STRAKS GAAPT ER EEN NIEUW GAT IN DE LEEUWARDER BINNENSTAD ALBERT HEYN BOUWDE NIET, MAAR BOUWT I.B.B. NU WEL? EERST DE DOELEN - NU AMICITIA VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE|JL Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoox Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank VIERDE JAARGANG 'T KLEIHE KRAHTSJE Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT 25-9-'68 NUMMER 90 HET HOTEL AMICITIA AAN DE WIRDUMERDIJK WORDT GESLOOPT. OP DIT MOMENT IS HET SLOPERSBEDRIJF S. ZITTEMA TE LEEUWARDEN DRUK BEZIG HET ENORME GEBOUW TEGEN DE GROND TE SLAAN. HET IS EEN KARWEI, DAT NAAR SCHATTING ACHT OF NEGEN WE KEN ZAL DUREN. WANNEER DE SLOPERS HUN WERK HEBBEN VOL BRACHT, GAAPT ER OP DEZE PLAATS IN DE BINNENSTAD EEN GE WELDIG GAT, DAT WE KUNNEN VERGELIJKEN MET DE LEEGTE, DIE ONTSTOND NA HET AFBREKEN VAN HET HOTEL DE NIEUWE DOELEN AAN DE VOORSTREEK. DAT AFSCHUWELIJKE GAT AAN DE VOOR STREEK IS ER NU, PRECIES NEGEN JAAR NA HET SLOPEN VAN DE DOELEN, NOG - DE VEELBELOVENDE BOUWPLANNEN, DIE ER EENS WAREN, ZIJN NOOIT GEREALISEERD. DE VRAAG IS NU OF LEEUWAR DEN STRAKS OOK NOG ZAL BLIJVEN ZITTEN MET ZO'N GAT AAN DE WIRDUMERDIJK. HOE GROOT IS DE KANS, DAT DE BOUWPLANNEN, DIE ER HIERVOOR ZIJN, EVENMIN WORDEN GEREALISEERD In de zomer van 1959 werd Leeuwarden pijnlijk verrast door het bericht, dat het Hotel De Nieuwe Doelen zou worden ge liquideerd. Een noodzakelijke vernieuwing van het hotel zou een zo grote investering vergen, dat een voortzetting van de ex ploitatie niet rendabel leek. Aan een hoteltraditie van tientallen jaren zou daarmee een einde komen. Langer dan een en een kwart eeuw was De Nieuwe Doelen immers al een gastvrije herberg geweest - in 1830 had Leendert Beugelaar, herbergier van De Wijnberg aan de Wirdu- merdijk, de vroegere stins van de Minnema's, grondig ver bouwd en ingericht als een lo gement. Maar wat nog erger was: na de verkoop van het hotel bleek het hele gebouw ten dode gedoemd. De nieuwe eigenaar, de N.V. Al- bert Heyn te Zaandam, liet de oude stins tot de laatste steen afbreken. Toen de imposante muren goed en wel tegen de vlakte lagen, realiseerde Leeu warden zich, dat het nooit zo ver had mogen komen: als een monument uit vroeger eeuwen had het oude Minnemahuis be waard moeten blijven voor het nageslacht. Met het slopen van het gebouw beoogde de N.V. Albert Heyn ruimte te scheppen voor een nieuwe supermarkt, maar blijk baar ook niet eerder dan na de gedane arbeid van de slopers kwam de directie tot de ontdek king, dat er in de omgeving van deze plaats maar heel weinig parkeerruimte voorhanden was. Alle bouwplannen zijn toen snel van de tafel geveegd, er kwam een schutting om het enorme gat waar het hotel had gestaan en nu, negen jaar later, zien we nog altijd tegen die schutting aan en zit de binnenstad op de ze plaats nog steeds met een foeilijlce leegte opgescheept. Albert Heyn wil nog wel bou wen, maar beslist niet op deze plaats. Het bedrijf begeert nu (Verder lezen op pag. 6) Zo (romantisch) was het eens bij de Sociëteit Amicitia aan de Wirdumerdijk. De Soos heeft hier nog twee verdiepingen - later is er nog een flink stuk boven op gekomen. Vaag op de achtergrond de Nieuwe- of Sint Jacobstoren aan de Gro te Hoogstraat. Twee markante gebouwen, die voor de stad verloren zijn gegaan: de Nieuwe Toren, afgebroken in 1888 en Amicitia, afgebroken in 1968. De familie stond juist op het punt naar een verjaarsvisite te gaan, toen er werd gebeld en er een verre neef met een enorme bouvier voor de deur bleek te staan. De man had het monster op de veemarkt van een boer gekocht, maar voor hij terug keerde naar z'n dorp in het Bildt, wilde hij perse z'n oom en tante in Leeuwarden de groe ten doen. Het was een bezoek op een ongelegen moment, maar wat doe je in zo'n geval: neef mocht binnenkomen en de bou vier kon zolang wel in de gang. Toen hij hoorde van de verjaar dag van de andere oom, stond hij er op ook hem de groeten te doen en zo toog de hele familie, man, vrouw en vijf kinderen plus de neef en die kolossale hond naar de jarige in de P.C. Hooftstraat. Daar keken ze wel op van het versterkte bezoek, maar vooruit, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Jammer alleen, dat de hond, op het horen van het eerste feestgedruis, uiterst nerveus, een enorme plas deed in de gang: de hele gangloper doornat. Dat moest natuurlijk niet weer gebeuren en daarom werd de bouvier opgesloten in de keuken, de plaats, die daar voor blijkbaar het meest ge schikt werd geacht. De hele fa milie gaf zich daarna over aan de pret van de verjaarspartij en ondanks dat vochtige incident van daarnet werd het toch nog erg gezellig in de huiskamer. Tot de gastvrouw zich naar de keuken spoedde voor het halen van het gebak en daar de schrik van haar leven kreeg: de lieve hond van neef bleek de doos ge bak van de tafel naar de grond te hebben verplaatst en had zich daarna op een geweldige manier aan de inhoud te goed gedaan: van de twintig gebakjes waren er nog maar twee intact. Het verjaarsfeest bleek toen niet meer te redden te zijn. Geluk kig voor de neef ging toen al heel gauw de bus naar het Bildt

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1