VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zesde jaargang 'T KLEINE KKANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 19-9-1970 Nummer 127 LEEUWARDEN: OUD EN NIEUW

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1