rs van de selijke strijd tegen De Elfstedentocht der duizenden Heroïsche strijd tegen sneeuw, ijs en harden wind SLECHTS WEINIGEN VOLBRACHTEN DEN TOCHT Groote drukte aan den vooravond Met de ijsreuzen De uitslag HIIIHItlllIHflHIIIli VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM HE bam TEN SLOTTE LAG DE FINISH BIJ VROUWBUURSTERMOI P. Keijzer te De Lier (Westland) als eerst aangekomene ui Er blijven echter vijf winnaars Organisatie klopte prachti Redactie, administratie en advertentiealdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar v.h. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 40 CENT Zesde jaargang 24-1-1970 Nummer 112 DE ELFSTEDENTOCHT eer^^ tocm^L goed boodsc^^ Ze zS inmiddeH kopgroep.3 Ier L. Ge' Nu hees koort woord schrij Vanoch1 al, verk een staat •wondenheil waren de d komen stroo: die één of an traging hadde: naar de Beu contróle-kaarten ontvangst te nem zich ter ruste beg lijken bleken nog k zoeken. De hotels propvol, hadden vele bij particulieren onderbrengen. VreL lingenverkéer beijverde om de laatst overgeble Het verloop van den w Elders in dit blad kan men L schaatsenrijders in het donker ven hun langen tocht te ondernemen en v wedstrijdmenschen betreft te zorgen de verscheidene controleposten te berei is, dat heeft ook de wedstrijd van 1933 een kwestie van minuten geworden, en het weinige bij de controles verloren vaak1 verloren. Maar er waren nog anderen, die den donke nacht intogen, zij het dan niet over ijs. wagen van onze krant begon met reporter e: fotograaf ook zijn tocht langs de elf steden. Zij' hadden tot taak steeds in de elf steden voor de eerste aankomenden binnen te zijn, om er voor te zorgen, dat het redactiebureau in den kortst mogelijken tijd daarvan op de hoogte kon worden, gesteld. Het is gelukt, zoo goed gelukt zelfs, dat op het oogenblik van aankomst deze ook op het redactie-bureau bekend was en direct de bulle'tindienst in werking kon worden ge steld. Dit beteekende tevens, dat de inwoners van Leeuwarden zich zoo spoedig als mensche- lijkerwijs gesproken mogelijk was van het ver loop van den wedstrijd op de hoogte konden stellen via de bulletins, die op verscheidene H Leeuwarden, Dinsdag, j De uitslag van de wedstrijdrijders j luidt: I, 2, 3, 4 en 5 P. Keizer (De Lier), A. j Adema (Franeker), Sj. Westra (War- menhuizei), D. v. d. Duim (Warga) i en C. Jongert (Alkmaar) allen win naars in 11 uur 30 min. 6. J. van der Bij (Anna Paulowna) 12 uur 4 pnin. 7. S. Dijkstra (Cornjum) dezelfde tijd. 8. L. Geveke (Leeuwarden) dezelfde tijd. 9. A. de Vries (Giethoorn] dezelfde tijd. 10. Sietse Koen (Bovenknijpe) de- j zelfde tijd I. Reinder Algra (Franeker) 12 uur min. en 13. G. Duiker (Groningen) en ^forst (Bedum) beiden 12 uur 27 V 16 M. Stienstra (Leeuwar- ^^an der Heide (Leeuwarden) ^Btesteyn (Maasland, West- 12 uur 29 min. ^^Harkema (Leeuwarden' 5S (Wartena) beiden 12 est, die misschien op :e zijde handig had de beschutting van |ker en Dokkum zou hier van camou- ^te voeren, leder por elke meter (lat was alleen agen zolang nvrlenden ter tevoren \ok nooit tenderen pat de eigen zo de •*- UITSLAG. e uitslag is ten slotte rAdema; 2. P. Keijzer; 3. C. Tmgert; 4. Westra; 5. D. v. d. Duim. Tijd van aankomst 16.35 uur. De belangstelling bij de finish was enorm. De prijs zal niet worden uitgereikt, omdat geen der rijders aanspraak maakt op de eer. Zij blijven op het standpunt staan tegelijk te zijn gearriveerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1