VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER ONH JA, JA, HEEL WAT FRIESE HARTEN ZULLEN SNELLER GAAN KLOPPEN BIJ HET BEKIJKEN VAN DEZE PLAAT: HARDDRAVEN OM DE GOUDEN ZWEEP OP DE LEEUWARDER WILHELMINABAAN MET DUIZENDEN EN NOG EENS DUIZENDEN MENSEN OM DE BAAN. HELAAS - HET IS VOORGOED VERLEDEN TIJD, LEEUWARDEN HEEFT Z N RENBAAN VERSPEELD, ER DRAVEN AL LANG GEEN PAARDEN MEER IN DE STAD, DIE EENS VOOR DE PAARDENSPORT EEN BLOEIEND CENTRUM WAS. IN DE TWEEDE HELFT VAN DE VORIGE EEUW WERDEN DE BEFAAMDE DRAVERIJEN OM DE GOUDEN ZWEEP HERHAALDELIJK GEHOUDEN OP DE ZOGENAAMDE HARDDRAVERSBAAN LANGS DE STRAATWEG NAAR HARLINGEN, TUSSEN DE STAD EN DE VILLA BAENS EIN. HET JAARLIJKSE EVENEMENT GOLD ALS EEN GLORIEUS HOOGTEPUNT IN DE SPORT, OOK AL OMDAT KONING WILLEM III ER DE EREPRIJS VOOR UITLOOFDE, DE FEL BEGEERDE GOUDEN ZWEEP. IN 1833 WERDEN DIE DRAVERIJEN VOOR HET LAATST GEHOUDEN, MAAR RUIM EEN HALVE EEUW LATER, IN 1935, KON DE OUDE TRADITIE IN ERE WORDEN HERSTELD BIJ DE VIERING VAN HET VIJFHONDERD JARIG BESTAAN VAN LEEUWARDEN, DAT GEBEURDE NIET OP DE PLAATS, WAAR DE PAAR DEN VROEGER DRAAFDEN, MAAR OP DE WILHELMINABAAN, DIE „DE FRIESCHE SPORTCLUB TOT EXPLOITATIE VAN EEN SPORTTERREIN TE LEEUWARDEN" INMIDDELS HAD AANGELEGD. HET LAAT ZICH DENKEN, DAT ER DIRECT VOOR DEZE KERMISDRAVERIJEN OM DE GOUDEN ZWEEP WEER EEN GROTE BELANGSTELLING BESTOND EN OOK IN LATER JAREN VORM DEN DEZE DRAVERIJEN EEN PRACHTIG HOOGTEPUNT VOOR DE FRIESE PAARDENSPORT. HELAAS BLEEK HET OPTIMISME UIT DE JAREN VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG ONGEGROND EN HET IS NIET BEWAARHEID GEWORDEN, WAT NOG WERD VERONDERSTELD: „HET MAG THANS WEL ALS VASTSTAAND WORDEN AANGENOMEN, DAT DEZE HISTORISCHE GEBEURTENIS VOOR DE TOEKOMST BEHOUDEN ZAL BLIJVEN. IN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD VAN JACHTEND SNELVERKEER MOGE EEN FRAAIE, SNELLE AUTO IEDERS OOG BEKOREN, DE GROOTSTE BEKOORING VAN DEN RECHTGEAARDEN FRIES GAAT NOG ALTIJD UIT VAN HET EDEL GEVORMDE VOLBLOEDPAARD, HET EENIGE WARE TYPE VAN GRATIE, SNELHEID EN KRACHT. ZOOLANG ER PAARDEN ZIJN, ZOOLANG ZULLEN IN FRIESLAND DE PAARDENRENNEN HUN POPULARITEIT BEHOUDEN". EN FIN, WE WETEN HET: DE WILHELMINABAAN IS TEN OFFER GEVALLEN AAN DE STADSUITBREIDING EN WAAR EENS DE HIER AFGEBEELDE BELANGSTELLENDEN STONDEN, WORDEN OP DIT MOMENT GEBOUWEN ALS MASTODONTEN UIT DE GROND GESTAMPT. EN NIETS IS ER NU MEER, DAT ONS NOG HERINNERT AAN DIE PRACHTIGE DRAVERIJEN VAN TOEN... Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Zevende jaargang 17-7-1971 Nummer 148 HARDDRAVEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1