Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE mNTSJE VOOR LEEUpRDEN^ DE WIJDE WERELD ER OMH Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.S0 per jaar (alles bij voor uitbetaling) Zevende jaargang

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1