HERINDELING VAN WAAGPLEIN NU VOLTOOID HISTORISCH MONUMENT LAAT ZICH NU VEEL BETER BEWONDEREN VANDAAG OP DE VOORPAGINA VAN 'T KLEINE KRANTSJE EEN STOKOUDE FOTO VAN DE OMGEVING VAN DE WAAG EN WEL TER ERE VAN HET FEIT, DAT NU DE HERINDELING VAN HET WAAGPLEIN IS VOLTOOID: NA EEN WERK VAN VELE MAANDEN HEEFT DIT PUNT VAN DE STAD EEN HEEL ANDER GEZICHT GEKREGEN. TOEN HET RESTAUREREN VAN DE WALMUREN ACH TER DE OUDE WAAG HET HERBESTRATEN NODIG MAAKTE VAN DE PLEINTJES TER WEERSZIJDEN VAN DIT HISTORISCHE GE BOUW, STELDEN B. EN W. VAN LEEUWARDEN DE GEMEENTERAAD VOOR TOT EEN HERINDELING VAN DE PLEINTJES OVER TE GAAN. HET ROMMELIGE BEELD VAN TIENTALLEN GEPARKEERDE AUTO'S TUSSEN DE WAAG EN DE WIRDUMERDIJK IS NU VERLEDEN TIJD; HET IS EEN VLAK EN RUIM PLEIN GEWORDEN, WAAROP ENKELE BANKEN STAAN EN RONDE BLOEMBAKKEN HET KARAKTER VAN DIT NIEUWE RUSTPUNT IN HET HART VAN DE STAD ACCENTUEREN. EEN TERRAS OP DEZE PLAATS, ZO ALS VERSCHILLENDE LEDEN VAN DE RAAD DAT HADDEN GEWENST, IS ER NIET GEKOMEN, MAAR WELLICHT ZULLEN ER OP PASSENDE MOMENTEN TOCH NOG TAFELTJES EN STOELTJES VERSCHIJNEN, ZODAT ER EEN TIJDELIJK ZITJE ONTSTAAT. HET VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN B. EN W. OM DE GEPARKEERDE AUTO'S TE WEREN, MAAR WEL GEPARKEERDE FIETSEN TOE TE STAAN, ONDERVOND IN DE RAAD ZOVEEL KRITIEK, DAT HET PLEIN TEN OOSTEN VAN DE WAAG OOK VOOR DEZE NUTTIGE TWEEWIELERS ONTOEGANKELIJK WERD VERKLAARD. IETS ANDERS IS DE SITUATIE MET HET PLEINTJE AAN DE WESTKANT VAN HET GEBOUW, WAAR VOOR AUTO'S TOCH NOG ENKELE PARKEERPLAATSEN ZIJN GECREEERD. EEN PUNT, DAT IN DE RAAD NOGAL WAT TONGEN IN BEWEGING BRACHT. MAAR HOE ER OOK OVER WERD GEDACHT EN WAT ER OOK WERD GEWENST, WE MOGEN NU WEL ZEGGEN, DAT DE SITUATIE HIER GEWELDIG VERBETERD IS. HET WAAGGEBOUW LAAT ZICH NU VEEL BETER ZIEN DAN VOORHEEN EN WE BEHOEVEN NIET TE BETOGEN DAT HET GEBOUW HET WAARD IS BEWON DERD TE WORDEN. DAAROM HEBBEN WE DIT PRACHTIGE MONUMENT OOK NOG EENS VOOR U AFGEBEELD OP DE BEIDE BIN- NENPAGINA'S VAN DEZE KRANT. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Zevende jaargang 'T KLEINE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMEPS 65 CENT 5-6-1971 Nummer 145

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1