TIENDUIZENDEN BEZOEKERS TREKKEN MAAR AMPER VROEGER WISTEN ZE WAT RECREATIE WAS VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O H HEOL Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoorr Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Bmmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRAHTSJE Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar vji. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Zesde jaargang 4-4-1970 Nummer 117 RECREANA 1970 ZAL T'fPWi «to».; V" <tr it 34

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1