'T WAS EEN FEEST ALS ZE SPEELDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zesde jaargang 'T KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 3.75 per half jaar f 7.50 per jaar v.h. buitenland f 10.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 27-6-1970 Nummer 123 DE STAFMUZIEK VAN T NEGENDE Op deze foto de oprichters van de Stafmuziek van 't Negende, gefotografeerd in de Prinsentuin. Eerste rij: Kapelmeester Van den Berg, Hamstra, Warringa, de Bruin, Kooy, Berger, Leistikow (later kapelmeester bij de mariniers), Van den Berg Jr. (later kapelmeester bij het 11e Regiment in Arnhem) en Koet. Tweede rij: Bandel, Schol- lee, Klaren, Brons, De Jong (milicien), Van den Berg (geen familie van de kapelmeester), Alderlieste, Vastenout en De Vries. Achterste rij: Bouma, Kutert (milicien), Troostwijk, Beidschat, Van der Meulen, Spitter en de schrijver van deze herinneringen Van der Horst. Van al deze mannen zullen er helaas niet veel meer in leven zijn. Een kleine zeventig jaar geleden, in 1904, werd het Negende Infanterieregiment opgericht en kreeg de stad Leeuwarden weer een uitgebreid garnizoen. Tegelijkertijd ontstond ook het Stafmuziekcorps van het Negende onder leiding van de heer Van den Berg en het is aan deze Stafmuziek, dat ik nog heel prettige herinneringen bewaar. Het was in die dagen een feest, wan neer de bataljons met muziek voor op uitrukten, hetzij voor parades, hetzij naar de kampementen in Zeist, Laren, de Harskamp of Mil- ligen. Ai vroeg was dan de Nieuwekade bezet met publiek, dat zich in be weging zette, wanneer de poort geopend werd en de muziek te voorschijn kwam: het tamboercorps onder leiding van sergeant majoor Kramer voorop, daarachter de mu ziek en de bataljons. Zo, begeleid door witgekielde kruideniers- en slagersjongens, maar ook door hon derden anderen, ging het dan naar het station, of bij parades naar het Wilhelminaplcin. Bij de terugkomst uit de kampen was het Stationsplein alweer vroeg door een nieuwsgierige menigte be zet en dan ging het weer in optocht naar de kazerne terug. Helaas, het is al lang weer verleden tijd. Zondags en ook een enkele keer in de week werden concerten gegeven in de Prinsentuin, waar honderden bezoekers dan van konden genieten. Rond de vijver werden stoeltjes en tafeltjes geplaatst, die dan altijd ruim bezet waren. Wel vijf en twin tig kelners zorgden er voor, dat de bezoekers het nodige kregen en ze hadden druk werk! Ln hoeveel afspraakjes zouden er in die jaren tijdens de concerten wel niet zijn gemaakt? Veel Leeuwar ders hebben hier hun liefje gevon den! Ook tentoonstellingen werden wel door de Stafmuziek opgeluisterd. Bij de expositie Friesland Voorheen en Thans kregen de muzikanten een Fries costuum aan en werden er rondgangen door de stad gemaakt. 's Avonds tot twee of drie uur bal ehampétre in de tuin, waar een dansvloer was gemaakt. Verder trad de Stafmuziek ook wel met concerten op in plaatsen als Sneek, Bolsward, Dokkum en Har- lingen - het volk uit die plaatsen zal dat ook nog wel weten. De tijden zijn veranderd. Radio en tv hebben intussen hun.intrede ge daan - velen blijven nu thuis en de jongelui hebben weer andere ver makelijkheden. Maar voor ons, ou deren, blijven de fijne herinneringen aan de Stafmuziek van toen! Van der Horst -imws

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1