ROMANTISCHE HOEKJES VERDWIJNEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER o m hfj n i f 12 5o per jaar Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 981062 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zevende jaargang 'TKLEIHE KEAHTSJE Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland (alles bij voor uitbetaling) Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen LOSSE NUMMERS 65 CENT 12-12-1970 Nummer 133 HET IS ONVOORSTELBAAR HOE SNEL DE LAATSTE JAREN ALLERLEI ROMANTISCHE HOEKJES UIT HET STADSBEELD VAN LEEUWARDEN VERDWIJNEN. OVERAL WORDEN OUDE PANDEN EN PANDJES GESLOOPT, OVERAL VERDWIJNEN OUDE STRAAT JES EN STEEGJES EN SLOPJES, OVERAL VAAGT HET BREEKIJZER DE HERINNERING AAN HET OUDE LEEUWARDEN WEG. DEZE VEELZEGGENDE FOTO HEBBEN WE ENKELE JAREN GELEDEN NOG KUNNEN MAKEN BIJ HET HOEKSTERACHTEROM, WAAR EEN KLEIN POORTJE TOEGANG GAF TOT DE RUIMTE ACHTER DE WONINKJES, WAARIN IN VROEGER JAREN NOG WEER ANDE RE MINUSCULE PANDJES HEBBEN GESTAAN, NIETS.IS ER NU MEER OVER VAN DE BOUWVAL, DIE WE OP DEZE FOTO ZIEN; OOK HET HOEKSTERACHTEROM DEELDE HET LOT MET ZOVEEL ANDERE ACHTERAFSTRAATJES. OP DIT MOMENT VERRIJST OP DEZE PLAATS EEN NIEUW GEDEELTE VAN HET GEREFORMEERD RUSTHUIS, DAT AL AAN HET HOEKSTERKERKHOF STOND.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1970 | | pagina 1