POM MER ANTEN Weerzien na zeventig jaar 5 POPULAIRE FIGUREN UIT OUD LEEUWARDEN t 5^.leb\e 3^-rantóje leeót iedereen „Ouwe Hat" met z'n trekharmoni- ca - wie heeft hem niet gekend, welke Leeuwarder zou hem zo nog nooit hebben gezien? Helaas - Ouwe Hat leeft niet meer, als zo veel populairen van de straat zul len we hem niet meer in de stad kunnen tegenkomen. Slechts de herinnering aan Ouwe Hat leeft nog voort, o.a. in het unieke foto boekje Pommeranten, waarin wij deze foto, op precies dezelfde grootte, kunnen vinden. Dit boek je Pommeranten heeft 't Kleine Krantsje zo juist uitgegeven als premie voor nieuwe abonnee's. Wie zich nu opgeeft als abonnee en f 10.30 overmaakt op giro 981062 t.n.v. 't Kleine Krantsje Leeuwarden, krijgt het boekje Pommeranten (24 pagina's, for maat 17 x 24 cm) gratis. Boven dien gratis voor deze nieuwe abon nee's: alle nummers, die dit jaar nog verschijnen. Voor niet-abonnee's van 't Kleine Krantsje is het boekje Pommeran ten verkrijgbaar voor f 4.90 (afge haald van ons kantoor Vredeman de Vriesstraat 1, naast Emmakade 39) of voor f 5.20 (besteld per giro). Reeds bestaande abonnee's van 't Kleine Krantsje kunnen het boekje tot 1 december 1971 bekomen tegen betaling van f 2.50 (afge haald van kantoor) of f 2.80 (besteld per giro). En wat betekent dat nou, dat Pommeranten, zo hebben sommi gen zich afgevraagd. Wel, Pomme ranten is een typisch in onze streek gebruikelijk woord, dat we overigens in geen enkel woorden boek kunnen vinden. Pommeran ten zijn vooraanstaanden, promi nenten - in dit geval de populairen van weleer, zoals deze Ouwe Hat en zoals Slanke Willem, de Boeie- koning, de Cohentsjes, Rooie Mienkes, Commissaris Wesser, de Papegaai, Kleine Gerrit, Manus, Ouwe Tietsje, De Vlampiep, Snor- rewiets, enfin, U weet het wel... Vervolg van pagina 1 GROTE KERKSTRAAT GE HAALD. OP DE PRACHTIGE FOTO VAN HET CORPS KUNNEN WE DE BEIDE HEREN OP DE ACHTERSTE RIJ ZIEN STAAN; DE HEER HIEMSTRA IS DE TWEEDE MAN VAN RECHTS, DE HEER STELP- STRA STAAT PRECIES IN HET MIDDEN, HIJ IS DUS DE VIERDE MAN, ZOWEL VAN LINKS ALS VAN RECHTS. VANZELFSPRE KEND HEBBEN BEIDE OUDE HEREN AL HUN MAKKERS VAN DIT CORPS VAN HA VER TOT GORT GEKEND, MAAR DOOR AL DIE TIEN TALLEN VOORBIJE JAREN IS HUN HERINNERING TOCH WEL ZO AANGETAST, DAT NU NIET ALLE NAMEN MEER BOVEN WATER KON DEN KOMEN. TOCH KUNNEN WE NOG ENKELE VAN DEZE MUZI KANTEN NOEMEN. DE TWEEDE MAN VAN LINKS OP DE ACHTERSTE RIJ IS EEN BOSMA EN J. VAN DER MEULEN HEET DE UITERST RECHTSE FIGUUR. VOOR HEM, LEUNEND MET DE HAND OP DE TROM, STAAT DE LATER ZO BEKEND GE WORDEN MARINUS NABER- MAN. DE MAN OP DE VOORSTE RIJ, HELEMAAL LINKS WAS EEN KREGER, NAAST HEM ZITTEN J. HIEMSTRA, G. STELPSTRA, DIRECTEUR MAJOOR TAMBOER KRA MER EN P.H. HIEMSTRA. DEZE LAATSTE, P.H. HIEM STRA, IN Z'N GEWONE DOEN KELNER IN DE PRINSEN TUIN, WAS DE VADER VAN J. HIEMSTRA (LATER HOOFDBESTUURDER VAN DE KLEERMAKERSBOND GRONINGEN) EN VAN H. HIEMSTRA, G. STELPSTRA, LATER DIRECTEUR VAN „ONS GENOEGEN", WAS EEN BROER VAN-C. STELP STRA, ZEER WAARSCHIJN LIJK ZIJN DE HEREN CEES STELPSTRA DIE MELKBOER IN LEEUWARDEN IS GE WEEST EN HENDRIK HIEM STRA, LATER KAPPER IN HARDEGARIJP, DE ENIGEN VAN DEZE HELE MUZIKALE PLOEG, DIE NOG IN LEVEN ZIJN. EN „CONCORDIA" ZELF, ACH, DAT BESTAAT OOK AL NIET MEER: DE MELODIEUZE KLANKEN ZIJN AL LANG VERSTOR VEN, WAT NU NOG REST ZIJN SLECHTS FLARDEN VAN HERINNERINGEN BIJ DE HEREN HIEMSTRA EN STELPSTRA, DIE NU STEL LIG MET WEEMOED HEBBEN TERUGGEDACHT AAN DE ZORGELOZE JAREN VAN TOEN.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 5