TOEN "HET NEGENDE" NOG IN LEEUWARDEN LAG 3 UIT DE TIJD VAN TRIENTSJE OVER DE HOED DOOR J. C. VAN DAM MERKWAARDIG TOEVALLIG t 3^-leine 3irctntz>/e leeet iedereen 1789 29 Sept. Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Heilzame Raad voor de manhafte Keezen, alias Nooit vechtende wapendragers, een zangstukje a 1/2 st. Alsmede: Onderschept plan der z.g.n. Nieuw-modische patriotten, on der de zinspreuk: Raakt Fries land in ons magt, dan zal de rest wel vlotten. Uit het Fransch vertaald. Verschenen bij H. Post, te Leeuwarden: De opklarende Oranjezon, dichterl. afbeelding a 1 stuiver. Als schooljongen mocht ik graag op zaterdagmiddag rondscharrelen in de Leeuwarder kazerne. Dat kon, omdat de ouders van een schoolmakker in het kazerne-gebouw woonden. In die tijd, zo'n zeventig jaar geleden, woonden er meer gezinnen in dit militaire tehuis. De vader van mijn vriend Ruddy was adjudant-onderofficier en had zijn woning boven de ingang van de kazerne. Hij heette als ik mij niet vergis, Dorgeloo. Deze adjudant Dorgeloo was het type van de echte ouderwetse soldaat: fiere, kaasrechte houding, grote snor en een welverzorgde baard, zo'n echte ijzervreter. Ruddy had ook soldaten-bloed in de aderen; later is hij als koloniaal naar ons voormalig Indië gegaan en heeft het daar tot onder-luitenant gebracht. Ruddy was een vriend naar mijn smaak, als er kwajongensstreken waren uit te halen, waren we beiden van de partij. Wat hebben we een plezier beleefd op de binnenplaats van de kazerne, wanneer de recruten aan het z.g. marcheren waren. Werd er door de sergeant „rechts-om" gecommandeerd, dan ging er een stelletje „links om", met natuurlijk botsingen als gevolg. Het leek wel een kudde in het nauw gedreven schapen. De sergeant bulderde dan: „verrekte stommelingen, jullie bent het doodschieten niet waard!" Zo'n situatie vonden we natuurlijk hoogst interessant, we lachten ons dan kapot. Ook voelden we ons thuis in de soldatenkamers. Daar was altijd wel wat te beleven. Sommigen lagen er op hun brits een mondharmonica te bespelen of te zingen: „kuch, rats en bonen, dat is het soldatendiner, daar houd je het leven wel mee!" De kantine had natuurlijk ook onze aandacht. Voor drie centen kreeg je er een kop koffie en voor nog twee centen er bij een flink stuk „kustekoek". De vertering moest natuurlijk goed koop wezen omdat de soldij van de soldaat maar een dubbeltje per dag bedroeg. STELEN ALS RAVEN... Mochten we dus graag in de solda tenkamers wezen, ook op de bin nenplaats waren we present, wan neer de recruten daar aan het aard appeljassen of aan het wortelschrab- ben waren - dan stalen wij als raven... Hofkezingen konden wij ook in de kazerne. Er stonden namelijk een paar perebomen op een terreintje tussen de kazerne en de oude gas fabriek. Van een ringmuur af kon den we met behulp van twee hengel stokken, de een van een visnetje voorzien en de andere met een scherp mes aan het einde, onze slag slaan. Het Negende bracht in de stille stad nogal wat vertier. Waren de jongens voor een paar weken naar de „Harskamp" of naar „het kamp Zeist" dan was het betrekkelijk stil in de stad; kwamen ze weer thuis, dan kwam er weer „leven in de brouwerij". Hun terugkomst was spoedig bekend en velen, vooral de jongeren trokken naar het station om ze te verwelkomen. De staf- muziek, onder leiding van kapel meester Van der Berg was daar dan aanwezig. Met muziek voorop trok ken de jongens door de hoofdstra ten naar de kazerne. Een grote schare trok zingend mee. Meis jes die aan het straatschrobben waren, lieten hun emmer en bezem even in de steek, hadden gauw een jongen in de arm en luid zingend trok de stoet door de stad. V Tegenover de kazerne was de Ame landsstraat. Die was voor de sol daten de doorgang naar het centrum van de stad. Op de hoek was de winkel van „Van Kruchten", die bij de militairen best stond aange schreven. Zowel de man als de vrouw waren prettige mensen, altijd gereed om iedereen te helpen. De straat had niet zo'n gunstige naam. Een paar huisjes „van houdt an" waren hiervan zeker de oor zaak. Vóór de ramen lachten vrien delijk meisjes de passerenden toe en nodigden tot binnenkomen uit. Verder had je er een paar eenvou dige logementen voor zwervers. In een zijsteeg woonde het stadstype Trientsje over de hoed. Zij lustte graag een slokje en om aan geld te komen vertoonde zij het kunststuk om over haar hoed te springen. Haar hoog met veren opgemaakte hoed kwam op de straat te liggen en dan... met een aanloopje, de rokken wat gewaagd in de hoogte, sprong ze er overheen. Na deze prestatie ging ze met de hoed rond om wat centen te incasseren. Dan vlug naar een kroegje in de straat vooreen dubbelmaatsje jenever voor 16 cent. Ze was vaak flink aange schoten en bezorgde dan de politie een karweitje om haar gratis verblijf te bezorgen in het bureau op het Hofplein. Haar arrestatie ging dan niet zo gemakkelijk, ze verzette zich met hand en tand. Bij zo'n worsteling zakte dan wel haar rok af, wat voor de kijklustigen de lachlust opwekte. Stond er een handkar in de buurt, dan Trientsje er op en geflankeerd door twee agenten, die haar stevig vast hielden, ging het bureau-waarts. Wij, jongens er ach teraan, zingend van: „Trientsje is weer dronken, Trientsje is weer gek, slaan haar op haar bonken, slaan haar op haar nek!" OP DE KOP De Amelandsstraat en de steegjes stonden voorgoed op haar kop, wan neer iemand uit die buurt had getekend om als koloniaal naar Indië te gaan. Men noemde zo iemand een Oostganger. De reclame ter aanmoediging om dienst te ne men stond op een plakkaat vermeld op de glazendeur van het politie bureau op 't Hofplein. Twee hon derd gulden handgeld kreeg men tot beloning. Dit lokt jonge mensen met wat ontstuimig bloed in de aderen, om 't Vaderland daar in 't verre Oosten als soldaat te gaan dienen. Had iemand uit de omgeving van de Amelandsstraat die sprong gewaagd dan was er feest van de vroege morgen tot laat in de avond. Dan werd er gedanst en getracteerd op een borrel en luid gezongen „Op naar Indië, Holland trekt ten strijd, we zullen roem behalen tot in eeuwigheid!" Toen „Het Negende" nog in Leeuwarden lag: paraderen op het Wilhelminaplein 1789 2 Dec. Te koop een biljardtafel met circa 50 <]ueus en ivoren ballen, lichters enz. in het Wapen van Parijs te Leeuwarden. DRIE EN EEN HALF JAAR GELEDEN WAS EEN TOEN 1 1/2 JARIG KIND TE DELFT IN EEN BAGGERPUT GEVALLEN; ZEKERE J.A. WITTENBERG, DIE HET GESCHREEUW VAN VROUWEN VERNAM, GING ER TERSTOND OP AF EN HAALDE HET KNAAPJE UIT DEN PUT. HIJ SLAAGDE ER IN NA EEN HALF UUR DE LEVENSGEESTEN OP TE WEK KEN. DONDERDAGAVOND WAS HET NU 5 JAAR GEWORDEN JONGETJE AAN DEN GEERWEG IN DE GRACHT GEVAL LEN. OOK DIT BEMERKTE WITTENBERG. HIJ BEGAF ZICH GEKLEED TE WATER EN SLAAGDE ER IN DEN KNAAP VOOR DE TWEEDE MAAL TE REDDEN. (1912) 1788 11 Febr. Verkoop van huis en kelder op het Aarden Waltje te Leeuwar den, van ouds Het Oude Raad huis genaamd, door 3 huisgezin nen bewoond, doende f 140 per jaar. 1788 17 Febr. J. Spoorman, orgelmaker te Fra- neker, laat een gekleurd bureau- orgel verlooten, 't lot een gou den ducaat. Antoni Solaro Jr., die lang heeft geréisd in Italië 1789 6 Juni Dr. E. Relotius te Sneek adver teert dat zijn jeneverstokerij on langs door een eerloozen schelm onbruikbaar gemaakt, thans weer continueert. 1789 5 Aug. Aanbesteed het herstellen der twee afgegraven flanken der A- melandsdwinger te Leeuwarden en het planeeren van den binnen grond. 1789 28 Aug. Bevallen van een vierling de vrouw van Johannes Jans, tim merman te Tietjerk. 1789 28 Sept. W. Trapman op den hoek van de Heerestraat en Cyprianussteeg te Leeuwarden vertoont te 1 uur bij de Froskepolle een werk tuig door hem zeiven gemaakt, een uitgevonden drijftoestel, waardoor men in diep water rechtop kan staan; het was geen schaphander van kurk en doek, die slechts 27 pond kon dragen, gelijk is beschreven door de la Chapelle, maar vervaardigd van koper en 100 pond kunnende dragen. De vaandrig Jan van der Wijck van het 2e bataillon van den kolonel Schepper in de com pagnie van den luitenant kolonel v. Burmania, in garnizoen te Harlingen, wordt van zijn mili taire charge ontslagen en geban nen uit Friesland op poene van de galg, omdat hij op Zondag 2 Sept. 1787 de wacht heeft verlaten, om 11 uur uit zijn kwartier is gegaan, dien nacht uit zijn garnizoen is vertrokken en zich begeven heeft naar Fra- neker om aan de troubles deel te nemen. en Frankrijk en thans woont bij zijn vader op de Nieuwestad te Leeuwarden, die landkaarten, opticaspiegels, violen, hoboflui- ten, vuurwerk enz. verkoopt, beveelt zich aan in het beeldhou wen en antieksnijden. 1788 8 Febr.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 3