VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O H HE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20802 Postgiro 98 10 02 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'TKLEIHE KEAHTSJE Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar vJi. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 3 Zesde jaargang 21-3-1970 Nummer 116

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1