Met een vrachtboot langs verre kusten WIE 1 IS WIE IN LEEUWARDEN \Jitwm uw melett! Geef ze van Stztvncu* WIE IS WIE 9 'T KLEINE KRANTSJE TUINEN 35 - LEEUWARDEN FENNO SCHOUSTRAS PU BLICITE ITS KANTOOR ADVERTENTIEBUREAU Tok, tok, tok, kukelekuu Kara el Hammed was er mee aan: jongen kon zich niet meer stilhouden Het was hoogst interessant de kleurlingen in 't grote ruim van het schip gade te slaan. Zo'n tachtig zullen het geweest zijn onder wie twaalf vrouwen, wier hangmat-slaapgedeelte zich ook in het ruim bevond. Dit was afgesloten door een stuk zeil doek. Toen iedereen zowat een ge schikt plaatsje gevonden had, kon men de zaak wat overzien. C. VAN DAM Onze gele vrienden aan boord, de Chinezen, waren dadelijk te vreden met een hoek van het vertrek, waar een paar vaste ruwhouten tafels stonden met dito banken er omheen. Nog maar nauwelijks gehuisvest of de speelkaarten kwamen voor de dag en hun geliefkoosd spel letje begon. Verder kozen, als dit woord hier gebruikt mag worden, de zwart jes een klein ruim, dat zonder afscheiding aan het grote grens de. Ook hier vonden de andere gekleurden een onderdak. Spoe dig tuimelden ze in hun hang matten en staken een sigaretje op. De kaartspelende Chinezen waren nogal luidruchtig, een gekakel van jewelste, omdat zo nu en dan een weggegooid peukje sigaret op de speeltafel terecht kwam. Verder dient hier te worden vermeld dat een paar vriende lijke reisgenoten zich hadden ontfermd over de aangeschoten ouwe heer die nog steeds in Het verhaaltje van onze mede werker Amekpyr over de on langs overleden Leeuwarder hypnotiseur Kara el Hammed, riep bij een onzer vrouwelijke abonnee's, mevrouw Kikstra uit Leeuwarden, herinneringen op aan een wel zeer merkwaardige belevenis tijdens een sceanse van Kara el Hammed in de Groene Weide, een jaar of zes tien, „of misschien ook nog wel langer" geleden. Zoals te doen gebruikelijk had Kara el Hammed ook bij deze bijeenkomst enkele van zijn toeschouwers als kippen laten kakelen, maar toen er naar de mening van de hynotiseur ge noeg gekakeld was, trachtte hij zijn slachtoffers uit hun hynose te doen ontwaken. Tot grote verrassing van de hele zaal bleek dat nu evenwel niet te lukken bij een jongeman, die voortdurend bleef doorkakelen. „Je bent geen kip meer" zei Ka- ra, „je hoeft niet meer te kake len" en later: „De must ie nou stil houwe, de bist gien kiep „Morpheus" armen, op 't dek lag te rusten. In de eerste de beste hangmat, die men tegen kwam, werd hij getuimeld en met een „thank's very mutch" vervolgde hij zijn gestoorde, zware slaap. Hoewel ik het in het ruim niet ongezellig vond, door de typen die daar broederlijk verenigd waren, gaf ik er toch de voor keur aan een tijdje op het dek door te brengen en wat gezonde zeelucht in te ademen. Zo diep in de avond gaf het mij altijd zo'n romantisch idee, daar op mijn eentje, leunend met mijn kin in mijn handen op de ver schansing, de duisternis in te turen. Hoe aangrijpend kon dan zo'n nacht zijn Hoe heerlijk klonk dan dat golfgeklots tegen de wanden van het schip, het eeuwige lied van de zee. Geheimen. Door kalme golven baande de „City"5 zich een weg door de grootste der oceanen, de Stille Zuidzee. Boven mij de schitte rende sterrenwereld en turend naar beneden de nachtzwarte zee. Die zee daar onder mij, met haar nog niet ontsluierde ge heimen. Mijn eerste nacht aan boord werd vrij goed doorgebracht. Wee was de geur in het ruim, niet die van een frisse slaapka mer, maar de genoten zeelucht en de belevenissen van de afge lopen dag, die enigszins ver moeiend waren geweest, gaven toch nog wel slaapgevoel. Was je al even wakker dan hoorde je wel wat gesnurk, of iemand J. C. VAN DAM praatte wat in zich zelf. De kaartspelende Chinezen hiel den zich vrij kalm, hoewel hun spelletje de gehele nacht door ging. Maar in de vroege mor genuren, toen het daglicht zich nog maar schichtig door de pa trijspoorten waagde, kwam er plotseling nogal wat tumult. De rust en vrede in het ruim wer den ruw verstoord. Dit kabaal veroorzaakte de plotselinge ver schijning van de hofmeester, onze baas, die zijn hut niet zo meer", maar het hielp allemaal niets - die jongen bleef zich weren als een levendige Barne- veldse kip. Zelfs buiten de zaal gebracht kon de jongen zich niet aan de eerste invloed van de hypnoti seur ontworstelen - op een ge geven moment kwam hij weer luid kakelend de zaal instor men, tot hilariteit, maar toch ook tot bezorgdheid van het publiek. Tenslotte is de jongeman door enkele bezorgde toeschouwers naar huis gebracht en daarna heeft mevrouw Kikstra niets meer van dit merkwaardige ge val gehoord. Nu zij er door het verhaal van Amekpyr in onze krant weer aan herinnerd werd zou mevrouw Kikstra nog wel graag eens willen weten wie de ze jongeman is geweest. Welnu, misschien dat deze me neer dit leest en zich het inci dent nog kan herinneren; in dat geval zullen we het graag even horen. ver van de herrieschoppers had. Gore pyama In gore pyama, met de ene hand zijn broek ophoudend, om erger te voorkomen en in de andere een soort bezem, kwam hij aan hollen of beter gezegd aanwiege- len. Een woordenvloed van zware zeemanstermen stortte de in zijn slaap gestoorde op de Geeltjes uit. Doodsbang voor zijn wapen kropen ze in allerijl onder de tafel en banken om hun vage lijf te redden. De nog TJERK SEVEREIN Engelsestraat 49, geboren 30 april 1907 te Harlin- gen, is nu boekhouder bij wijze van vrije tijdsbeste ding. Was aanvankelijk bankbediende bij de Frie se Bank in Harlingen, maar zocht en kreeg later administratieve functie bij Albert Hein in Zaan dam. Concern dacht dat hij geknipt was als zaken man en stuurde hem in 1939 als eerste filiaalhou der in Friesland naar nieuwe filiaal in Leeu warden. Bracht dit filiaal tot grote bloei, maar be sloot na bevrijding eigen zaak te beginnen. Nam daartoe kruideniersbedrijf van Dieters aan de Nieuwestad over en stichtte Cafetaria en IJs salon Samba. Moest zich enkele jaren geleden om gezondheidsredenen uit zakenleven terugtrekken. Is dertien jaar (een re cord) voorzitter geweest van Winkeliersvereniging De Nieuwestad, was voor zitter van Afdeling Kin derspelen van Oranje Na tionaal en is nu nog voor zitter van Schietvereni ging Wilhelmina. op tafel liggende geldstukjes pikte de hofmeester in, zeker ter vergoeding van overwerk in zijn gestoorde nachtrust. Zich toen tot ons blanken richtend, liet hij weten: „those yellow devils can 't play with me, I tell you As a matter of fact nobody can. There are not man- ny walking this earth that can say, that did, not from the ti me. I left, as a body of sixteen, Bristol in the old „Sea-gull" till now, now I'm known the wide world over". Vertaald: Die gele duivels kun- GATZE POSTMA Mr. P. J. Troelstraweg 149 geboren 10 augustus r904 te Lemmer als de jongste van een dozijn kinderen (zes jongens ,zes meisjes) van de eigenaar van „een drijvende" houthandel. Kwam al jong naar Leeu warden en werd „echte ouwe Leewadder". Sticht te met broer Kees de fir ma K. en G. Postma, Hout- en Afbraakhandel, begon met het slopen van enkele oude bruggen en een school en breidde sloperswerkzaamheden tot tal van plaatsen buiten Leeuwarden uit. Heeft als firmant van de afbraak- handel hele straten en stegen en sloppen in Leeuwarden gesloopt, moest kort geleden werk zaamheden wegens ziekte staken en gaf zijn taak in bedrijf over aan oomzeg ger en eigen zoon. nen niet spelen met mij, dat zeg ik je Een feit is het, dat niemand dit kan. Daar zijn niet veel, lopend op deze aarde, die kunnen zeggen, dat zij dit kon den, niet vanaf de tijd, dat ik, als een jongen van zestien Bris tol verliet in de ouwe „Sea-gull" tot nu, nu ik bekend ben over de wijde wereld. Slaap kwijt Door dit intermezzo was ik voorgoed de slaap kwijt en be gaf mij dan ook in de vroege ochtendstond naar het dek. Een nieuwe dag meldde zich en wat voor belevenissen zou deze weer brengen (Wordt vervolgd) JAN CHARISIUS Camminghastraat 80, ge boren 30 september 1926 te Leeuwarden, Chef Al gemene Zaken Directe Be lastingen, vooraanstaande figuur in schaatsenrijders wereld, oud kampioen van Friesland langebaan, derde in de Elfsteden tocht van 's4, oud lid van de Nederlandse kernploeg, al langer dan tien jaar lid van de landelijke Technische Commissie van de KNSB. Is ook coach en schaatstrainer trainde laatste drie jaar de Nederlandse B ploeg in Inzeil, was daar ook oefenmeester voor de Duitse A ploeg, werd in winter '63-64 gekozen als opvolger van Klaas Schenk, was chef d' équi pe bij Olympische Spelen in Insbrück en laatste ja ren coach van de Neder landse ploeg bij Europese en Wereldkampioenschap pen. Zal volgend jaar weer van de partij zijn bij E.K. en W.K. en ook bij Olympische Winterspelen in Grenoble. Is ook vice voorzitter van Leeuwarder Sportraad en oud wiel renner: was viermaal kampioen van Friesland en eenmaal kampioen op de hometrainer en is nu nog jurylid van de KNWU. wwwuwwwwwvwwwvwvwwwwwwwwwwwwvwwwvwuv AAAAAAA/WXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA advertentieplaatsingen in alle dag- en nieuwsbladen periodieken en vakbladen - advertentiecampagnes LEEUWARDEN - VRED DE VRIESSTRAAT 1 - TEL 20302

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 9