WIEBELEN OP DE WIND IN 'T TOPJE VAN DE (78 METER HOGE) BONIFATIUSTOREN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitsbantooz Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat i a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank VIJFDE JAARGANG 'T KLEINE KEANTSJE Abonnements prijs: f 3,75 per half jaar f 7,50 per jaar v. h. buitenland f 10,- per jaar OSSE NUMMERS 40 CENT 13-ll-'68 NUMMER 91 ABONNEMENT OP 'T KLEINE KRANTSJE f 3,75 IN EEN HALF JAAR Waar in Leeuwarden is deze foto gemaakt - vroegen we in het vorige Kleine Krant- sje en zo ooit, dan was het bij dit zoekplaatje nu eens echt een zaak van „je zag het of je zag het niet". Dat bleek ook uit de binnenge komen oplossingen: wat nog nooit eerder voorkwam ge beurde nu - alle inzendingen waren goed, er was niet een fout antwoord bij. De foto gaf het topje van de Boni- fatiustoren aan de Voor streek te zien en de man, die daar hoog boven de grond rustig poseerde voor de fo tograaf, was de heer A. Koetstra, die als loodgieter op dit hoogste niveau van de stad Leeuwarden repara tiewerkzaamheden moest verrichten. Voor sommige abonnee's van 't Kleine Krantsje was het op lossen van het raadseltje wel heel erg gemakkelijk, zoals voor de heer KI. Piekema van de Nij- lansdyk, die zelf, samen met de heer S. Willigers, in r954 voor de Firma Koetstra werkzaamhe den aan de torenspits heeft ver richt. Ook dat hoogtewerk is toen op de gevoelige plaat vast gelegd en de heer Piekema was mei 1935 - gemaakt. De toren lijkt van de straat af nogal spits, maar boven valt dat genoeg mee. Toch leuk, dat 't Kleine Krantsje bijna dezelfde opna me bezit". Inderdaad, bijna dezelfde opna me, maar die wij in 't Kleine Krantsje afdrukten dateerde niet van die zondagmiddag in 1935 - de heer Koetstra werkte er op zondag niet zo vriendelijk ons deze foto te sturen; het is de mooie plaat, die we graag afdrukken bij dit verhaal. Een koud kunstje om het juiste antwoord te geven was het ook voor de heer K. Mensinga uit de Tjerk Hiddesstraat, die ons twee soortgelijke fotootjes zoncL „Waar is deze foto gemaakt vroeg hij ons na. „Nou, van de bovenste trans Wij zijn er als Jeugdgroep J. W. (Jonge Werk man) op een zondagmiddag naar toe geweest en toen werd deze foto - het was op een dag in Niet eenvoudig De heer S. de Jongh uit de Adri- aan Brouwerstraat schreef ons: „De fotograaf stond op de hoogste trans en richtte zijn lens hemelwaarts. De vergulde bol is duidelijk zichtbaar. Daar boven bevindt zich het gesti leerde kruis met de koperen weerhaan. Vele malen heb ik op deze trans gestaan. Eenvou dig was het niet. Alleen de klimpartij was al een onderne ming. De stenen wenteltrap voerde tot - naar schatting - 45 meter hoogte. Dat ging nog vrij gemakkelijk. Dan volgden hoge, steile ladders met smalle over stapjes onderweg. Wanneer er geen ladders meer waren, ging de laatste etappe van de ene balk op de andere. Dan volgde een klein luikje, niet geschikt voor corpulente figuren. Het uitzicht, dat zich naar alle kan ten uitstrekte was prachtig. Maar het hekje reikte tot de knieën en bood weinig houvast. Als het stormde wiebelde het hele geval. Doch ook als er niets te wiebelen viel hadden mensen met hoogtevrees een zware dob ber. Het waait daarboven trou wens altijd. De duiven, die de tussenverdiepingen bevolkten, hadden blijkbaar geen last van hoogtevrees. Maar binnen in de toren, ter hoogte van de drie klokken, woei het ook eeuwig durend. De wind blies energiek door de galmborden, die naar alle zijden open waren. Hoewel de architect - Kuypers - vele kerken heeft gebouwd, vindt de Leeuwarder toren nergens in ons land zijn evenbeeld". Foutloos Een oplossing waar helemaal niets op aan te merken viel, kwam van de heer N. Bom van de Barent Fockesstraat. Hij schreef: „Als ik mij niet vergis zit bijna boven aan de heer Koetstra, nu reeds overleden en de foto is genomen op de eer ste ommegang". Nog verscheidene andere in zenders deelden ons kort en krachtig mee, dat de foto de top van de Bonifatiustoren te zien gaf en het lot moest dus aanwijzen, wie de winnaar van de boekenbon van vijf gulden werd. Welnu, het werd geen winnaar, maar een winnares: mevrouw M. Westerbaan—Van Haitsma, Uiterdijksterweg 59, die ons schreef: „De foto in 't Kléine Krantsje nummer 90 laat de toren van de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek zien, geno men toen de leidekkers aan het werk waren". NATUURKUNDIG GENOOTSCHAP Het hoogbejaarde Natuurkundig Genootschap te Leeuwarden (op gericht in 1795 heeft voor dit jaar nog één populair weten schappelijke voordracht op z'n programma staan. Op maandag 18 november spreekt Ir. Wester- mann van Philips Eindhoven over „Nieuwe Lichtbronnen en haar toepassingen". Plaats van handeling: kantine Rijksscho lengemeenschap, Zaailand 104, aanvang 8 uur, geen toegang be neden zestien jaar. Vandaag nog eens een foto van Mienkes in de krant - Domini- cus W. Reinsma, handelaar in ongeregeld, tot zijn dood ruim twee jaar geleden een zeer be kende en markante figuur in Leeuwarden. Een plaatje, dat wat weemoedig stemt, want er verandert zoveel, dat ons her innert aan de goeie ouwe tijd van toen. Een dezer dagen is het huisje van Mienkes in het Sint Jobsleen als het laatste wo ninkje aan de noordkant van deze oude straat gesloopt, een putsje, waarmee de slopers van de Firma K. en G. Postma niet langer dan enkele uren bezig zijn geweest. Ook deze tastbare herinnering aan een van de laatste Leeuwarder stadstypen is er dus niet meer - zo gaat al het oude van ons af, onstuit baar, sneller dan we denken en sneller dan het velen hef is. Ook van de oude sociëteit Ami- citia staan geen twee stenen meer op elkaar en niets is er meer over van de herberg De Roode Boer. Maar daarover leest u meer op pagina 7. WAAR IS JAPIE SNEL Er moet vroeger in de buurt van het Vliet een bekende fi guur zijn geweest met de bij naam Jappie Snel. Jappie Snel dankte die naam aan het feit, dat hij o zo vlug uit de voeten kon. Hij moet be faamd zijn geweest als de „schotsenloper" en er is ons verteld dat hij in de lengte van het Vliet als een haas over de schotsen liep. Wan neer een ander probeerde om het na te doen, kon die er op rekenen, dat ie een nat pak opliep, maar Jappie Snel kwam altijd weer met droge voeten op de wal. Onze vraag is nu: wie was Jappie Snel en waar is hij gebleven Leeft Jappie nog Woont hij hier nog Is ie nog zo snel Zekere stadgenoot ontdekte op een kwade dag tot z'n grote schrik, dat z'n rijbewijs al an derhalf jaar verlopen was. Men sen, wat een strop, want een jaar doorrijden op een verlopen rijbewijs mag nog wel, maar een jaar en een dag al niet meer. Er zat niets anders op: onze man zou weer examen moeten doen. Enhij zou z'n wagen aan de kant moeten laten staan, wilde hij niet het risico lopen te worden bekeurd met het in- beslagnemen van de auto als een triest gevolg. Als zakenman reed hij echter rustig door en gedurende de twee maanden, die hij op het examen moest wachten, keek hij in het druk ke verkeer z'n ogen uit of de politie hier of daar ook een con trole hield op de rijbewijzen. Veilig thuisgekomen benutte hij iedere vrije minuut door het opnieuw bestuderen van de ver- keersvoorschriften - geen klei nigheid voor iemand, die dat twintig jaar eerder voor het eerst en het laatst had gedaan Maar gelukkig was het fortuin helemaal aan de kant van onze man: hij werd nimmer gecon troleerd en met mooie cijfers slaagde hij voor het zo gevrees de rijexamen. De volgende dag al was hij de stralende bezitter van een nieuw rijbewijs. Onbezorgd stapte hij in z'n auto en maakte na maanden z'n eerste geoorloofde autorit. Gro ningen was het doel van deze reis, maar bij Noordbergum werd hij al door de Rijkspolitie aangehouden: controle op de rijbewijzen Ronduit triomfantelijk was het gebaar, waarmee hij nu het ro ze papiertje te voorschijn haal de. „Alstublieft, kersvers zei hij lachend. „In orde" ant woordde de politieman, „maar kijkt u maar goed uit deze eer ste keer

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1968 | | pagina 1