„OUWE HART" PLOTSELING OVERLEDEN X0 DE LAATSTE DER MOHICANEN! VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Warme lunch Koffie 0{yptc^M> op de korrel Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank VIERDE JAARGANG 'T KLEINE KRANTSJE Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT 1968 NUMMER 82 In zijn piepkleine huisje aan de Van Blomstraat in Hui- zum is de vorige week plot seling overleden de heer Hart de Vries, bij alle Leeu warders welbekend als „Ouwe Hat". Ouwe Hat kon in Leeuwarden als vermaard stadstyppe de laatste der mohikanen worden genoemd - hij was het laatste nog le vende type van de straat, dat wij allen kenden. „Kiek, daar hè je Ouwe Hat", zeiden de jongens, wanneer hij op z'n gammele fiets voorbij snelde, maar ook de ouderen atten deerden elkaar altijd even op de aanwezigheid van Ouwe Hat, zodra ze hem in de gaten kregen: „Tsjong, Ouwe Hat is er oek nog Het merkwaardige met Ouwe Hat is altijd geweest, dat hij he lemaal zo oud niet was: hij was zes en zestig geworden in okto ber van hei vorige jaar. Maar dertig jaar geleden, toen hij dus nog niet eens veertig was, spra ken we ook al van Ouwe Hat - Hat heeft zeker altijd een oud gezicht gehad. Hart de Vries was een Waldsjer - hij werd geboren op 15 okto ber 1901 in Zwaagwesteinde. In november 1927 kwam hij naar Leeuwarden en van die tijd af hebben de Leeuwarders hem le ren kennen als een speelman van de straat. Op alle mogelijke manieren heeft Hat de mensen willen verblijden met zijn mu ziek - nu eens met een minus cuul draaiorgeltje in een kin- Zekere stadgenoot A. S., grond werker van beroep, werd al ja ren door heftige hoofdpijnen gekweld, maar kon er maar niet toe komen zich tot een arts te wenden. Eindelijk riedden vrien den hem aan eens bij een hel derziende te informeren naar de oorzaak van die last. Zo gezegd zo gedaan: de gekwelde heer S. hoefde maar een briefje van vijf gulden en iets van zijn hoofdhaar, in een enveloppe op te sturen en mevrouw de hel derziende zou dan wel haarfijn de diagnose stellen. Die kwam ook inderdaad per kerende post en niet zonder verbazing kon de stoere grondwerker lezen wat de oorzaak van z'n voortdurende hoofdpijnen was: „De oorzaak van uw hoofdpijn ligt in het sterk aanrijgen van uw corset. Ook moet u vooral niet te dik ke rokken dragen. Tenslotte raad ik u aan u niet te zeer te vermoeien: uw gewone dagwerk moet bestaan in een beetje ma zen, breien of iets dergelijks". derwagen, dan weer met een wonderlijke muziekdoos achter op de bagagedrager van zijn fiets. exemplaar van die krant. Wij begaven ons dus naar de Eek hoffstraat, waar Hat toen nog woonde en trokken enthousiast „Noait sa'n ding hawn bij hem aan de bel. „Kiek Hat" zeiden we, „een krant met een mooie foto van jou Hat nam de krant in z'n hand, bekeek aandachtig die foto en wat hij toen zei - half in het Leeuwarders, half in het Fries - vergeten we nooit: „Tsjonge nog oan ta, hoe bestiet het, der stean ik mei een trekharmonica en ik haw nooit een trekhar monica ynne hannen hawn - wat kinnen de meensken dan toch al wat, prakkeseare ze je sa mar sa'n trekharmonica yn ne hannen, ho bestiet het en wat doarre ze al wat oan - nooit sa'n ding hawn, nooit sa'n ding hawn „Ja, dat is dan sterk" antwoord den wij en toen hebben we die krant maar weer in de zak ge stoken. „Nou, goeie Hat". „Goeie". Later hebben we begrepen, dat de familie van Hat - in beter doen - het niet zo erg op prijs stelde, dat de broer in Leeuwar den muciserend door de straten trok en omdat Hat niet wou weten, dat het tóch nog wel ge beurde, zal hij wel hebben ge zegd van „nooit sa'n ding hawn Honderd jaar Tijdens een ander onderhoud, eveneens op de stoep voor zijn villa in de Eekhoffstraat, kwam Hat ook met enkele opmerkelij ke uitspraken. Sprekend over zijn oude moeder, die toen even eerder overleden was zei Hat: „Ja, mien mem is hünderd jier wudden „Honderd jaar vroegen wij verbaasd. „Ja, hün derd jier op toalf jier nei", ant woordde Hat. „En hoe oud bin- ne jou nou zeif vroegen wij. „Sawntig", zei Hat, „Sawntig op seis jier nei". Enkele jaren eerder, toen moe der nog leefde, onthulde het oude mensje ons, dat Hat in het bezit van een prachtig orgeltje was, dat niemand minder dan de Amsterdamse rechter Mr. Romke de Waard dolgraag zou willen kopen. „Maar" zei ze, „Hart lacht om de driehonderd gulden, die meneer al heeft ge boden - hij krijt 't oargeltsje net De laatste jaren hebben we Ouwe Hat nimmer meer met een muziekinstrument in de stad gesignaleerd, maar wel za gen we hem zo nu en dan in de zon zitten voor zijn huisje in de Van Blomstraat; zijn nieuwe huisvesting sinds het slopen van de huizen van de Eekhoffstraat. Dood op bed Bewoners van deze Van Blom straat viel het de vorige week op, dat ze Hat al in een paar dagen niet meer hadden gezien en toen ze geen gehoor kregen op hun kloppen op de ramen en de deur hebben ze de politie gealarmeerd. Donderdag heeft een rechercheur zich toegang tot het woninkje verschaft en wat de omwonenden al vrees den bleek toen droeve werkelijk heid: Hart lag dood op z'n bed. Zo zullen we Hart de Vries dus niet meer in de stad kunnen tegenkomen - de herinnering aan deze schil derachtige figuur zal alleen nog voortleven in de verha len over oud Leeuwarden. En dat zal dan de herinne ring aan de laatste der laat- sten zijn, want volledig uit gestorven is nu het leger van de uitgesproken stads- typen in Leeuwarden, de mannen en vrouwen van de straat, die op hun eigen, dik wijls uitzonderlijke en op vallende wijze een stempel drukten op het leven in de stad. Slanke Willem, Rooie Mien- kes, Zwatte Willem, Ouwe Hatwat zullen htm na men nog vaak vallen, wan neer er Leeuwarders en oud Leeuwarders in een gezelli ge kring verenigd zullen zijn Op de foto De hierbij ter herinnering aan Ouwe Hat afgedrukte foto heb ben wij omstreeks i960 tijdens een kermisweek op de Nieuwe- stad gemaakt. Hat bewoog zich toen zeer actief met een wel luidende trekharmonica door het stadsgewoel, maar hij bleek best bereid even te pauzeren om ons de gelegenheid te geven hem met zijn instrument voor het nageslacht te vereeuwigen. Terwijl hij zich keurig opstelde op de parkeerplaats langs de gracht, maakten wij een reeks opnamen. Een paar jaar later drukten wij een van deze foto's in 't Kleine Krantsje af en toen meenden wij er goed aan te doen Ouwe Hart te verrassen met een neem dan (Verlengde Schrans-hoek Julianalaan naast V.W. Garage)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1