oLeeuwardei^ Muziekvereenii .CQÜCORDU VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Opgericht 189B. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEAHTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 15.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Achtste jaargang 30-10-1971 Nummer 154 WEERZIEN NA ZEVENTIG JAAR EEN WEERZIEN NA ZEVEN TIG JAAR - JA, DAT WAS ER DEZER DAGEN VOOR DE HIERNAAST AFGEBEELDE HOOGBEJAARDE HEREN C. STELPSTRA (94) EN H. HIEM STRA (91), DIE IN 1901 ALS JONGKERELS WERDEN GE FOTOGRAFEERD, TOEN HUN KORPS, DE LEEUWAR DER MUZIEKVERENIGING „CONCORDIA" VIJF JAAR BESTOND. NU, IN 1971, ZA GEN DE BEIDE MUZIKAN TEN VAN TOEN ELKAAR IN BERGUM TERUG EN BIJZON DER TREFFEND WAS DEZE ONTMOETING NA ZOVEEL JAAR: LANG, HEEL LANG HIELDEN ZE ELKAARS HANDEN VAST, TOT EEN VAN HEN TENSLOTTE MOM- --W 'sirs PELDE „VOOR ZEVENTIG JAAR WAREN WE SAMEN OP DE MUZIEK". DEZE MERKWAARDIGE ONTMOETING WAS OP TOUW GEZET DOOR HET ECHTPAAR P. EN H. HIEM STRA TE DOKKUM - DE HEER HIEMSTRA IS EEN ZOON VAN DE OUDE HEN DRIK HIEMSTRA, MEVROUW HIEMSTRA MOET OOM ZEG GEN TEGEN CEES STELP STRA. HET TREFFEN VOND PLAATS IN HET RUSTHUIS EEBURGHT IN BERGUM, WAAR DE HEER HIEMSTRA NU VERBLIJFT; DE HEER STELPSTRA WAS ER SPECI AAL VOOR UIT HET HER VORMDE RUSTHUIS IN DE (Vervolg op pagina 5)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1