RECHTS HOUDEN DOEN WE NIET AAN ADVERTENTIES UIT VROEGER JAREN DAMES A.J. BLEEKER Arts J.J. TIMMENGA Tandarts HOOI LOOPJONGEN BEKENDMAKING le klas LIJK AUTO STADSNIEUWS VAN VROEGER 3^/ei»ie ^Crantóje lee.it iedereen Een mooie indruk van de enorme verkeersdrukte in de Leeuwarder straten in het begin van de dertiger jaren krijgen we van deze foto, die gemaakt werd op de Emmakade ter hoogte van de Margaretha de Heerstraat: wandelaars, fietsers, paardewagens, het kan niet op. En is het niet aandoenlijk te zien, hoe dit verkeer anno negentien zoveel zich aan de nuttige regel van het rechtshouden houdt? Het peerd houdt precies het midden van de weg, de fietsende dame op de voorgrond heeft een lichte voorkeur voor de linkerhelft en dat slagersjochie fietst het liefst zo links mogelijk. We hoeven ons niet af te vragen waarom dat nou allemaal moet, want het antwoord op die vraag is duidelijk: de wandelaars hebben niet genoeg aan het toch vrij brede trottoir en maken mede van de rijweg gebruik. Tja, zo was het allemaal in die heerlijke ouwe tijd en dat niet alleen in de buitenwijken, maar ook in de binnenstad: alles tippelde en sjokte en fietste en reed maar door elkaar heen. Wegens vacantie GESLOTEN van 27 Juli t/m 1 Augustus Rijwielmag. „Le Coureur" Jan v.d. Meulen, Ossekop 2a Voor dringende reparaties wende men zich tot A. HOEKSTRA, Rijwielhand. h. Zwitserswaltje/Blokhuisplein Laat Uw Bontwerken maken en repareren bij den vakman JAC. TEMPEL Kleermaker - Bontwerker Gr. Hoogstr. 23, Tel. 6910 Reparatie-Inrichting van alle Kantoor- en Schrijfmachines ZUYDENDORP - Breedstraat 47 PRAKTIJK HERVAT tot nader bericht GEEN PRAKTIJK Wie neemt den leveringsplicht over van 1850 kilo levering Hardegarijp en tegen welke vergoeding? K. KERKSTRA, Schilkampen, Leeuwarden ACCORDEONSCHOOL KO JEPKEMA W. Sprengerstr. 44, tel. 4201 Gevraagd een nette Boekhandel B.L. MULDER Peperstraat 5 Benoemd op 1 Juli a.s. tot Bode der Chr. Prot. Begr. Ver. (wegens aftreding van den heer B. v. d. Kooij), de heer H. BIESMA Heijermansstraat 41 Huizum, telef. 4270 HET BESTUUR Bureau: O. Grachtswal 117 Leeuwarden overal te ontbieden. A. Leen Camperstraat 15, tel. 5674 Leeuwarden, kg 5100 Door de begrafenisonderne ming A. DIJKSTRA Rzn. worden ook thans, gedurende de ziekte van den bode, be grafenissen uitgevoerd met de nauwgezetheid gelijk voorheen. Eventuele sterfgevallen kunnen dus als gewoonlijk worden ge meld aan het kantoor: Gerard Doustraat 11 Tel. 3728 Leden der Begr.ver. „Huizum" kunnen zich ook aan bovenge noemd adres blijven vervoegen. CLOWN BEGRAVEN Jp het kerkhof van Fichley te Londen zag men onlangs een wonderlijke begrafenis. Er werd namelijk een clown ter aarde besteld. Het geheele personeel van het circus nam daaraan in costuum deel. In den stoet droeg de dwerg de zwarte vaan en geleidde een ponny, waarop de aap „Gingo" was gezeten; aap en ponny, beide in rouwge waad. Op de doodkist lag de bellenkap van den clown. On middellijk achter de kist volg den twee clowns, het gelaat wit en geel gekleurd, in narren- costuum.Toen het graf gesloten was, maakten de beide hans worsten eenige buitelingen als afscheidsgroet aan broeder Billy. (1880) Als een bewijs van den gunstigen gezondheidstoestand in het huis van opsluiting en tuchtiging kan dienen, dat er op eene afwisselende bevol king van 674 gevangenen, die gedu rende het eerste halfjaar van 1869 daar aanwezig waren, slechts vier personen, en wel gedurende het eerste kwartaal, zijn overleden. (1869)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 3