de bekoring van het oude friesland IK! 8 sjr o VOO» ^SKoopto WAMEtV, Kon je zuigen daa zong je mee LIEDJES UIT VROEGER TIJD HICHTUM 't 3Cleir\e 3*.rantóje leeet iedereen DE DOKKUMER STAL stond in 1892, in welk jaar ze werd afgebroken, aan de Eebuurt. Daar stalden de jagers de paarden van hun veerschepen. De gevelsteen, die de gevel van deze stal heeft gesierd, zit nu in de muur van het Sint Anthony Gasthuis aan de Pijlsteeg. SMALLENBORCH heette een huis aan de Sint Jacobs- straat. Op de luifel van het pand kwam het volgende opschrift voor: „Dit huys is goet en bequaam - Smallenborch is syn naem." DE KAPELSTEEG in de Weerklank heette zo naar het eerste lokaal, de Kapel van de Vrije Evangelische Gemeente. DE SLOTMAKERSTRAAT in het hartje van de oude binnen stad, tussen Put en Eewal was de plaats waar eens de smeden en slotenmakers woonden. DE HOOP heette de broodfabriek aan de-Wes- tersingel, die daar in 1865, honderd jaar geleden dus, werd gebouwd. Voor een dubbeltsje haalden de jongeren er vroeger een hele zak vol „kustekoek" of andere bakkerslek kernijen. DE DOORGAANDESTEEG was een doorlopende, nauwe steeg tussen Bij de Put en de Nieuwebu- ren. Evenwijdig aan de Doorgaande- steeg liep (en loopt nog) de Barge- jagerssteeg, die evenwel niet door liep, maar halverwege eindigde. De ingang van de Bargejagersteeg is aan de kant van de Nieuweburen. DE BERLIKUMERMARKT werd vroeger ook wel Belkumer- markt genoemd, naar de Belkumer- of Berlikumer schippers, die hier met hun schepen aan de kade lagen om er hun heerlijke waren aan de man te brengen. BELLEVUE is nu de naam van een restaurant op de Nieuwestad, het was honderd jaar geleden de naam van een her berg aan de voormalige Stadsbuiten- singel. Bellevue stond even ten zui den van de tegenwoordige Prins Hendriksbrug. In 1873 is de herberg Bellevue afgebroken toen de stads uitbreiding in de richting van het station zich verder voltrok. DE OUDE GRACHT ook wel Oude Heerengracht ge noemd, liep tussen Ruiterskwartier en Zaailand over wat we nu kennen als het Wilhelminaplein. De Oude Gracht was de eerste verdedigings gracht van Leeuwarden. In 1845 is dit deel van de vestinggracht ge dempt toen het Paleis van Justitie moest worden gebouwd. DE PEPERNEUTEKERK was de schertsende naam voor een vergaderlokaal van een kleine (af gescheiden) Hervormde Gemeente te Leeuwarden. Het vergaderlokaal was naast de Nieuwe Toren in de Grote Hoogstraat. Slechts twee jaar heeft deze Hervormde Gemeente bestaan; ze werd op last van het Departementaal bestuur opgeheven. Haar aanhang bleef - vooral in sommige dorpen - nog lang bestaan. DEMOLENSLOOT liep tot 1884 langs de noordzijde van het Molenpad en mondde onder het Meekmabruggetje door uit in de stadsgracht bij de Vlietserbrug- gen. In dat jaar is de toen al erg verwaarloosde sloot door de ge meente gedempt, waardoor het Mo lenpad belangrijk kon worden ver breed. Wat wij nu nog altijd Molen pad noemen was een eeuw geleden inderdaad nog een pad en niets meer. DE SLAGER N. DE VRIES TE WINSCHOTEN KOCHT VRIJDAG OP DE MARKT TE LEEUWARDEN EEN KOE VAN EEN VEEHANDELAAR UIT CORNJUM. TOEN DIT BEEST DEN VOLGENDEN DAG GESLACHT WERD, BLEEK HET LIJDEN DE TE ZIJN AAN PARELZIEKTE, WAAROM DE RIJKSVEE ARTS HET VLEESCH VOOR CONSUMPTIE AFKEURDE. DE VRIES HEEFT ZICH DAAROP NAAR DEN VERKOOPER BEGEVEN OM DE KOOPSOM TERUG TE EISCHEN, DOCH DEZE WILDE HIERVAN NIETS WETEN, BEWERENDE DAT, DAAR DE VRIES MEER KOEIEN HAD GEKOCHT, HIJ NIET KAN WETEN OF DE BEDOELDE KOE WEL DE ZIJNE WAS. HIERUIT ZAL ALLICHT EENE PROCEDURE ONTSTAAN. (1891) WIEN NEERLANDSCH BLOED Wien Neerlandsch bloed door d'ad'ren vloeit Van vreemde smetten vrij, Wiens hart voor land en Koning gloeit, Verheff' den zang als wij. Hij steil' met ons, vereend van zin, Met onbeklemde borst, Het godgevallig feestlied in, Voor Vaderland en Vorst. Bescherm, o God! bewaak den grond, Waarop onz' adem gaat; De plek, waar onze wieg op stond, Waar eens ons graf op staat Wij smeeken van uw vaderhand, Met diepgeroerde borst. Behoud voor 't lieve Vaderland, Voor Vaderland en Vorst. SCHOONHEID IN VROEGER EEUWEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 8