y rv VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Herinneringen aan Frieslands grootste pikeur in dit Kleine Krantsje AL ENKELE JAREN HEBBEN SOMMIGE ABONNEE'S VAN 'T KLEINE KRANTSJE VRIJWILLIG HUN ABONNEMENTSGELD VERHOOGD. MET OPMERKINGEN ALS „ABONNEMENTSPRIJS IS TE LAAG" EN „KRANT IS VEEL TE GOEDKOOP" MAAK TEN ZE NIET EEN BEDRAG VAN f 7.50 OVER, MAAR RONDDEN ZIJ HET OP EEN TIENTJE AF. HOEWEL HET WAT FRAP PANTE FEIT ZICH VOORDEED, DAT VERSCHEIDENE TROUWE LEZERS ZELF OP EEN VERHOGING VAN HET ABONNE MENTSGELD AANDRONGEN, HEBBEN WIJ LANG GEMEEND ZO'N PRIJSVERHOGING TE KUNNEN UITSTELLEN. NU EVEN WEL DWINGEN DE KOSTENSTIJGINGEN ONS TOCH TOT EEN AANPASSING: VOORTAAN ZAL HET ABONNEMENTSGELD f 5.- PER HALF JAAR EN f 10.- PER JAAR BEDRAGEN. VOOR ABONNEE'S, DIE AL TOT 1 JANUARI 1971 HEBBEN BE TAALD, GELDT DEZE VERHOGING VOOR DIT JAAR NIET. EN ONZE ABONNEE'S, DIE TOT 1 JULI 1970 HEBBEN BE TAALD, STELLEN WIJ TOT 1 JULI 1970 IN DE GELEGENHEID HET TWEEDE HALF JAAR VAN 1970 TE VOLDOEN TEGEN DE OUDE PRIJS VAN f 3.75. DIT BEDRAG VAN f 3.75 KAN BIJ ONS AAN KANTOOR WORDEN BETAALD (VREDEMAN DE VRIESSTRAAT 1), HET KAN OOK PER GIRO WORDEN OVERGEMAAKT: HET GIRONUMMER VAN 'T KLEINE KRANTSJE IS 981062. VERDER ZULLEN WIJ NIEUWE ABONNEE'S, DIE ZICH VOOR 1 JULI 1970 AANMELDEN VOOR DE REST VAN DIT JAAR OOK NOG DE OUDE ABONNEMENTSPRIJS VAN f 3.75 IN REKENING BRENGEN. VOOR LEZERS, DIE „AL LANG VAN PLAN WAREN" ABONNEE TE WORDEN IS HET DUS RAADZAAM DIT VOOR 1 JULI NOG TE DOEN. EEN TELEFOON TJE IS VOLDOENDE - TELEFOON 20302 - EEN BRIEFKAARTJE MAG OOK. OOK KUNT U ZICH ALS ABONNEE OPGEVEN DOOR AAN ONS f 3.75 OVER TE MAKEN. ZET U IN DAT GEVAL WEL OP HET GIROSTROOKJE: „NIEUWE ABONNEE". 'T KLEINE KRANTSJE VERSCHIJNT EENMAAL IN DE 14 DAGEN, DAT IS 26 MAAL IN EEN JAAR EN HET KOMT OM DE TWEE WEKEN OP VRIJDAGMORGEN IN UW BUS. DIRECTIE 'T KLEINE KRANTSJE j Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zesde jaargang 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar v.h. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 13-6-1970 Nummer 122 DE MAGISTRALE MARTEN SIDERIUS

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1