KARA EL HAMMED BEDROOG DE BOEL Hè je dilpord m Sikke de Keats in 1961 te Wagenborgen overleden OPZIENBARENDE BRIEF VAN ABONNEE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM HE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 matmttam Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJE Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT VIERDE JAARGANG "19 6 8 jZf j "ttÜMMER 80 Het publiek in Leeuwarden en omstreken xs door de onlangs overleden hypnotiseur Kara el Hammed dik beduveld. De hynotiseur heeft van omgekochte toeschouwers gebruik ge maakt om zijn experimenten te doen slagen. Dat is de wel zeer opzienbarende conclusie in een brief, die wij ontvingen van een van onze abonnee's, die ons meedeelt indertijd zelf zo'n voorstelling-met-doorgestoken-kaart te hebben meegemaakt. Haar broer en diens vrienden zouden door Kara el Hammed geldelijk zijn beloond om het publiek te amuseren. Enkele weken geleden publiceer den wij in onze krant een In Memoriam van de hand van onze medewerker Amekpyr, ge wijd aan de toen pas overleden en eens in Leeuwarden zeer ver maarde hypnotiseur Kara el Hammed. In dit woord ter na gedachtenis schreef Amekpyr, dat Kara el Hammed hem (Amekpyr) dikwijls had gezegd: „De meensen musten es wete, hoettet ging Een van onze abonnee's, de heer J. de Haan te Leeuwarden, haak te daar op in met een stukje „As jou het mij frage", gepubli ceerd in 't Kleine Krantsje no. 78. „Amekpyr" schreef de heer De Haan, „jou hewwe mie oer- grieselijk nijskierig maakt met jouw uutdrukking: de meensen musten es wete hoettet ging. Wat bedoele jou daarmet Dat het allemaal nep weest het met Kara el Hammed Dat Kara ons altied bij de poot had het Tot onze spijt is Amekpyr het antwoord op deze brandende vragen (tot dusver) schuldig ge bleven en toen we hem over Zekere heer S., in vroeger jaren president van de Arrondisse mentsrechtbank te Leeuwarden en bekend om zijn sociale be wogenheid en warmkloppend hart voor het geboefte, dat er iedere week voor z'n tafel ver scheen, kreeg op een avond on verwacht bezoek van een no toire ontspoorder, die hij al ver scheidene malen gevonnist had. „Kijk es, voor meneer prevel de het heerschap en hij hield twee kikdode eenden omhoog. „Nou...." reageerde de heer S. verrast en bijna tot tranen ge roerd, noodde hij de pas weer uit gevangenschap ontslagen stadgenoot in zijn huis. „Slukje Nou, dat sloeg die man nipt af en 't werd nog een gezellige avond met die twee. Bij 't afscheidnemen beloofde de bezoeker op handslag eeuwi ge beterschap: „nou nóóit weer voor die tafel, nóóit weer naar 't Blokhuisplein, nóóit weer naast de pot. De volgende morgen ging al vrij vroeg de telefoon bij de heer S. Recherche van de gemeentepo litie. „Excuus voor de vraag, maar weet meneer ook iets van twee dooie eenden Zijn gister avond gekneppeld in de Prin sentuin deze zaak wilden bellen bleek ons, dat hij door ziekte onbe reikbaar was. Geen reactie dus van Amekpyr, die Kara el Hammed heel goed heeft gekend, maar wel een (op zienbarende) reactie van een andere abonnee, mevrouw A. G. Melman-de Boer te Leeuwarden die Kara el Hammed eenvoudig beschuldigde van bedrog. Allemaal nep Mevrouw Meiman schreef ons letterlijk: Naar aanleiding van verschil lende vragen in uw Kleine Krantsje kan ik u het volgende mededelen over wat ik mij nog herinner van Kara el Hammed. De bekende hypnotiseur Kara el Hammed heeft in zijn tijd in Leeuwarden en omstreken grote hilariteit verwekt. Ik kan me nog heel goed zijn optreden in de Harmonie herinneren. Bij het begin van de voorstelling moes ten alle aanwezigen hun han den ineen doen. Kara el Ham med zei toen: „Dames en heren, massasuggestie". Hij herhaalde dit woord geregeld tot hij zei: „Los laten De meesten lieten los, maar enkelen konden de handen niet loskrijgen. Deze personen, een stuk of 6—10 moesten toen op het toneel ko men. Doodse stilte in de zaal. Kara el Hammed zei toen: „los laten" en ze lieten los. Met die verschillende personen ging hij toen verder zijn programma af werken. Stomverbaasd De toeschouwers stonden na tuurlijk stomverbaasd, dat zo iets mogelijk was. De personen op het toneel moesten bibberen van de kou, ze moesten zich uitkleden wegens de hitte, stijf staan, slap hangen, allerlei ge luiden maken en weet ik al niet wat meer. De hele avond was gevuld met allerlei wonderlijke dingen. Ik zelf had van mijn broer An ton, die met zijn vrienden op het toneel aanwezig waren een vrijkaart gekregen om alle ex perimenten te kunnen meema ken. Ik moet zeggen dat het een fantastische avond was ge weest voor de toeschouwers, al len niet wetende dat ze dik be drogen waren, daar mijn broer en zijn vrienden voor de som van f 2,50 die avonden afge huurd werden om het publiek te amuseren Voor f 2,50 per avond deden ze in die tijd heel wat. De jongens moesten een uur van te voren aanwezig zijn om door Kara el Hammed geïnstrueerd te wor den, wat ze allemaal moesten doen. En zo werd het publiek in Leeuwarden en omstreken dik beduveld Tot zovoer mevrouw Melman- de Boer. Voor een commentaar op deze brief van mevrouw Meiman hebben wij ons gewend tot de heer T. B. Havinga van het Res taurant Bellevue aan de Nieuwe- Na het overlijden van vader, nu precies veertig jaar geleden, ver toefde de jonge Siklce de Keats (Jan Nieuwenhuis), voor een poosje in Veenhuizen, maar in r93r maakte hij een glorieuze rentree in de stad: van die tijd af konden de meisjes en jonge vrouwen in Leeuwarden wel weer met een boogje om hem heenlopen, want Sikke spreidde nog altijd met brede gebaren zijn armen voor hen uit. Jarenlang verbleef hij in loge menten aan het Noordvliet (nummer rrr) en aan de Tuinen (nummer 7), tot hij in augustus 1945 opgenomen werd in de Psychiatrische Inrichting van de Vereniging tot Christelijke Lief dadigheid in Wagenborgen. Bij na zestien jaar is Sikke de Keats daar nog geweest - toen hij er op de vierde augustus r96i over leed was hij op vijf weken na vijf en zeventig jaar. Intussen zijn we er nog niet achter gekomen hoe de naam de Keats is ontstaan, al hebben verscheidene abonnee's als hun vermoeden uitgesproken, dat de oude Sikke een bekende kaatser is geweest. Welnu, een uitge sproken bekende kaatser zal hij zeker niet zijn geweest: in het boek Keatsen yn Fryslan van Ds. J. J. Kalma komt de naam Nieuwenhuis niet voor, maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat Sikke in z'n jonge jaren niet stad, die in de tijd van Kara el Hammed in de Groene Weide werkzaam was. „Nam Kara el Hammed zijn pu bliek bij de neus vroegen wij hem. „Bestaat niet zei de heer Havinga zeer resoluut. „Hij is misschien wel meer dan hon derd keer in de Groene Weide opgetreden en altijd had hij weer andere mensen op het to neel. Het is onmogelijk om al tijd weer nieuwe mensen om te kopen. Bovendien gebeurde het vaak, dat hij maar enkele men sen nodig had, die bijvoorbeeld met de handen aan de stoel ble ven vastzitten, maar dat er dan wel vijftig waren, die de handen „KLEIN HAANTSJE1 tijdgenoot van Sikke de Keats. Hebt 11 hem nog gekend 1 kan hebben gekaatst. Een abonnee uit Amsterdam (S.F.) schreef ons dat naar zijn mening de oude Sikke („Dat was toch die met een gries niet meer konden losmaken. Nee hoor, Kara el Hammed was een goeie hypnotiseur Kan er bij mevrouw Meiman sprake van een vergissing zijn? Heeft ze misschien een andere „hynotiseur" voor Kara el Hammed aangezien? Entrad Kara ooit op in de Harmonie De Groene Weide was toch zijn perma nente werkterrein Boven dien: zijn er niet meer men sen, die iets afweten van zijn omkoperij Kara el Hammed. Zuivere hypnose of bedrog Laten de getuigen hun stemmen verheffen beerdsje wel eens dienst deed bij een kaatspartij. Hij stond dan op een trapje bij de tele graaf om de punten aan te ge ven. Misschien - zo veronder stelt hij - is daar de naam Sikke de Keats door ontstaan. Kets tabak Dan hoorden we ook de opmer king, dat een pruim tabak in het Leeuwarders „een kets ta bak" zou zijn en dat Sikke aan z'n gewoonte om te pruimen de bijnaam Sikke de Kets of Sikke de Keats te danken kan hebben gehad. In de eerste plaats weten we niet of Sikke inderdaad „een prumer" was en verder deelden enkele tabaksdeskundigen met jarenlange Leeuwarder ervaring (de heren A. Steensma en D. Ebbens) ons desgevraagd mee nimmer van de uitdrukking „een kets tabak" te hebben ge hoord. We zullen de oorsprong van de bijnaam De Keats dus toch wel in de kaatssport moeten zoeken, ook al omdat Sikke eveneens (behalve Sikke Bloemkool) dik wijls Sikke Bal werd genoemd. Dat schreef ons ook mevrouw G. Nuyen—Kooy uit Amsterdam wier gezellige brief ter herinne ring aan Sikke en andere buurt genoten wij nu graag toevoegen (Vervolg op pag. 8) De enige, echte en onvervalste Sikke de Keats is dus, zoals wij in 't vorige Kleine Krantsje hebben gezien in 1927 op negen en zestigjarige leeftijd in de Blokhuissteeg overleden. Zijn zoon Jan, die door alle Leeuwarders eveneens - abusievelijk - Sikke de Keats werd ge noemd, heeft daarna nog jaren in Leeuwarden gewoond en veel stadgenoten zullen zich deze fraaie figuur nog wel als bewoner van een van de Leeuwarder logementen herinne ren. Maar in het bevrijdingsjaar '45 is deze pseudo Sikke de Keats uit de stad verdwenen: in augustus van dat jaar ging hij naar de Psychiatrische Inrichting Groot Bronswijk in Wagenborgen, waar verschillende stadgenoten hem later nog wel eens hebben gesigna leerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1