TOEN DE 0LDEH0VE NOG RECHT STOND VOOR LEEUWARDEN EN Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 WIJDE WERELD ER OMHE Verschijnt eenmaal in de veertien dagen X Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1062 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Zevende jaargang 16-1-1971 Abonnementsprijs: f5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Nummer 135

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1