I VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O H H EJ-JL Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRAHTSJE r Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar v.h. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor- uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Zesde jaargang 7-3-1970 Nummer 115 DE SAMBRINCO'S

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1