VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER O M H E£11 Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Glorie van voorbije tijd: WINDMOLEN AAN HET KALVERDIJKJE VAN Z'N PLAATS VERDRONGEN DOOR NIEUWE WONINGEN... Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 981062 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zevende jaargang 'TKLEIHE KEAHTSJE Abonnementsprijs: f5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT 13-2-1971 Nummer 137 M0LENPRACHT IN VROEGER TIJD

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1