GOUDEN FEEST VAN GOUDEN VERENIGING QUICK HUIZUM ZIET ABRAHAM VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Dit is de feestmaand voor de gymnastiekvereniging Quick; het was deze week donderdag precies vijftig jaar geleden, dat de Hui- zumer vereniging werd op gericht in een bijeenkomst in de voormalige Ulo-school aan de Schrans. Dat heuge lijke historische feit zal nu natuurlijk worden herdacht en met een jeugduitvoering, die al is geweest, met een jubileumuitvoering, een re ceptie en een feestmiddag voor de jeugd zal het grote feest van de succesvolle vereniging worden gevierd. Quick-Huizum is in deze halve eeuw een begrip ge worden, niet alleen in Leeu warden, niet slechts in Friesland, maar in heel Ne derland en het zijn de ge weldige naoorlogse natio nale successen geweest, die de vereniging op de hoog ste treden van de popula- riteitstrap hebben gebracht. Tientallen tot in de tenen getrainde dames en heren brachten deze resultaten tot stand, maar zonder ie mand te kort te doen, kun nen we stellen, dat één man de grote stuwkracht achter deze successen is ge weest: J.D. de Jong L. zn., Jan de Jong, de huidige voorzitter van het Konin klijk Nederlands Gymna stiek Verbond, die van 1926 tot 1953 Quicks be genadigde leider was. Door vandaag in 't Kleine Krantsje zijn foto af te drukken willen we de ge hele vereniging huldigen, echter wel met de notitie, dat de periode van de grote successen niet werd afge sloten na het vertrek van de heer De Jong als leider van Quick. Die successen? Verenigings kampioen keurturnen van Nederland in 1946, '48, '49 en '50, het landelijk kam pioenschap voor de dames in 1947, in '56 en '57 en - ononderbroken! - van 1960 tot 1967! Verder verwierf een damesgroep in 1964 en Vervolg op pagina 6 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zevende jaargang 'T KLEINE KRAHTSJE Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.S0 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 28-11-1970 Nummer 132

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1