of ander (in dit geval de V.P. R.O.) een trap na te geven. Maar goed dat mut hij wete, foor it Kleine Krantsje was ut een aardige reklame. Nou hew ik wat andes op mien lever. Ik lees son anderhalf jaar it Luwadder Krantsje en hier- deur komme verskillende herin neringen naar boven. Onwille keurig gaan je gedachten naar it Luwadden waar je je kiender- jaren deurbrocht hewwe en so fon ik bij ut deursneupen fan mien ouwe spullen een foto uut ut jaar 1919. Ik was toen 13 jaar en as ik mie niet fergis hadden we met de eerste klas fan Mu loskool No. 4 achter de Wisse- dwinger een skoolreisje maakt naar it Oranjewoud. En nou gaan je je afvragen. Wat su der toch fan al die meiskes en jonges waar je met inne klas zaten, kommen weze. Verskil lende namen kan ik mie nog wel voor de geest hale. Van de jonges: v. d. Zee, v. d. Schaaf, Nieuwenhuis, Vos, Postma, Bra- da, Laverman, Plantinga. Meis kes: Beekhuis, de Bruin, Hem- penius, v. d. Schaaf (broer van Tilly), Fr. Polak, Kloosterman. De leraar was geloof ik de heer Hymans en de kwekeling so as wij dat noemden: mej. Huizin ga, naar ik meen van de Twee- baksmarkt (autogarage). Ik kan mie erges best indenke dat jim van andere kanten oek son soort brief kregen hewwe. En toch waag ik ut er maar us op de foto toe te sturen. Me- skien is ut de moeite weerd om der es een stukje over te skrie ven. Ik wu em wel graag terug hewwe, waarvoor postzegels bij gaand. Dank foor de moeite. Zwanenburg J. M. SIETINGA !3 Oude wijsheid De mbriek van Dr. Wumkes Is toch wel van veel belang. Ze vertelt ons van een toestand Die toch zeker was zeer wrang. Het barbaarse van de rechtspraak Uit die ver verleden tijd, Bezie dat in het licht van heden ,.Wat een grote soepelheid" Deze soepelheid brengt mede, Nog al heel wat risico-, 't Brengt ons naar de psychiater Of hoe dat maar heet, en zo. Wanneer dan straks de zware jongen In de watten wordt gelegd Met een studiebeurs als troostprijs, Zeg nou zelf, dat is niet slecht. Als ik dan dat rechtelijk vonnis Aan mijn denken over laat, Wie is dan de psychiater En wie is dan de psychopaat 1 Geef mij maar de oude wijsheid, ,.Laat de kerk in 't midden staan". Leer ons waarheid en gerecht heid Naar welk tijdperk wij ook gaan L. Abonnee J. !3 Geboren en getogen Naar aanleiding van de radio uitzending van hedenmiddag vijf over vier Hilversum II (in terview van de heer P. Terp stra met de heer F. Schoustra) verzoek ik u mij als geboren en getogen Leeuwarder, met in gang van heden een abonne ment op uw „Kleine Krantsje" te bezorgen. Inmiddels verblijf ik en teken met gevoelens van hoogachting jegens u, Amsterdam G. DE JONG "21 Groet van de Noord pool Ingesloten voor een abonnement voor 3968 een tientje. Tevens u allen verbonden aan 't Kleine Krantsje mijn beste wensen voor Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar 3968. Ook indien mo gelijk al mijn oude bekenden in Leeuwarden en de wijde wereld er omheen, hier vanuit de Noordpool. O ja, heeft u het stuk gelezen van Leonard Huizinga in „De Telegraaf" j.l. einde november DAVID CARELS over 't Kleine Krantsje Zal wel. Dit was echt een mooie reclame van het grootste krant sje voor 't kleinste krantsje. Kirkens, Noorwegen DAVID CARELS >21 Klokje, tik je nog Gaarne schaar ik mij onder de genen, die menen dat in oud- Leeuwarden niet werd gespro ken van Liwadders, doch van Luwadders en dat ook inder daad, wanneer men gemoedelijk onder elkaar was, werd gespro ken van Luwarden. Wat de straattypen betreft: ik heb een herinnering aan een mijnheer, die naar ik meen Klok heette, doch die dikwijls door de jongens werd geplaagd met de uitroep: „Klokje tik je nog De man was klein en corpulent en had altijd een wandelstok bij zich. Wanneer de deugnieten hem weer het „Klokje tik je nog" toeriepen, draaide hij zich boos om met opgeheven wandelstok om de jongens te slaan, die hem na tuurlijk te vlug af waren. Mis schien hebt u bronnen om op te helderen wie deze mijnheer „Klokje tik je nog" is geweest. Hoewel bijna reeds een halve eeuw niet meer in Leeuwarden wonende, lees ik altijd met ge noegen 't Kleine Krantsje. Hilversum Mr. Drs. J. v. d. LEEN 13 Friese Elsevier Veel dank voor het sturen van een paar proefnummers van 't Krantsje, op verzoek van m'n zuster. Over deze uitgave lezen de in de Elsevier, dacht ik - hoopte ik - dat het zo'n soort Friese Elsevier zou zijn, zoals dat me eens per week de gele genheid geeft op beknopte wijze van 't leven in Nederland op de hoogte te blijven, dacht ik dat 't Krantsje hetzelfde voor Fries land zou doen. Na het lezen vind ik echter dat het teplaatselijk is, te veel Leeuwarden Dit neem ik u he lemaal niet kwalijk natuurlijk, integendeel U begrijpt echter wel dat m'n gekoesterd planne tje om een Friese Elsevier te hebben, niet door gaat. Esher Surrey Mr. E. 3 Pubelsiteit 't Kleine Krantsje staat de laaste tied mar adich inne pubelsiteit docht ik so. Een verhaal in El sevier, een verhaal in 't Nijsblad van 't Noorden, een uutzending voor de radio, en nou weer een groot stuk inne Tillegraaf - jim- me mutte mar uutkielce dat jim de roem niet naar de hasses stijgt. Mar welke kant gaat dit uut as een reuze krant as de Tillegraaf sun Klein Krantsje al een veer innet achterst steekt Liwadden S. DE GROOT Jou prate over „sun Klein Krantsje", mar binne jou wel goed oppe hoogte fanne ver houdingen 1 As jou het niet anne grote klok hange, mag- ge jou fan ons wel wete, dat de Tillegraaf ons krekt weer benaderd het se wille wel fusere We hewwe nog gien besluut nomen. Mar jou salie der wel meer van hore Red. 't Kl. Kr. Leeft Madammeke nog vroe gen we vier weken geleden in 't Kleine Krantsje in een onder schrift bij een foto, die wij een jaar of tien geleden van Ma dammeke in Leeuwarden had den gemaakt. Helaas moeten we deze vraag nu ontkennend be antwoorden - verscheidene abonnee's hebben ons over Ma dammeke geschreven of gebeld en een van deze abonnee's deel de ons mee, dat Madammeke op 19 mei 3964 in haar laatste woonplaats Zevenaar overleden is. Madammeke heette Johanna van Gemert en zij was geboren op 1 juli 3883, waarschijnlijk in België, maar in ieder geval ten zuiden van de grote rivieren. In Leeuwarden heeft Madammeke o.a. aan de Gedempte Keizers gracht gewoond, waar zij als waarzegster „praktijk uitoefen de". Later kreeg zij van de ge meente een huis toegewezen op de hoek van de Esdoomstraat, maar volgens de huidige bewo ners heeft zij daar het beroex) van waarzegster niet meer mo gen uitoefenen. Lang heeft Ma dammeke overigens niet in de ze Esdoornstraat gewoond - ze is van hier vertrokken naar Cuick, waar zij een plaats in een rusthuis kreeg. Toen ze in Zevenaar overleed was Madam meke dus ruim tachtig jaar. De mededeling van een van on ze abonnee's, dat Madammeke getrouwd is geweest met een ze kere Eisma, die in de oorlog in het water gelopen en verdron ken is, moet berusten op een misverstand: volgens de boeken van de Burgerlijke Stand heeft Petronella Johanne van Gemert geen echtgenoot gehad. Geregeld komen er abonnee's met oude schoolfoto's op de proppen en het verzoek deze in 't Kleine Krantsje af te drukken. Deze foto's zijn alleen interessant wanneer de afzenders in staat zijn een be hoorlijk aantal van de geportretteerden bij name te noemen. Dat is bij deze foto wel het geval. Wie herkent wie i In 't Kleine Krantsje nummer 77 schreven wij over het unie ke geval van een van onze abonnee's, wiens grootvader ge boren is in de achttiende eeuw - in 1797 namelijk. „Het lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk toe", zo schreven wij toen, „dat er onder de lezers van 't Kleine Krantsje nog meer dames of heren zijn, die eveneens kunnen zeggen, dat hun grootvader (of grootmoeder) nog geboren is in de achttiende eeuw". Inderdaad hebben wij naar aanleiding van dit bericht geen enkele mededeling ontvangen waaruit zou blijken, dat nog meer lezers een grootouder uit de achttiende eeuw zou heb ben gehad. Toch kregen wij een onverwachte reactie van een abonnee, die ons vertelde, dat er tussen de grootvader en de kleinzoon van het door ons gesignaleerde geval een leeftijdsverschil bestond van „slechts" acht en negentig jaar, terwijl er tussen zijn eigen grootvader en zijn jongste zuster een leeftijdsverschil zou bestaan van niet minder dan honderd en vijftien jaar Grootvader is geboren in 1808, de zuster is geboren in 1923. Geen opa dus uit de achttiende eeuw, maar toch wel een zeer memorabel geval. In een van onze volgende nummers hopen wij nader op deze merk waardige zaak terug te komen.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 4