4 't 3Cleit\e 3-Crantóje leeM iedereen Lezers klommen in de pen SCHOOLFOTO Vanmorgen 't Kleine Krantsje weer ontvangen, waar wij al erg naar uit zien altijd en daar stond die mooie zeer begeerde foto van de Vijver- school in, waar ik U destijds eens om gevraagd heb. Enig! Al die be kende gezichten weer eens te zien. Hartelijk dank voor het plaatsen meneer Schoustra en ook Hendrik Maurits, van wie de foto is en die hem heeft willen afstaan voor het plaatsen in Uw blad. Ter verduidelijking van de ontbre kende namen zou ik graag deze even willen noemen voor zover ik ze ken. Eerste rij: Anne Gramsma, Reindert v.d. Vegt, Klaas v.d. Vegt; tweede rij: Hoeke Hovinga, Jacob v.d. Ley, onbekende is Frits Braams, Pieter v.d. Wal, Hendrik Maurits, Jan van Asperen, onbekend; derde rij: Ruurdje Bottinga, overleden, dan als onbekende is Maaike Houkes, Jeltje Zwerver, Tjitske Bakker, Klaske v.d. Haag, Trijntje v. Breeden de Wilde? Janke Boonstra, Anneke Sonnega, Nijdam? Tetje Zondervan; vierde rij: naast meester Bij de Ley, Tjibbe Efdé, Willem Jonkman als onbe kende, Klaas Veld, Evert Weiland, onbekende is vermoedelijk Jarig Bruining, Oeds v.d. Veen, Ernst Polak, Hette v. Gelder, Albert Bak ker, Hansje Houkes; vijfde rij: Marie Rutgers, Emma v.d. Veen, Aukje de Haan, Sibbeltje Noordhuis als onbekende, onbekend, Rinske Steensma; schrijfster dezes als on bekend, Klaske Boersma, Aukje Huizinga. Zou U mij het adres eens willen geven van de heer H. Maurits van wie deze foto is? Wilt U de namen dan nog eens plaatsen in Uw blad van wie als onbekend op de foto stonden? Dolgraag zou ik ieder nog eens willen ontmoeten, wat er alle maal van hen is geworden, van enke le weet ik het wel, maar dat interes seert me geweldig! Maar dat zal wel tot de wensen blijven behoren, ten zij één of meer het initiatief neemt. We genieten heel erg van het Kleine Krantsje. Jammer dat we niet eerder abonnee geworden zijn, we zijn allebei geboren Leeuwarders, mijn man en ik. Heeft U ook één of meer exemplaren van Uw blad dat voor onze abonneetijd uitgegeven werd over de Poppenbuurt achter op het Vliet? Gaarne zou ik die van U willen ontvangen als het kan. Mijn grootvader liep met de bolle- korf vroeger, mijn moeder en ik ook ik nam de mand mee naar school om dan uit school brood en kruide nierswaren rond te brengen, het brood kwam van Van den Berg van de Voorstreek. Ja, zo ging dat vroeger, toch een heerlijke tijd, ondanks minder financiële omstan digheden. Nogmaals hartelijk dank voor alles. Almelo K. v.d. Meulen-Boersma Al enkele malen is een school foto in 't Kleine Krantsje de aan leiding geweest voor het organi seren van een reünie. De School- straatschool in Huizum heeft zelfs een heelgrote reünie gehad en kort geleden waren leerlingen van de Van Sytzemaschool nog tweemaal bijelkaar, nadat in 't Kleine Krantsje een oude foto van deze school was gepubli ceerd. Het succes van deze bij- eenkomsten-na-zoveel-jaar is bij zonder groot geweest en dat zal het zeker ook zijn, wanneer de leerlingen van de Vijverschool nog weer eens bijelkaar konden komen. Het is alleen de vraag: wie neemt het initiatief? Voor zover mogelijk verleent 't Kleine Krantsje graag z 'n medewerking! Red. 't KI. Kr. DOMINEE BRAKMAN Wat slaagt U er toch goed in om oude foto's te reproduceren. Zo'n mooi en fijn raster! Zeer veel dank voor al Uw toewijding! Die „Pommeranten" ga ik niet be stellen. Ze waren heus niet kwaad, doch vielen buiten de toen geldende normen van de maatschappij. Daar om leefden ze eenzaam, elk op hun eigen gebiedje. Ondanks hun eigen pret en humor bleven het stakkers, waar de meesten een eindje omheen liepen. was het goed staan! Maar wat meer indruk op me maak te was dat we catechisatieonderwijs kregen van een „echten dominee"! De afstanden waren toen nog zo groot en wat voelde je je klein in de klas! Hij kwam, als ik het toen goed gehoord heb, voor die lessen speciaal uit Marssum. Zijn naam Ds. Brakman. De eerste zin van zijn dictaat luidde: „Wij zijn hier bijeen om onderwijs te ontvangen in den godsdienst en wel in den Christe- hjken godsdienst". Ook dit schrijfwerk telde voor de rapportcijfers en - goede, eenvoudi ge figuur als hij was - hij controleer de bij elk of de naamvalsuitgangen goed geschreven waren! Hij begreep dat zijn lessen niet altijd konden boeien en las daarom ook steeds een stukje uit een leesboek voor. Dat leesboek moet grote indruk op hem gemaakt hebben. Op mij ook trouwens en de rest van zijn dictaat ben ik al jaren lang vergeten. Dat leesboek niet en daarvoor zou ik hem, ds. Brakman, of anders zijn nabestaanden uit de grond van mijn hart nog eens willen bedanken. Kent U hem of nabestaanden? Zoe ken in de telefoongids van Marssum bracht me niet verder. Mocht U iets weten, alvast heel veel dank! Den Haag A. van Hespen Waarschijnlijk vergist U zich met de woonplaats van Uw dominee Brakman. Wij hebben voor U bij geboren en getogen Marssumers geïnformeerd, maar niemand, die ooit van een ds. Brakman had gehoord. Voorlopig kunnen wij U dus niet verder helpen. Red. 't KI.Kr. Mijn lagere schooltijd was van plm. 1927 t/m 1933. Mej. A.H. Doren- stouter heb ik goed gekend. Ze was heus vriendelijk, maar bewerkte ook wel eens het binnenwerk van een broek met een lineaal...Boem, boem! De prullebak was in de hoek ge plaatst. Bruin, imitatie hout geverfd van buiten en rose met vele inkt- spetters van binnen. In die hoek Pommerant Slanke Willem: „buiten de nonnen". OUDE NUMMERS UAN'T KLEINE KRANTSJE ER BLIJFT VOORTDUREND EEN ZO GROTE VRAAG BESTAAN NAAR OUDE NUMMERS VAN 'T KLEINE KRANTSJE, DAT HET ONS WENSELIJK LIJKT DE LEZERS OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN DE NUMMERS, DIE WIJ ZEER TOT ONZE SPIJT NIET MEER KUNNEN LEVEREN. UITVERKOCHT EN DUS NIET MEER LEVERBAAR ZIJN DE NUMMERS: 3, 4, 7, 22, 23, 25, 44, 45, 46, 50, 52, 113, 122, 124, 135, 137, 138, 139 en 140. ALLE OVERIGE NUMMERS KUNNEN WIJ OP DIT MOMENT NOG WEL LEVEREN, ZIJ HET DAN, DAT WIJ, MET NAME VOOR WAT DE OUDSTE NUMMERS BETREFT, IN SOMMIGE GEVALLEN NOG MAAR OVER EEN OF SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKKEN. WIE NU ZIJN COLLECTIE WIL AANVULLEN ZAL ER DUS ZEER SNEL BIJ MOETEN ZIJN: WIE HET EERST KOMT, DIE HET EERST MAALT! DE NUMMERS, DIE IN DIT JAAR 1971 VERSCHENEN ZIJN (VANAF NUMMER 135) KOSTEN 65 CENT PER STUK, ALLE ANDERE NUMMERS KOSTEN EEN GULDEN PER STUK. BESTELLINGEN KUNNEN IN VERBAND MET DE HAAST, DIE SOMMIGEN BEGRIJPELIJKERWIJS ZULLEN HEBBEN, TELEFONISCH GESCHIEDEN (TEL. 20302), MAAR OOK PER GIRO (981062 T.N.V. 'T KLEINE KRANTSJE LEEUWARDEN). WIE DE KRANTEN NIET VAN ONS KANTOOR AFHAALT, MAAR ZE LAAT TOESTUREN, ZAL OOK DE PORTOKOSTEN MOETEN BETALEN: 20 CENT VOOR 1 EXEMPLAAR, 30 CENT VOOR 2 EXEMPLAREN, 50 CENT VOOR 3 EXEMPLAREN, EEN GULDEN VOOR 7 EXEMPLAREN OF MEER. DOOR EEN REORGANISATIE VAN ONS KRANTENARCHIEF KUNNEN WIJ NU OOK NOG ENKELE COMPLETE OF BIJNA COMPLETE JAARGANGEN AAN BIEDEN. DE PRIJZEN HIERVAN ZIJN: ALLE NUMMERS VAN DE le JAARGANG (1964-1965) f 30.- le JAARGANG BEHALVE NUMMERS 22 EN 25 f 25.- ALLE NUMMERS VAN DE 2e JAARGANG (1965-1966) f 30.- ALLE NUMMERS VAN DE 3e JAARGANG (1966-1967) f 30- ALLE NUMMERS VAN DE 4e JAARGANG (1967-1968) f 20.- ALLE NUMMERS VAN DE 5e JAARGANG (1968-1969) f 20.- ALLE NUMMERS VAN DE 6e JAARGANG (1969-1970) f 25- ALLE NUMMERS VAN DE 7e JAARGANG (1970-1971) f 25.- VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT UITERAARD: ZOLANG DE VOORRAAD STREKT EN NOGMAALS, WIE HET EERST KOMT, DIE HET EERST MAALT

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 4