FIÜN IN 9T SONTSJE SITTE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen NOU KANNE JE WEL WAT SEGGE VANNE WINTER MET SIEN GE- SELLIGHIED EN HET LICHT AN EN FIJN BIJ DE KACHEL SITTE, EN AL SU WAT MEER, MAR GEEF ONS DE SEUMER MAR MET ALLES UUT, HET LICHT ENNE KA CHEL ENNE KLEREN, TEMEENSE VOOR SU- VER DAT MOGELUK IS, AL IS ER DAN EEN VER REKTE SOOD MOGELUK INNE TEUGENWOODIGE TIED. EN DAN SITTE WIJ NOG DUZEND KEER LIEVER INNE WARMTE VANNE SON, DAN BIJ DE WARMTE VANNE KACHEL, DAT SA'K JE WEL VETELLE. DE STOE LEN NAAR BUTEN, EEN BANKJE FOOR DE FU TEN, DE EERPELS MET EN SKILLE EN DAN IN 'T SONTSJE LEKKER SOESEBOLLE, MAN WAT HEWWE JE MEER TE WENSEN! DE MEESTE MEENSEN DENKE DAT JE 'T ALLEEN GOED KRIJE KANNE DEUR GELD UUT TE GEVEN, MAR DA'S VANSELF GROATE FLAUWEKUL, DAT SIEN JE NOU TOCH WEL AN ONS. EN WEET JOU WAT EIGENLUK HET GEKKE IS? DE SON SKIENT VOOR IEDER EEN, HELEMAAL GRA TIS VOOR NIKS, AT JE DAT MAR GOED INNE GATEN HEWWE! Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1062 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRAHTSJE Abonnementsprijs: f5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Zevende jaargang 10-4-1971 Nummer 141 WE GAAN DE SEUMER TEGEMOET

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1